PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální zabezpečení - L0100
Anglický název: Social Security
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Předmět má studenta seznámit s historickým vývojem a principy, které ovlivňují současnou podobu systému sociálního zabezpečení v ČR. Detailně seznámí s jednotlivými pilíři sociálního zabezpečení a jejich konstrukcí. Další oblastí je systém dávek, podmínky nutné pro nárok na dávku a způsobem výpočtu. Dále student získá také pro praxi v sociálních službách nezbytné znalosti zákona 108/2006 včetně standardů kvality. Student po absolvování předmětů disponuje znalostmi o sociálním zabezpečení v ČR a v evropských zemích kulturně blízkých. Disponuje dovednostmi při zajišťování základního sociálně-právního poradenství. Je kompetentní posuzovat relevanci zjištěných informací a odborných podkladů pro sociální práci v oblasti sociálního zajištění.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)

Historie, zásady, ekonomická podstata sociálního zabezpečení + sociální práva. Systém SZ (pojištění, zaopatření, pomoc). Nemocenské pojištění - principy, okruhy pojištěných osob, vznik a zánik pojištění, druhy dávek - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací prostředek v těhotenství a mateřství; redukční hranice; posuzování zdravotního stavu; povinnosti pojištěnce, povinnosti zaměstnavatele, ochranné lhůty. Důchodové pojištění - systém důchodového pojištění; účast na důchodovém pojištění; doby pojištění; náhradní doby pojištění; druhy důchodů; organizace a provádění důchodového pojištění. Životní a existenční minimum - právní úprava. Státní sociální podpora - okruhy oprávněných osob; rozhodný příjem; nezaopatřené dítě; dávky - testované a netestované; přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení; rodičovský příspěvek; dávky pěstounské péče. SZ v nezaměstnanosti - nezaměstnanost, pasivní a aktivní politika zaměstnanosti. Péče o zdraví, zdravotní pojištění - zdravotní politika; principy; modely organizace, financování. Sociální péče - péče o TZP a dávky; příspěvek na péči; sociální služby - poradenství, péče, prevence, zákon 108/2006 o sociálních službách. Standardy kvality v sociálních službách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Povinná:
KALHOUN, Vilém a kol. Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly. Triton. 2009. 438 s. ISBN 978-80-7387-346-2.

KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5.

Doporučená:
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování hodnocení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9.

ÚZ zákona - Sociální pojištění 2014 - úplné znění, č. 880.

ÚZ zákona - Sociální zabezpečení 2014 - úplné znění, č. 879.

VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Slon, 1996. 106 s. ISBN 80-858550-16-8

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sezn?DR=OB&ROK=0&SORT=CP&OB=33

http://www.mpsv.cz/cs/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK