PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Problémy menšinových skupin II. - L0111
Anglický název: Problems of minority groups II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty v prostředí multikulturní společnosti s otázkami menšin, s jejich postavením ve většinové společnosti, s fenoménem uprchlictví a s charitní a sociální prací v daném kontextu. Předmět se věnuje dynamice vztahů mezi dominantní a menšinovou skupinou, vzniku nacionálních hnutí, xenofobie, rasismu a extremistických hnutí, zaměřuje se na problematiku pracovní migrace, azylu a ekonomické migrace. Předmět dává do kontextu kvalitu života a soužití skupin s odlišnou kulturou. Student po absolvování předmětu, v úzké souvislosti s dalšími předměty aplikovaných vědních oblastí (Teorie charity, Filozofie a etika v sociální a charitativní práci apod.), disponuje znalostmi a dovednostmi a posléze i kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů z menšinových skupin do společenského procesu za účelem sociálního začlenění, a to i mimo rámec sociálních služeb. Student tak získává kompetence k poradenství, analytické a metodické činnosti v sociální péči i poskytování sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami v procesu adaptace a integrace.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Migrace obyvatelstva a její příčiny, právo na azyl a azylanti v ČR, platná legislativa, sociální rozdíly mezi menšinami. Procesy a postupy integrace menšin a minorit. Sociální práce s menšinami; antiopresivní přístup. Metody sociální práce s menšinami v perspektivě paradigmat sociální práce. Řešení problémů menšin v české legislativě a v mezinárodních úmluvách; instituce věnující se otázkám menšinových skupin. Snižování národnostního a rasového napětí a odstraňování předsudků. Úloha státu, význam výchovy a vzdělávání, občanská společnost. Antidiskriminace - Přijetí antidiskriminačních směrnic v ČR, Veřejný ochránce práv a prosazování rovného zacházení, Diskriminace cizinců, Vztah antidiskriminace a integrace. Romové v České republice, historie, aktuální informace, aspekty romské otázky. Židovské obyvatelstvo v našich zemích, vývoj jeho postavení, současná situace. České krajanské komunity ve světě. Marginální skupiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
BURYÁNEK, Jan et alii. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, 2002. 518, 84 s.: il. ISBN 80-7106-614-1.

TAYLOR, Charles - GUTMANNOVÁ, Amy - WOLFOVÁ, Susan - ROCKEFELLER, Steven - WALZER, Michael - HABERMAS, Jürgen - APPIAH, K. Antony. Zkoumání politiky uznání: multikulturalismus. 2. vydání. Praha: Epocha - Filosofický ústav AV ČR, 2004. 192 s. ISBN 80-86328-64-3.

ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

Doporučená:
ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.

NAVRÁTIL, Pavel - MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In Sociální studia č. 5. Brno: MU, 2000.

BERGER, Peter L. Vzdálená sláva: hledání víry ve věku lehkověrnosti. 1. vydání. Brno: Barrister & Principal, 1997. 185 s. ISBN 80-85947-18-8.

Související legislativní dokumenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK