PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář k empirické práci II. - L0273
Anglický název: Methodology Seminar on Empirical Research II
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Prerekvizity : L0247
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Metodologický seminář k empirické práci - II. navazuje na metodologický seminář I. V tomto navazujícím kurzu studenti s využitím kombinace zadaných teoretických a výzkumných (kvalitativních i kvantitativních) studií samostatně analyzují, posuzují a zobecňují nálezy získané z jednotlivých informačních zdrojů. Vzájemně diskutují, společně hledají a navrhují řešení různých potíží či nejasností, které se vynořují během procesu psaní. Díky dovednostem a kompetencím získaným v obou kurzech budou studenti připraveni k porozumění, vyhodnocení a kritickému posouzení odborných textů s výzkumným obsahem. Budou také vybaveni k samostatnému vypracování náročnějších odborných a výzkumných textů společenskovědného charakteru v pedagogické praxi i v rámci dalších vzdělávacích stupňů pregraduálního studia a studia postgraduálního. Podmínkou pro účast v předmětu je absolvování Metodologického semináře k empirické práci I.
Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (27.01.2021)
Sylabus

Kvalitativní metody - druhy kódování verbálních nálezů, úvod do některých metod pro analýzu kvalitativních dat (CA, TA, IPA, DA). Seznámení se základní statistickou terminologií. Statistické vyhodnocení nominálních dat (výpočet Chí kvadrátu pro čtyřpolní tabulku). Základní statistické vyhodnocení ordinálních a intervalových dat (výpočet směrodatné odchylky a statistické metody analýzy rozptylu: korelační analýza, t-test, ANOVA, EFA, hierarchická lineární regresní analýza). Používání softwarů Excel a SPSS (nebo JASP). Čtenářské porozumění výzkumným studiím využívajícím komplexnější statistické metody analýzy rozptylu (víceúrovnové modelování apod.).

Výuka tohoto předmětu bude probíhat kombinovaně: první část semestru prostřednictvím samostudia na základě podkladů, které budou studenti postupně nacházet na stránkách MOODLE pod webovou adresou (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11557). O vyvěšení nových podkladů se studenti zároveň dozví vždy prostřednictvím mailu.

Druhá část semestru bude probíhat v MS TEAMS. Vyzkoušíme si základní výpočty pomocí Excelu a statistického software JASP, který je zdarma ke stažení (případně půjde o software SPSS na HTF).

Na MOODLE najdou studenti také různé aktuální informace k výuce a k seminární práci.

V prvním týdnu výuky v LS (mezi 15.2. - 20.2.) se studenti zaregistrují do teamu "Metodologický seminář - II". Ve druhém týdnu LS (mezi 22.2 - 26.2.) se uskuteční informační setkání podle rozvrhu tohoto předmětu prostřednictvím MS Teams. Účast na tomto setkání je povinná pro ty, kteří chtějí letos předmět absolvovat.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (27.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast ve výuce, docházka (75 %), domácí příprava, vypracování seminární práce.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (27.01.2021)
Literatura
Povinná:
Texty průběžně zveřejňované na stránkách MOODLE (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11557).

Primárně doporučená:
MAREŠ, P., L. RABUŠIC a P. SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. (Vybrané kapitoly)

ČERMÁK, I., ŘIHÁČEK, T., HYTYCH, R. (Eds.), Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 2013. Brno: Masarykova Univerzita.

Další doporučená:
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN: 80-7367-040-2.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

URBÁNEK, T. - DENGLEROVÁ, D. - ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (27.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK