PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do sociální a charitativní práce - L0086
Anglický název: Introduction to Social and Charity Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Barbora Racková
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Cílem předmětu je nastínit teorie sociální a charitativní práce jako základní archetypy a zdroje identity sociálních pracovníků. V teorii jde o specifikaci konkrétní činnosti, o upřesnění stylu práce i o zdůvodnění smysluplnosti této činnosti. V teorii jde také o specifikaci metodických postupů, které vycházejí s přesného pochopení a porozumění řešeným potížím; tím se zjednodušuje následné řešení. Teoretický fundament sociální práce vychází z komparace, eklektismu a synkretizace poznatků příbuzných disciplín, jakými jsou pedagogika, psychologie, sociologie, právní vědy, ale i filozofie či – v současném postmoderním světě – kulturní antropologie. Teorie sociální práce a metody sociální práce označují specifické postupy sociálních pracovníků, které jsou definovány cílem nebo konkrétní cílovou skupinou. Cíle jsou rozmanité, od poskytnutí materiální pomoci, poradenství, komplexní pomoci, výzkumu aj. až po úřednický úkon. Cílovou skupinou může být jedinec, rodina (nukleární jednotka), širší rodina, komunita, věková skupina, veřejnost (společnost). Student po absolvování předmětu disponuje znalostmi na úrovni základního vhledu do teorie a praxe sociální práce, je schopen provádět základní kontaktní specializované dovednosti v charitní činnosti, je kompetentní vyhledávat a kontaktovat jednotlivce a skupiny, analyzovat jejich sociální potřeby.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Historické počátky sociální práce: její ontologická a filozofická východiska; cíle a metody používané v dějinách sociální práce. Stručný přehled sociální práce v civilizacích, které se staly fundamentem evropské civilizace - obecná rovina (judaismus, helénismus, římská civilizace). Základní cíle a metody sociální práce v judaismu, v řecké a v římské společnosti, v křesťanství. Vymezení oboru sociální a charitativní práce, klíčových pojmů předmětu, životních situací klienta, programů sociální práce. Klasifikace pomáhajících profesí a jejich vztah k sociální práci. Základní druhy teorií v sociální práci, jejich klasifikace, kritéria a postupy hodnocení a volby teorií sociální práce. Humanistické teorie a existencialistické teorie, sociálně - psychologické a komunikační modely, psychosociální a psychodynamický přístup, systemický přístup, kognitivně-behaviorální teorie, úkolově orientovaný přístup, teorie rolí (labeling, stigmatizace, stereotypizace), ekologický přístup. Základní etické principy sociální práce. Hodnoty a klasifikace etických přístupů podle jednotlivých škol. Praktické kompetence v sociální práci a dovednosti sociálního pracovníka, jejich operacionalizace do výkonu sociálního pracovníka. Základní vztah mezi pracovníkem a klientem. Vzájemná rizika vztahu; nároky a paradoxy profesionálního pomáhání. Hranice mezi empatií a soucitem. Důraz na individualitu, originalitu a důstojnost klienta. Poradenská činnost jako nástroj sebenalezení klienta a jeho vnitřních zdrojů při řešení složitých životních situací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivita v seminářích. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Vypracování seminární práce v rozsahu 3 až 5 stran.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)
Povinná:
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 1999. 166 s.: tab. ISBN 80-902081-8-5.

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005. 275 s. ISBN 80-7178-549-0.

MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ, Pavla. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 292 s. ISBN 80-7178-473-7.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 371 s. ISBN 80-7178-548-2.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7367310-9.

Zákon o sociálních službách. č. 108/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 v platném znění.

Doporučená:
BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. ISBN 80-86429-11-3.

BEDNÁŘOVÁ, Zdena - PELECH, Lubomír. Sociální práce na ulici - streetwork. 1. vydání. Brno: Doplněk, 2000. 102 s. ISBN 80-7239-048-1.

HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. S předmluvou Jiřiny Šiklové. 6. vydání. Praha: Portál, 2011. 147 s.: il. ISBN 978-80-7367-922-4.

KOZLOVÁ, Lucie. Sociální služby. 1. vydání. Praha: Triton, 2005. 79 s.: il. ISBN 80-7254-662-7.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozšíř. a přeprac. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK