Krizové intervence v pedagogické praxi - L0262
Anglický název: Crisis Intervention in Pedagogical Practice
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
PhDr. Jana Procházková
Vyučující: PhDr. Jana Procházková
Prerekvizity : L0244, L0246
Je záměnnost pro: LPED25
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Studijní předmět se zaměřuje na objasnění a aktivní pochopení frekventantů problematiky krizových intervencí v jednotlivých oblastech-rodině, škole a poradenství. V průběhu si frekventanti osvojí podstatu a souvislosti krizových intervencí jak na straně klientů, tak na straně těch, kdož zasahují. Frekventanti se naučí vymezení, stanovení krize, získají dovednost zvažování možných příčin a důsledků. Na základě absolvování kurzu dokáží rozpoznat jednotlivá specifika individuálně zaměřených intervencí. Praktické nácviky jednotlivých kroků krizové intervence poskytnou frekventantům sebezkušenostní dovednost. Součástí kurzu jsou i návštěvy specializovaných pracovišť, které se zaměřují na krizové intervence, a tím studenti získají reflektivní zkušenost. Absolvováním tohoto kurzu budou studenti schopni rozpoznat možné krizové situace v pedagogické praxi, budou schopni vymezit jejich interferující faktory a ze své role pedagoga je i aktivně řešit. Předpokladem pro účast v kurzu je absolvování Bc. studia s adekvátními psychologickými disciplínami (např. úvod do psychologie, pedagogická a sociální psychologie). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem po splnění zadaných úkolů, které budou studentům sděleny.
Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Sylabus

Stanovení krize a vymezení základních pojmů. Reaktivita na straně účastníků krize včetně intervenujícího pracovníka. Fáze krize. Jednotlivé kroky krizové intervence. Praktické nácviky různých postupů a řešení s ohledem na specifika a individuální potřeby účastníků.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast v diskusích během výuky a v návštěvách specializovaných pracovišť. Prostudování základní studijní literatury. Vypracování seminární práce v rozsahu 7-10 stran.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Docházka s aktivní účastí i na specializovaná pracoviště v rámci kurzu. Zpracování průběžně zadaného úkolu. Vypracování seminární práce na studentem zvolené téma v problematice s částí teoretickou ( s odkazy a citacemi relevantní literatury)a praktickou ( ilustrující kazuistika s návrhy dalších možných řešení) - v rozsahu min 7 stran.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (11.01.2024)
Literatura

Povinná:
ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3.
Doporučená:
HONZÁK, Radkin a NOVOTNÁ, Vladimíra. Krize v životě, život v krizi. Praha: Portál, 2013. 129 s. Psyché; 5.
KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Překlad Jana Vašková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 167 s. Spektrum; 11. ISBN 978-80-7367-800-5.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 7. vydání. Praha: Portál, 2017. 403 stran. ISBN 978-80-262-1227-0.
MATĚJČEK, Zdeněk a DYTRYCH, Zdeněk. Krizové situace v rodině očima dítěte: dětská závist - žárlivost, nevěra a rozvod - nový partner v rodině, nevlastní sourozenci - vzpomínky z dětství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 128 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.
VIZINOVÁ, Daniela a PREISS, Marek. Psychické trauma a jeho terapie (PTSD): psychologická pomoc obětem válek a katastrof. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 158 s. ISBN 80-7178-284-X.
SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Překlad Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-312-9.
SVOBODA, Jan, NĚMCOVÁ,Leona. Krizové situace výchovy a výuky. Vyd.1.Praha, TRITON,2015.ISBN978-80-7387-935-8.
VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 978-80-262-0212-7.
VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 176 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2510-9.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (15.01.2024)