PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody a techniky sociálního výzkumu I. - L0112
Anglický název: Methods and Techniques of Social Research I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Výuka předmětu slouží k seznámení studentů se základními aspekty výzkumu aplikovaného na sociálně zdravotní a psychosociální oblasti. Předmět je zaměřen na výuku a výcvik základních metod a technik šetření, sběru dat pozorováním, dotazováním, experimentací, analýzou reality – věcných skutečností. V průběhu výuky v seminářích jsou studenti vystaveni konkrétním aplikacím jednotlivých metod a technik, jež jsou využívány v sociálním a zdravotním terénu – jejich využití odpovídá charakteristikám sledovaných znaků řešených sociální prací. Student disponuje vědomostmi i dovednostmi v oblasti sociálního výzkumu, je kompetentní zpracovat získaná data do plánování sociální práce. Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi a dovednostmi samostatně připravit a posléze i realizovat výzkumné šetření. Disponuje také základní kompetencí realizovat výzkum v sociálním terénu.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Základní seznámení se strukturováním výzkumu, s procesem výzkumné práce, procesem tvorby kvalitativního a kvantitativního výzkumného rámce a jeho základní charakteristiky. Výzkumné plánování, formulování HVO a DVOs, na základní úrovni. Základní kroky výzkumu. Plán výzkumu - úvodní projekt. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Hypotéza. Základní metody sběru dat. Základní techniky sběru dat. Standardizované a nestandardizované techniky sběru dat. Dotazování - rozhovor, dotazník, explorace, skupinový rozhovor. Analýza věcných skutečností, analýza dokumentů, analýza obsahová. Případová studie. Pozorování. Analýza informací. Prezentace výsledků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování výzkumného záměru do podoby formulace hlavních a dílčích výzkumných otázek (hypotéz, úkolů), a předběžného zvážení způsobu kontaktování cílové skupiny, potencionálních rizik včetně etického rozměru práce. Způsob práce v seminářích: pracuje se v týmech, při nízkém počtu studentů a studentek pak individuálně.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 2. vydání. Praha: Portál, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7367-815-9.

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vydání. Praha: Portál, 2008. 407 s.: il. ISBN 978-80-7367-485-4.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. opr. vydání. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

Doporučená:
PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 s. ISBN 978-80-246-1916-3.

POPPER, Karl Raimund. Logika vědeckého bádání. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617 s. ISBN 80-86005-45-3.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vydání. Praha: Academia, 1999. 204 s.: il. ISBN 80-200-0755-5.

VEČERNÍK, Jiří - MIOVSKÝ, Michal. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Předmluva Jacques Rupnik. 1. vydání. Praha: Academia, 1998. 364 s.: tab., grafy. ISBN 80-200-0703-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK