Teologie a sociální práce - L0085
Anglický název: Theology and Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3778
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D.
doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar, Th.D.
doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)
Kurz sleduje křesťanskou angažovanost v sociálních otázkách v různých epochách, její podobu a motivaci. Dále ukazuje na současný stav věci a na to, jak může křesťanská teologie přispět současné sociální práci a jak ji specificky motivuje v našem kulturním prostoru. Důraz je kladen právě na současnost, nikoliv na dějiny. Ty jsou ovšem předpokladem k dynamickému modelu dnes. Student získá absolvováním kurzu znalosti o vzájemném vztahu teologie a sociální práce, které rozvinou jeho znalosti v oblasti sociální a charitativní práce. V průběhu semestru jsou tak zkoumány inspirace teologie pro sociální práci a také možné inspirace sociální práce pro teologii (sociální práce jako znamení doby). V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Odkaz obdržíte na svůj e-mail.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Kapitola 1.: Reflexe vztahu teologie a sociální práce. Historický průřez: Charita v rané církvi a období středověku. Reformace a její pojetí pomoci člověku. Počátky novodobé sociální práce

Studijní cíle:

 • orientovat se v základním pojmosloví a témat v rámci vztahu sociální práce a teologie
 • znát význam křesťanské charity v prvních křesťanských společenstvích na základě odborné reflexe spisů církevních otců a patristické literatury
 • znát význam křesťanské charity ve středověku v rámci univerzální církve
 • pochopení křesťanské charity v rámci reformace, speciálně pak luterské a kalvínské
 • reflektovat počátky novodobé sociální práce na pozadí sekularizující se novověké společnosti

Otázky - úkoly k tématu:

 • Jak je možné definovat vztah sociální práce a teologie a jakou odbornou reflexí prošel a prochází?
 • Jak je možné definovat základní pojmosloví vztahu teologie a sociální práce?
 • Jaký je rozdíl v pojetí blíženecké lásky v pohanství a křesťanství?
 • Jak je možné reflektovat Ježíšovu etiku v Kázání na hoře (Mt 5,1-7,29)?
 • Jak je možné vysvětlit rozdílnost a novost učení Ježíše a apoštolů vzhledem ke starému antickému světu ohledně péče a charity k nekřesťanům?
 • Jak je možné definovat organizaci charitativní činnosti v době rané církve?
 • Jak je možné popsat vývoj organizace charitativní činnosti v době Konstantinovské po období pozdního středověku?
 • Jaký je rozdíl mezi pojetím charity v novověkém katolicismu, luteránství a kalvínství?
 • Jaké jsou základní důrazy dobročinnosti a charity u Jana Kalvína a Martina Luthera?
 • Jak je možné vysvětlit vznik novodobé sociální práce na pozadí postupující sekularizace novověké společnosti?
 • Jak je možné interpretovat Podobenství o milosrdném Samaritánovi - proč je toto podobenství chápáno jako norma pro pomáhající profese? Vysvětlete!


Kapitola 2.: Sociální práce a různé konfesní modely v současnosti. Sociální práce a církve v ČR
Studijní cíle:
• představit model římskokatolické církve jako paradigma
• reflektovat současné podoby charitativní práce v rámci hlavních křesťanských konfesí (katolické, evangelické) specificky v České republice

Otázky - úkoly k tématu:
• Jaké jsou základní modely charitativní práce případně diakonie v katolickém a evangelickém prostředí v České republice? Definujte východiska.
• Jaká je činnost Charity České republiky?
• Proveďte komparaci Charity České republiky a Diakonie Českobratrské církve evangelické? Kritéria si vhodně zvolte, odůvodněte výběr a přesně definujte.
• Jaký význam má Konstituce Gaudium et spes pro vztah církev – teologie a sociální práce? Vysvětlete!
Kapitola 3.: Sociální práce v Církvi československé husitské, její teoretické základy
Studijní cíle:
• znát dějinný rámec a předpoklady vzniku CČSH
• pochopit a získat základní orientaci v teologii CČSH
• znát teoretické základy a východiska sociální práce a diakonie v rámci CČSH
• získat přehled o praktické činnosti diakonie a sociálních služeb v rámci CČSH
Otázky - úkoly k tématu:
• Jaké byly dějinné předpoklady vzniku CČSH?
• Jaký je význam kopernikánského obratu pro teologii CČSH?
• V čem tkví obrat v teologii CČSHv postmoderně?
• Jaká jsou teoretická východiska v teologii CČSH pro sociální a diakonickou práci?
• Popište historii sociální práci v CČSH
• Porovnejte rozsah sociálních aktivit CČSH a ostatních církví?
• Která diakonická zařízení jsou řízena CČSH?


Kapitola 4.: Skutečnost křesťanské motivace k sociální práci. Sociální práce v sekularizované společnosti a křesťanství
Studijní cíle:
• podpořit kritické nahlížení na skutečnost křesťanské motivace k sociální práci a vztah sociální práce – teologie. K tomu slouží studie Stephanie Bohlen.
V rámci kontaktní výuky se předpokládá obeznámení s textem, tak aby mohla být vedena řízená diskuse.
Otázky - úkoly k tématu:
OTÁZKY K BOHLEN:
• Má být vedle etiky do studijních programů sociální práce zařazena i teologie a z jakého důvodu?
• Je etika milosrdenství pro profesionalizaci sociální práce prospěšná? Vysvětlete svůj postoj v reflexi tezí Bohlen a Opatrného!
• Vysvětlete pojem „bezmocný pomáhající“ (německá sociální reflexe sociální práce)!
• Opustila sociální práce paradigma milosrdného Samaritána? Pokud ano, vysvětlete možné dopady?
• Proč nelze chápat lidskou důstojnost a sociální spravedlnost z antického a osvíceneckého myšlenkového dědictví jako inspirační zdroj pro současnou sociální práci?
• Proč je víra důvodem motivace pro křesťanskou sociální práci?
• Zamyslete se nad sociální prací jako „místem generující teologii“.
• Souhlasíte s úvahami Bohlen? Inspirovala Vás? Pomohla Vám najít vztah k teologii?Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Témata kapitol, studijní opora, zkušební otázky a literatura (povinná a doporučená) jsou uvedeny u předmětu v rámci systému Moodle.

Forma zkoušky zůstává písemná - z první kapitoly si student vybere tři otázky, na které písemně odpoví v rozsahu minimálně 1,5 normostrany, ze druhé kapitoly si vybere dvě otázky, na které písemně odpoví v rozsahu minimálně 1 normostrany, - ze třetí kapitoly si vybere tři otázky, na které písemně odpoví v rozsahu minimálně 1,5 normostrany, ze čtvrté kapitoly si vybere čtyři otázky, na které písemně odpoví v rozsahu minimálně 2 normostrany.

Vypracované odpovědi nahraje ve vypsaných termínech do "odevzdárny" TURNITIN v systému Moodle. Kritéria hodnocení jsou uvedena v moodlu předmětu (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3778#section-1)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Požadavky ke zkoušce jsou jednak v rámci informací v Moodlu (obecně i z hlediska kritérií), dále jsou probírána v rámci prvního studijního setkání.
Obecně: Studentka / student vypracuje dle zadání zkouškovou esej, kterou odevzdá k datům určeným v průběhu semestru (předpokládají se tři odevzdávací vlny, aby měly studentky a studenti možnost výběru s ohledem na plnění ostatních studijních povinností)

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (04.12.2022)

Téma 1

 1. OPATRNÝ, Michal. Sociální práce a teologie: inspirace a podněty sociální práce pro teologii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2013. 327 s. ISBN 978-80-7429-408-2. s. 22-27; 54-67; 78-83. (přehledná znalost).
 2. ŠMERDA, Hynek. Křesťanská charita v běhu věků: (od počátku do doby vrcholného středověku s přihlédnutím k situaci na jižní Moravě). 1. vyd. České Budějovice: Jih, 2010. 163 s. Středoevropské dějiny; sv. 3. ISBN 978-80-86266-39-8. s. 33-109. (přehledná znalost)
 3. HNÍK, František M. Pohnutky dobročinnosti v křesťanství: rozbor vztažností mezi theologií a sociální službou. Praha: Ústřední rada církve československé, 1935. 348 s. Edice Blahoslav; sv. 11. s. 155-246 (přehledná znalost). Publikace nezatížená konfesními rozpory.
 4. OPATRNÝ, Michal a kol. Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. 90, 100 s. Scientia; sv. 5. ISBN 978-80-7394-214-4. s. 24-27; 35-46. (podrobná znalost)

Téma 2

 1. OPATRNÝ, Michal. Sociální práce a teologie: inspirace a podněty sociální práce pro teologii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2013. 327 s. ISBN 978-80-7429-408-2.  s. 84-153. (základní znalost).
 2. Charita Česká republika [online]. © 2022 Charita Česká republika. [cit. 20.11.2022]. Dostupné z: https://www.charita.cz/ doporučená webová stránka.
 3. Komise pro diakonát SR ČCE pro 1. zasedání 31. synodu ČCE. DIAKONSKÁ SLUŽBA V CÍRKVI [online]. 1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003). Dostupné z: https://www.evangnet.cz/cce/czr/usneseni/u_31_1/priloha_us57.html doporučená webová stránka.
 4. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ. Diakonie. Průvodce Diakonií a ČCE: pomocník pro službu v Diakonii ČCE: základní informace o zaměstnavateli a zřizovateli. 1. vydání. [Praha]: Česká biblická společnost, 2015. 78 stran. ISBN 978-80-87287-88-0.

Téma 3

 1. HNÍK, František M. Pohnutky dobročinnosti v křesťanství: rozbor vztažností mezi theologií a sociální službou. Praha: Ústřední rada církve československé, 1935. 348 s. Edice Blahoslav; sv. 11. s. 297-330 (přehledná znalost). Publikace nezatížená konfesními rozpory.
 2. CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ a BUTTA, Tomáš et al. 90 let Církve československé husitské: sborník. Vyd. 1. Praha: Církev československá husitská ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Praze 1, 2010. 408 s. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-047-2. s. 17-29; 135-154; 155-165; 231-238. (podrobná znalost).
 3. Husitská diakonie [online]. Církev československá husitská. [cit. 20.11.2022]. Dostupné z: http://diakonie.ccsh.cz/
 4. stránky diakonie a misie CČSH.

Téma 4

 1. OPATRNÝ, Michal a kol. Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. 90, 100 s. Scientia; sv. 5. ISBN 978-80-7394-214-4.
Metody výuky
Poslední úprava: ThDr. Marketa Langer, Ph.D. (10.12.2022)

Výuka probíhá v rámci 4 bloků. V průběhu výuky se (jak v distanční, tak prezenční podobě) střídá výkladová a diskusní část a práce v menších skupinkách, která je následně reflektována.