PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy psychoterapeutického výcviku I. - L0115
Anglický název: Fundamentals of Psychotherapeutic Training I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloslav Čedík
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Krátkodobé terapeutické skupiny osobnostního růstu. Cílem výcviku je vytvořit krátkodobé psychoterapeutické skupiny, ve které působením terapeutických metod a práce s dynamikou ve skupině se bude moci iniciovat dílčí osobnostní posun, abreaktivní reakce ve vybraných problémech. Student po absolvování předmětů disponuje hlubšími schopnostmi introspekce sebe sama a také dovednostmi promyšleně pracovat s klienty, aniž by bylo narušeno jejich nezadatelné právo rozhodovat o sobě samém. Studenti a studentky jsou kompetentní samostatně připravit a posléze i realizovat skupinová sezení klientů, výsledky diagnostikovat a usuzovat na další dosažitelné cíle. Studenti disponují kompetencí realizovat skupinovou práci s klienty, modifikovat sociální terén a odborně poznatky interpretovat.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Obecný, dynamický psychoterapeutický výcvik zahrnuje komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru se základními informacemi o gestalt terapii, kognitivním přístupu, systemickém přístupu apod., podle mezinárodních i českých standardů. Záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí a nacvičování praktických dovedností. Ve výcviku je obsaženo učení se ze vzájemného setkání, možnosti a formy podpory vlastní tvořivosti zapsaných studentů a jímž je poskytováno odborné vedení při nabývání psychoterapeutických kompetencí. Realizuje se mnohdy obsah skupinového setkání na přání studentů samých, nicméně podle schématu: krátkodobá skupinová psychoterapie, práce s dynamikou, práce s odporovými a přenosovými reakcemi, práce se sny, osobními mýty apod.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
DRAPELA, Victor J. - HRABAL, Vladimír a kol. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 86 s. ISBN 80-7184-011-4.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 4. vydání. Praha: Portál, 2002. 387 s. ISBN 80-7178-657-8.

LANGMEIER, Josef - MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3. doplněné vydání. Praha: Avicenum, 1974. 398 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK