PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Romština I. - L0317
Anglický název: Romani I
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Syslová
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (23.02.2018)
Předmět je zaměřen na výuku východního severo-centrálního dialektu romštiny (tzv. slovenské romštiny), který je v ČR dialektem Romy nejužívanějším. Součástí je výklad fonologie, syntaxe, morfologie a lexika. Připravuje na možné další samostudium např. i při terénní práci s ohledem na místní subdialekty. Součástí je také praktické procvičování probrané látky. Dále pak předmět upozorňuje na možné problémy a překážky nastalé během vzdělávacího procesu u žáků s romštinou jako mateřským jazykem či etnolektem romštiny. Později se zaměřuje na četbu a překlad romských textů umožňujících hlubší vhled do sociokulturní situace Romů v ČR.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (14.03.2018)

Zařazení romštiny do kontextu IE jazyků. Romština ce světě - příklady dialektů. Jazykový kontakt a směna. Seznámení s učebnicí, slovníkem a dalšími materiály a zdroji. Abeceda a pravopis. Jak píší R. jinde ve světě. Samohlásky, souhlásky ztráta znělosti a aspirace na konci slov. Vázání slov. Slovosled. Romské jmenné slovní druhy, Jmenný rod, sponové sloveso. Člen a jeho užití. Zájmena osobní, množné číslo jmenných slovních druhů.

Užití množného čísla. Procvičování probrané látky - průběžně.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (23.02.2018)

Docházka 70 %, domácí příprava, aktivní účast při výuce, závěrečná zkouška - práce s textem.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (23.02.2018)
Povinná:
ŠEBKOVÁ. Hana - ŽLNAYOVÁ. Edita. Romaňi čhib: učebnice slovenské romštiny. Praha: FORTUNA, 1999. 269 s. ISBN 80-7168-684-0.

Ukázky z romské současné literatury, romského tisku.

Doporučená:
HÜBSCHMANNOVÁ. Milena a kol. Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. Praha: FORTUNA, 1998. 651 s. ISBN 80-7168-619-0.

ŠEBKOVÁ. Hana - ŽLNAYOVÁ. Edita. Nástin mluvnice slovenské romštiny (pro pedagogické účely). Ústí n. Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1998. 124 s. ISBN 80-7044-205-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK