PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rozvojová studia - L0080
Anglický název: Development Studies
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice rozvoje a rozvojových studií. Představit programy a projekty poskytované rozvojové spolupráce ve světě. Důraz bude kladen na porozumění strategie poskytování rozvojové pomoci. Pozornost je věnována tématu globalizace, světové ekonomiky a jejich prolínání do aktuálních témat. Budou odborně rozebrány příklady dobré i chybné praxe. V předmětu budou prezentovat i některá odborná témata pozvaní odborníci.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)

1) Úvod. Vymezení hlavních termínů. Začlenění problematiky rozvoje do systému geografických, sociálních a ekonomických disciplín.

2) Vliv historických, sociálních a ekonomických, politických faktorů na rozvoj. Historické a kulturní souvislosti rozvoje.

3) Základní pilíře rozvojové spolupráce.

4) Rozdíl mezi humanitární a rozvojovou činností.

5) Strategie poskytování rozvojové pomoci v ČR a ve světě.

6) Efektivita rozvojové pomoci a spolupráce. Potřeby rozvojového světa a cílové skupiny.

7) Státní, soukromý a neziskový sektor v rozvojové problematice. Hlavní organizace zabývající se rozvojem. Mezinárodní cíle rozvoje.

8) Globalizace. Globální problémy a jejich dělení.

9) Aktuální problémy a nové možnosti rozvojové spolupráce spojené s procesem globalizace.

10) Hlavní aktéři - státy, mezinárodní organizace, nevládní organizace, nadnárodní korporace atd. Mezinárodní humanitární právo.

11) Demografický vývoj rozvojových zemí. Problematika vzdělávání. Demografická situace a její vliv na rozvoj. Lékařská péče a nemoci v rozvojových zemích. Ženy, děti a rozvoj.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)

úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat probrané v přednáškách ZS

• 80% účast na přednáškách

• studium odborné literatury, sledování aktuálních socio-ekonomických novinek k tématům

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)

CABADA, Ladislav - KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7380-076-5.

DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-725-6.

ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. 1. vydání. Praha: Portál, 2008. 407 s.: il. ISBN 978-80-7367-465-6.

GIDDENS, Anthony. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. 1. vydání. Praha: SLON, 2000. 135 s. ISBN 80-85850-91-5.

HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací. 1. vydání. Praha: Rybka, 2001. 441 s. ISBN 80-86182-49-5.

KLEIN, Naomi. Bez loga. 1. vydání. Praha: Argo - Dokořán, 2005. 510 s.: il. ISBN 80-7203-671-8 (Argo). ISBN 80-7363-010-9

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vydání. Praha: Portál, 2009. 639 s.: il. ISBN 978-80-7367-574-5.

NOVÁČEK, Pavel. Křižovatky budoucnosti: směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. 1. vydání. Praha: G plus G, 1999. 281 s.: tab. ISBN 80-86103-27-7.

NOŽINA, Miroslav. Kambodžský poutník. 1. vydání. Orlík nad Vltavou: Livingstone, 1999. 237 s.ISBN 80-902700-0-X.

PAZDERKA, Josef (ed.). Humanitární charta a Minimální standardy pro humanitární pomoc. 1. vydání. Praha: Portál pro Sdružení Česká katolická charita, 2003. 276 s. ISBN 80-7178-865-1.

STEGER, Manfred. Globalization: A Very Short Introduction. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 168 s. ISBN 978-0-19-955226-9.

TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky: problém druhého. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1996. 317 s. ISBN 80-204-0582-8.

URBAN, Luděk a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. 155 s. ISBN 80-85865-01-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK