PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Metody sociální práce II. - L0098
Anglický název: Social Work Methods II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem a základem teorie „případové práce“ je pochopení jedince v kontextu s jeho sociálním prostředím a uvést studenty do problematiky posuzování životní situace klienta. Sociální případová práce se opírá o řadu často protichůdných představ a koncepcí, studenti jsou seznámeni s vybranými teoretickými pohledy a získávají přehled o výhodách a nevýhodách rozdílných škol, učí se je volit a navrhovat vlastní intervence. Student po absolvování předmětů disponuje znalostmi o spektru metod sociální práce, získává dovednost na úrovni základní diagnostiky aktivně přispět k volbě účinné metody v každém konkrétním případě klienta, aktivně se účastnit provádění základní kontaktní sociální práce, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny v procesu ochrany života a zdraví, zajišťovat standardní dokumentaci.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Sociální anamnéza, sociální diagnóza, komplexní šetření, návštěvní služba, plán opatření, sociální zásah. Vedení dokumentace. Profesionální způsoby práce: opatrování, dozor, přesvědčování, vyjasňování, doprovázení, vzdělávání, poradenství. Poradenská práce, prevence, význam poradenské práce, zásady poradenské práce. Sociální terapie, typy socioterapeuta, klient v duševní krizi, terapeutický rozhovor, klíč k rozhovoru, konstruktivní otázky, ukončení terapie. Individuálně zaměřená intervence, soustředěný cílový přístup, specifické formy intervence, typy intervence. Moc a bezmoc ve vztahu klient-sociální pracovník. Alternativní techniky, mediace, probace, videotrénink interakcí. Speciální a pomocné techniky v sociální práci. Náročné životní situace, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, odolnost, primární techniky (odvozené od přímé agrese a prostého úniku). Hranice práce s individuálními klienty - syndrom vyhoření. Obtížný sociální klient.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování zápočtové práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4. rozšířené vydání, v nakl. Portál 2. Praha: Portál, 2005. 256 s. ISBN 80-7367-048-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

MATOUŠEK, Oldřich, KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 300 s. ISBN 80-7178-226-2.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005. 275 s. ISBN 80-7178-549-0.

MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 292 s. ISBN 80-7178-473-7.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7367310-9.

Doporučená:
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vydání. Praha: Panorama, 1989. 440 s. ISBN 80-7038-044-6.

DUNOVSKÝ, Jiří - DYTRYCH, Zdeněk - MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vydání. Praha: Grada, 1995. 246 s. ISBN 80-7169-192-5.

MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte. Praha: Portál, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7367-739-8.

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. 1. vydání. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK