PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropské duchovní a kulturní dějiny - L0150
Anglický název: European Religious and Cultural History
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Vyučující: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)
Cílem předmětu je představení evropských kulturních a duchovních dějin v širších sociálních a ekonomicko- politických souvislostech s důrazem na zlomové okamžiky moderní éry, hlavní představitele kulturního a náboženského života, vývoj kultury a ideové proudy evropské civilizace. Křesťanství je zde pojato jako nejvlivnější ideový proud evropské civilizace, který se od počátku svého působení konfrontoval se svébytným myšlením a kulturou ostatních národů a je charakteristický neustálou dialektikou dialogu a boje. Křesťanství bude dále pojato jako nositel vysoce humanistické evropské kultury pro svou schopnost multikulturního dialogu. Absolvent kursu bude schopen porozumět pohybům duchovních evropských dějin a bude schopen kriticky reflektovat soudobé dějinné milníky. Získá přehlednou znalost duchovních kořenů evropské civilizace a kultury a evropského hodnotového systému. Kurs předpokládá znalost obecných dějin.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (30.09.2023)

K evropskému křesťanství vždy patřilo (a je tomu i dnes) složitě se realizující soužití různých kultur, konfesí i jazyků v prostoru jediného světadílu. Podstatnou otázkou kurzu je, do jaké míry a jakými cestami se v průběhu zahrnuté doby proměňovala křesťanská společnost a kultura. Křesťanství se v evropských dějinách vymezovalo i s řadou historicko-politických, kulturních i sociálních limitů. Bylo zpřístupňováno lidem určité doby s konkrétními společenskými tradicemi. Nepůsobilo v prostoru s rovností společenských skupin, ale v složitě rozrůzněné společnosti žijící řadou sociálních, národnostních i náboženských konfliktů a svárů. Jednotliví lidští nositelé křesťanství se pozitivně ztotožnili jen s těmi důrazy křesťanské zvěsti, jež byli schopni pochopit a žít. Z nich budovali své církevní struktury, ale i své státy. I duchovenstvo a hierarchie církví žilo vždy duchem a rytmem své doby. Míra vlivu křesťanství na myšlenkový i etický svět a život Evropanů byla tedy velmi proměnlivá. Kurz seznamuje s několika etapami vývoje našeho kontinentu, zasahujícími evropský společenský, kulturní a posléze i konfesní prostor. V jejich průběhu se v řadě rovin měnily lidské intelektuální schopnosti, rostla i složitost a diferencovanost společenského a konfesního uspořádání. V 2. polovině 20. století se postupně podstatně měnilo evropské vnímání společenského a kulturního vývoje kontinentu: 

Východní oblast pozdní římské říše a její proměny (2.-5. století); klíčová témata období raného středověku; gregoriánská reforma a zrod kuriálního papežství; zrození novoevropského dějinného myšlení; polemika a dialog civilizací vrcholně-středověkého středomoří; lidová náboženská hnutí; kultura a vzdělanost vrcholného středověku; odpor proti kuriálnímu papežství v pozdním středověku; evropská reformace a její dopad na podobu Evropy; italský politický humanismus; katolická reforma; Descartes, Pascal a nástup osvícenství; Anglie - jistá protiváha Evropy; sekularizace a Evropa; 19. století - východisko pro pochopení moderních dějin; klíčová témata moderní a současné doby.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

 Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (24.09.2023)

Na termín zkoušky se budete přihlašovat přes SIS. Základem pro přípravu na zkoušku je povinná literatura a přednášky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Jaroslav Hrdlička (25.09.2023)

* Povinná:
HEER, Friedrich. Evropské duchovní dějiny. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2000. 766 s. ISBN 80-7021-333-7.
JEDIN, Hubert. Malé dějiny koncilů. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990. 146 s.


* Doporučená:
ALBERIGO, Giuseppe. Stručné dějiny II. vatikánského koncilu. 1. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2008. 172 s. ISBN 978-80-7364-047-7.
ALEŠ, Pavel. Cirkevné dejiny II.: kresťanská cirkev v období všeobecných snemov. 2. vydání. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1995. 238 s. ISBN 80-7097-316-1.

BOSL, Karl. Europa im Mittelalter. Wien: C. Ueberreuter, 1970. 318 s. ISBN 3-8112-0033-X. A další vydání.
FRANZEN, August. Malé dějiny církve. 3. vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 400 s. ISBN 80-7195-082-3.

FRENZ, Thomas. Das Papsttum im Mittelalter. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2010.

FRÖHLICH, Roland, BASTL, Ondřej a BASTL, Tomáš. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 2008.
KOTTJE, Raymund - MOELLER, Bernd. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 2., Mittelalter und Reformation. 1. vydání. Mainz: Matthias, 1973. 472 S. ISBN 3-7867-0109-1.
KOTTJE, Raymund - MOELLER, Bernd. Ökumenische Kirchengeschichte. Band 3. Neuzeit. 1. Auflage. Mainz: Matthias, 1974. 386 S. ISBN 3-7867-0110-5.
RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. 343 s. ISBN 80-85959-15-1.
ŘÍČAN, Rudolf - MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. 3. vydání. Praha: Kalich, 2008. 415 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

SPUNAR, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 80-200-0547-1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK