PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá komunitní sociální práce - L0074
Anglický název: Advanced Community Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Tereza Palánová
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií a principy komunitního plánování a komunitní sociální práce v kontextu aktuální legislativy. Výchozí myšlenkou je myšlenka občanské společnosti jako živné půdy aktivní komunity. Studenti budou seznámeni s principy triády zadavatel, poskytovatel a uživatel, s rolí koordinátora KSSP, s možnostmi motivace veřejnosti k aktivnímu utváření komunity, se základními způsoby financování KPSS. Součástí výuky budou prezentace studentů, návštěvy odborníků působících v praxi, diskuse a výměna odborných zkušeností na poli KPSS. Získané znalosti a dovednosti v oblasti komunitní metody představují základ pro kompetence při realizaci programů komunitní sociální práce.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Úvod, tematický plán, pravidla plnění. Občanská společnost - principy a smysl, role komunity v občanské společnosti. Komunita, komunitní plánování, komunitní sociální práce - terminologie, oblasti působení. Triáda zadavatel - poskytovatel - uživatel. Role koordinátora KPSS. Motivace veřejnosti - příklady dobré praxe. Financování KPSS. Komunitní plánování a zapojení obcí - změny zákonných předpisů. Prezentace studentů, hosté, diskuse. Závěr, reflexe, zhodnocení semestrálních prací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (07.01.2018)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. Zpracování semestrální práce v rozsahu 10 až 15 stran autorského textu.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: ZSF OU, 2006.

HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2008.

HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Portál, 1997.

HRONCOVÁ, M. Moderní nezisková organizace. Praha: Ateliér vzdělávání, 2010.

HUNČOVÁ, M. a kol. Sociální ekonomika - financování a měření přidaných hodnot. Ústí nad Labem: UJAP, 2011.

Doporučená:
KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada Publishing, 2003.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2002.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

SEDLÁKOVÁ, J. Hodnocení kvality procesu KPSS. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 5, s. 39-40.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK