PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vývojová psychologie - L0091
Anglický název: Development Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Drahoňovský
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je naučit studenty základy vývojové psychologie, včetně psychologických metod a metodologie aplikované nejen ve vývojové psychologii ale i v příbuzných vědách, například v sociální práci. Jedná se o soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku po dospělost. Výuka se zaměřuje na dílčí vývojová období. Do obsahu předmětu byly zapracovány nové poznatky z neuropsychologie, genetiky a epigenetiky, zajímavé jsou výsledky výzkumů deklarující až těžko uvěřitelné kojenecké schopnosti zachytitelné jen díky moderním technologiím. Student po absolvování předmětu disponuje základními znalostmi k vedení přijímacího pohovoru s klientem, zjištění individuálních potřeb klienta, aktivní účasti sjednání individuálního programu podpory, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny k zahájení procesu ochrany a resocializace.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Vývojová psychologie, vybrané kapitoly pro sociální práci, jako součást systému psychologických nauk, její cíle a vztah k příbuzným oborům, její předmět a metody. Determinace psychického vývoje, vztah zrání a učení ve vývoji, obecné znaky psychického vývoje. Základní vývojové teorie: psychoanalytická teorie vývoje, Freudova vývojová teorie, Eriksonova psychosociální teorie, Piagetova kognitivně-vývojová teorie. Charakteristika jednotlivých vývojových období: prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí věk, předškolní věk, mladší školní věk, střední školní věk, pubescence. Vývojové změny v období jednotlivých fází dospělosti (významné mezníky a rizika. Velmi důležitou součástí výuky je porozumění proměnám daným stárnutím a stářím, z hlediska sociálního, biologického i psychologického.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce, prezence v rozsahu minimálně 80 %. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky, zpracování zápočtové práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
DRAPELA, Victor J. - HRABAL, Vladimír a kol. Vybrané poradenské směry: teorie a strategie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 86 s. ISBN 80-7184-011-4.

LANGMEIER, Josef - MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3. doplněné vydání. Praha: Avicenum, 1974. 398 s.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

Doporučená:
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK