PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praxe a supervize I. - L0092
Anglický název: Practice and Supervison I.
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem praxe je zprostředkovat zkušenost se sociální prací v různých institucích poskytujících sociální služby, umožnit studentům pracovat a provádět evaluaci vlastních experimentů, konfrontovat teoretické představy o úrovních sociální práce (práce s jednotlivcem – klientem, práce s rodinou, práce se skupinou, práce s komunitou), metodách sociální práce a vyzkoušet si sociální a charitativní práci jako profesi. Studenti si postupně vytvářejí portfolio záznamů o experimentaci a výcviku ve vybraných metodách k závěrečné zkoušce. Student po absolvování předmětu má, na základě základních znalostí vedení přijímacího pohovoru s klientem a zjištění individuálních potřeb klienta, dovednost aktivně sjednat individuální program podpory, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny k zahájení procesu sociální práce a sociální péče.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Systém praktického vzdělávání studentů sociální a charitativní práce je postaven na třech pilířích: na odborné praxi, semináři k odborné praxi a na supervizi.

Součástí praxe jsou v úvodu každého semestru semináře k odborné praxi, každý v rozsahu 16 hodin.

Odborné praxe je zaměřena na získání praktických dovedností ve vybrané metodě/metodách, získání zkušeností v oblasti působení institucí sociálního typu, přičemž je kladen důraz na výcvik poskytování procedurálních a odborných služeb v celkovém rámci křesťanských, etických a sociálních hodnot. Důraz je kladen na duchovní rozměr sociální práce. Praxe probíhá v síti státních, nestátních a církevních sociálních institucí, institucí veřejné správy a v zařízeních zdravotnických, jejichž provoz má sociálně charitativní charakter.

Úvodní praxe v prvním roce studia (I. a II.), poskytuje možnost získat informace o průběhu, podmínkách a výsledcích sociální práce, její minimální časový rozsah je 40 a 40 hod. Je zaměřena zejména na získání základní informace o sociálním terénu, úrovních, formách a metodách základního sociálního poradenství a speciálních potřebách cílových uživatelů sociálních a charitativních služeb.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivita v praxi, zpracování portfolia praxí a zkušenostního učení.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována:
Nízkoprahový klub HUSITA, Náměstí barikád 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, programy sociální integrace pro etnické menšiny a mládež sociálně znevýhodněnou, odpovědná za praxe Mgr. Lucie Hašková. (smluvně zajištěno)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10, ředitelka organizace PhDr. Monika Válková valkova@csop-praha15.cz. (smluvně zajištěno)

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Kontaktní osoba pověřena vedením praxe Ing. Hana Prokopová Nesrstová, TF 236 004 176. (smluvně zajištěno)

Adoma o.s., Komunitní centrum se sídlem Na Strži 1683/40 140 00 Praha 4, ředitelka Jitka Zachariášová. (smluvně zajištěno)

Další poskytovatelé sociálních služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK