PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Logoterapeutické principy v sociální práci - L0077
Anglický název: Logotherapeutic Principles in Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Je záměnnost pro: LPSY74
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními logoterapeutickými principy, které reprezentují existenciální pojetí sociální práce. Logoterapie je představena jako moderní poradenská metoda orientovaná na smysluplné směřování v životě člověka, jejíž principy lze aplikovat v různých situacích v profesním i osobním životě. Studenti jsou seznámeni s konceptem smysluplného života V. E. Frankla a jeho klíčovými pojmy. Dále je představena tragická triáda logoterapie jako možnost jak podpořit klienty v situaci nezměnitelného utrpení, v práci s vinou a jak lze přistupovat k umírajícím a jejich blízkým. V diskusi jsou probrány možnosti využití logoterapeutických principů v práci s různými cílovými skupinami. Kurz je vhodný pro studenty, kteří již mají praktické zkušenosti v sociální práci. Získané znalosti a dovednosti představují základ pro kompetence při realizaci programů s inkorporovanými logoterapeutickými přístupy ke klientům v sociální práci a pro další vzdělávání.
Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Sylabus

- Logoterapie jako na smysl orientované poradenství.                            

        V. E. Frankl – zakladatel logoterapie a jeho pokračovatelé.                            

- Obraz člověka v logoterapii. Svoboda a odpovědnost, sebetranscendence a sebedistance.                                                                                              

        Smysl v životě a smysl života; zdroje smyslu – orientace na hodnoty.

- Bezesmyslnost a její důsledky.  Naplňování smyslu v čase. Techniky logoterapie.

- Tragická triáda logoterapie – jak se vyrovnat s nepřízní osudu?      

- Indikace logoterapie.  Možnosti užití logoterapeutických principů v pomáhajících profesích.

- Možnosti využití logoterapeutických principů v práci s různými cílovými skupinami.

Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast ve výuce. Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky.
80% účast na výuce.

V závěru stěžejních témat bude zadána stručná písemná domácí práce, jejíž odevzdání je podmínkou získání zápočtu.  Úkoly budou upřesněny v rámci přednášek.

Garant kurzu si vyhrazuje právo přizpůsobit formu výuky a způsob zakončení předmětu v závislosti na vývoji aktuální situace v souladu s pokyny vedení fakulty.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.
Studenti budou o změnách vždy včas informováni.

Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky pro získání zápočtu:

Znalost povinné studijní literatury a odpřednášené látky.

80% účast na výuce.

Aktivní účast ve výuce, včetně diskusí o možné praktické aplikaci získaných poznatků v praxi.

V závěru stěžejních témat bude zadána stručná písemná domácí práce, jejíž odevzdání je podmínkou získání zápočtu.  Úkoly budou upřesněny v rámci přednášek.

Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Literatura

Povinná:

FRANKL, Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Překlad Josef Hermach. 2., opr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 175 s. Osudy; 21. ISBN 80-7192-848-8.

LUKAS, Elisabeth S. I tvoje utrpení má smysl: logoterapeutická útěcha v krizi. Brno: Cesta, 1998. 191 s. ISBN 80-85319-79-9.

ONDRUŠOVÁ, Jiřina. Stáří a smysl života. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 168 s. ISBN 978-80-246-1997-2.

SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 3. vydání. Praha: Ecce homo, 1995. 144 stran. ISBN 80-902049-0-2.

Doporučená:

AUHAGEN, Ann Elisabeth. On the psychology of meaning of life. Swiss Journal of Psychology/Schweizerische Zeitschrift für Psychologie/Revue Suisse de Psychologie, 2000, 59(1), 34–48.

FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Překlad Vladimír Jochmann. Brno: Cesta, 1996. 237 s. ISBN 80-85319-50-0.

KOSOVÁ, Martina a kol. Logoterapie: existenciální analýza jako hledání cest. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 208 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4346-2.

LÄNGLE, Silvia; SULZ, Martha. Žít svůj vlastní život: úvod do existenciální analýzy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 181 s. Spektrum. ISBN 978-80-7367-220-1.

LUKAS, Elisabeth S. Logoterapie ve výchově. Překlad Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 207 s. Studium; 3. ISBN 80-7178-180-0.

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logoterapie v sociální práci. Psychologie dnes, 2006, 12. s. 30-32. ISSN 1212-9607.

TAVEL, Peter. Aktuálnosť témy zmyslu života u detí a mládeže a možnosti psychologickej práce s ňou. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, 2009, 16(1), s. 37-42.

WONG, Paul TP (ed.). The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1998. 462 s.

Poslední úprava: Ondrušová Jiřina, MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK