Práce se skupinou - L0263
Anglický název: Working with Groups
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
PhDr. Jana Procházková
Vyučující: PhDr. Jana Procházková
Prerekvizity : L0244, L0246
Je záměnnost pro: LPED24
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
V kurzu jsou studenti vedeni k porozumění procesům, které jsou typické v interpersonální komunikaci i při prožívání situací klienty a pracovníky v pomáhajících profesích. Prostřednictvím jednotlivých komunikačních technik studenti získají sebezkušenost zaměřenou na sebereflexi i na komunikaci. Získají reflexi a naučí se zvědomovat skupinu a procesy mezilidské komunikace v ní. V průběhu semináře studenti získají zkušenost vytváření a průběhu skupinové dynamiky, zároveň se naučí porozumět různým přístupům práce s ní. Důraz je kladen na praktické ukázky, které umožňují sebezkušenost, teoretické poznatky jsou uváděny do souvislostí v rámci jednotlivých cvičení. Studenti si příslušné teoretické pasáže prohloubí samostudiem doporučené literatury. Po absolvování kurzu by frekventanti měli být schopni nejen sebereflexe ve skupinovém dění, ale i umět rozpoznávat strukturu vazeb, vztahů ve skupině a navozovat žádoucí skupinové jevy. Předpokladem pro vstup do kurzu je absolvování zkoušky z úvodu do psychologie, pedagogické, sociální vývojové psychologie I. Realizace projektu „Zvyšování profesní připravenosti studentů pedagogických studijních programů v oblasti primární prevence“ byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.
Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Sylabus

Utváření skupin, jejich vymezení. Dynamika vývoje skupin, vytváření podmínek bezpečí a důvěry. Role ve skupině, skupinový status, skupinové normy. Význam rituálů pro skupinu. Komunikační styly, význam verbální a neverbální komunikace. Vytváření sebepojetí ve skupině na základě sebereflexe a zpětných vazeb. Kooperace versus rivalita.
V rámci předmětu přijdou referovat i odborníci s praktickými zkušenostmi práce se specifickými skupinami.Prosím sledujte případné hromadné maily zasílané přihlášeným studentům. PŘÍPADNÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM NA MŮJ MAIL HTF (viz Karolina a web HTF).

POZOR: VÝUKA V TOMTO SEMESTRU ZAČNE 19.10.- KDY JE ALE ÚČAST PŘIHLÁŠENÝCH STUDENTŮ POVINNÁ 

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (07.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast v diskusích během výuky a při cvičeních, zpracovávání průběžně zadaných témat. Prostudování základní studijní literatury. Vypracování seminární práce v rozsahu 7-10 stran.

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Požadavky ke zkoušce

Nezbytnou je docházka s aktivní účastí, vypracovávání průběžných zadání jednotlivých hodin, dále zpracování seminární práce ( rozsah 7-10 stran) na studentem zvolené téma z probíraných témat. Práce musí obsahovat část teoretickou ( s odkazy a citacemi relevantní literatury) a praktickou ( ilustrativní kazuistika).

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)
Literatura

Povinná:
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
VÝROST, Jozef, ed., KOMÁRKOVÁ, Růžena, ed. a SLAMĚNÍK, Ivan, ed. Aplikovaná sociální psychologie III: sociálněpsychologický výcvik. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 224 s. Psyché. ISBN 80-247-0180-4.
Doporučená:
ČÁP, Jan a DYTRYCH, Zdeněk. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 118 s. Knižnice psychologické literatury. Kruh přátel pedagogické literatury.
KON, Igor' Semenovič. Hledání vlastního Já: osobnost a její sebeuvědomění. Překlad Eduard Urbánek. Vydání I. Praha: Svoboda, 1988. 275 stran.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vydání osmé, v Portále sedmé. Praha: Portál, 2016. 147 stran. ISBN 978-80-262-1147-1.
SVOBODA,Jan, NĚMCOVÁ,Leona. Krizové situace výchovy a výuky. 1.vyd.Praha : TRITON, 2015. ISBN 978-80-7387-935-8

Poslední úprava: Vogel Jiří, doc. ThDr., Th.D. (16.10.2022)