PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Problémy menšinových skupin I. - L0110
Anglický název: Problems of minority groups I
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty v prostředí multikulturní společnosti s otázkami menšin, s jejich postavením ve většinové společnosti, s fenoménem uprchlictví a s charitní a sociální prací v daném kontextu. Předmět se věnuje dynamice vztahů mezi dominantní a menšinovou skupinou, vzniku nacionálních hnutí, xenofobie, rasismu a extremistických hnutí, zaměřuje se na problematiku pracovní migrace, azylu a ekonomické migrace. Předmět dává do kontextu kvalitu života a soužití skupin s odlišnou kulturou. Student po absolvování předmětu, v úzké souvislosti s dalšími předměty aplikovaných vědních oblastí (Teorie charity, Filozofie a etika v sociální a charitativní práci apod.), disponuje znalostmi a dovednostmi a posléze i kompetencemi pro vytváření podmínek pro zapojení klientů z menšinových skupin do společenského procesu za účelem sociálního začlenění, a to i mimo rámec sociálních služeb. Student tak získává kompetence k poradenství, analytické a metodické činnosti v sociální péči i poskytování sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami v procesu adaptace a integrace.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Základní pojmy - národnostní, sociální a sexuální menšiny; teorie menšin; typologie vztahů k menšinám; pohled na menšiny v dějinném kontextu; postavení národnostních menšin v českém a evropském kontextu. Situace menšin a minorit v Evropě. Majorita a minorita, minoritní status, Psychologické, sociálně psychologické a sociologické aspekty vzniku minorit. Kulturní aspekty etnicity a národnostních postojů, dějiny a současnost; náboženství a menšiny. Významné ideologie a jejich vztah k menšinám; Nacismus, Fašismus, Genocida, Holocaust, Etnocida, jejich vznik a příčiny. Multikulturalismus a základní otázky multikulturní společnosti; Multikulturní péče. Rasové teorie, rasismus, xenofobie; násilná a ekonomická migrace obyvatel a otázky uprchlictví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
  • úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat probrané v přednáškách ZS
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury, sledování aktuálních socio-ekonomických novinek k tématům

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
BURYÁNEK, Jan et alii. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, 2002. 518, 84 s.: il. ISBN 80-7106-614-1.

TAYLOR, Charles - GUTMANNOVÁ, Amy - WOLFOVÁ, Susan - ROCKEFELLER, Steven - WALZER, Michael - HABERMAS, Jürgen - APPIAH, K. Antony. Zkoumání politiky uznání: multikulturalismus. 2. vydání. Praha: Epocha - Filosofický ústav AV ČR, 2004. 192 s. ISBN 80-86328-64-3.

ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

Doporučená:
ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.

NAVRÁTIL, Pavel - MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In Sociální studia č. 5. Brno: MU, 2000.

BERGER, Peter L. Vzdálená sláva: hledání víry ve věku lehkověrnosti. 1. vydání. Brno: Barrister & Principal, 1997. 185 s. ISBN 80-85947-18-8.

Související legislativní dokumenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK