PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář k empirické práci I. - L0247
Anglický název: Methodology Seminar on Empirical Research I
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Vyučující: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: L0273
Anotace
Seminář je určen studentům, kteří se ve své závěrečné práci zaměřují na téma výzkumného charakteru, a těm, kteří o této eventualitě uvažují. Je určen také studentům, kteří se chtějí seznámit s koncepcí, strukturou, pravidly a s postupem psaní výzkumného textu společenskovědního charakteru. Seminář předpokládá předchozí zkušenost s tvorbou odborných textů (seminární práce apod.). Prostřednictvím získaných základních informací o kvantitativní a kvalitativní metodologii v semináři budou studenti schopni analyzovat základní výzkumný problém, jemuž se chtějí věnovat ve výzkumné práci, a operacionalizovat jej tak, aby jej mohli zkoumat. S ohledem na specifika zvoleného výzkumného problému budou studenti umět zvolit a aplikovat adekvátní metodologický design, realizovat výzkum, interpretovat nálezy a vytvořit na jejich základě odborný text empirického charakteru. V rámci ústních výstupů studenti reflektují a obhajují zvolený způsob zpracování své závěrečné práce a postup její realizace. Zároveň shrnují své zkušenosti získané během procesu tvorby textu a formulují doporučení určené ostatním. Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni samostatně zpracovat závěrečnou výzkumnou práci na úrovni bakalářského studia.
Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Sylabus

Výběr tématu pro závěrečnou práci a jeho specifikace. Hledání informačních zdrojů - systém knihoven, rešerše, internetové a elektronické informační zdroje, dostupné databáze a vyhledávače. Charakteristika různých druhů informačních zdrojů, možnosti a limity práce s těmito zdroji. Způsob odkazování a citace podle ČSN ISO 690 z r. 2011. Koncepce a struktura teoretické části práce, forma a obsah jednotlivých částí. Koncepce a struktura empirické části práce, prezentace výsledků a interpretace. Kvalitativní metody - druhy kódování verbálních nálezů, úvod do některých metod pro analýzu kvalitativních dat (CA, TA, IPA, DA). Seznámení se základní statistickou terminologií. Statistické vyhodnocení nominálních dat (výpočet Chí kvadrátu pro čtyřpolní tabulku). Základní statistické vyhodnocení intervalových dat (výpočet směrodatné odchylky a statistické metody analýzy rozptylu: korelační analýza, t-test). Používání software Excel.
Většinu informací a písemných podkladů najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11556]. Z důvodu nesnadného učiva je však na místě maximální docházka, která je podmínkou pro dobré porozumění těmto podkladům.
Účast na výuce v prvním týdnu je povinná pro ty, kteří chtějí letos předmět absolvovat.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast ve výuce. Znalost odpřednášené látky. Docházka (75 %), domácí příprava, ústní referát na konci semestru, písemný test prokazující aplikaci sdělovaných informací.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Viz "Podmínky zakončení předmětu"

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
Literatura

Povinná:
- Texty zveřejněné na MOODLE pod webovou adresou: [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11556]. TYTO WEBOVÉ MATERÁLY JSOU ZÁKLADNÍM PODKLADEM PRO PÍSEMNÝ TEST (SPOLU S VLASTNÍMI POZNÁMKAMI Z PŘEDNÁŠEK).
- Česká citační norma ISO 690 z roku 2022. Dostupné z: [https://citace.zcu.cz] POŽADOVANÁ JE ZÁKLADNÍ CITAČNÍ ZNALOST NEJBĚŽNĚJI CITOVANÝCH ZDROJŮ.
- ŠVAŘÍČEK, R. - ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0. (Zejména informace, resp. kapitoly týkající se kódování a zakotveného výzkumu.)
Doporučená:
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6.
MAREŠ, P., L. RABUŠIC a P. SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN: 80-7367-040-2.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
URBÁNEK, T. - DENGLEROVÁ, D. - ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4.
CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

Poslední úprava: Janošová Pavlína, doc., Ph.D. (11.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK