PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie pro sociální práci, neziskový sektor - L0073
Anglický název: Social Work Budgeting, Non-Profit Sector
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 8 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)
Cílem výuky předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti neziskových organizací. Znalosti z oblasti tzv. neziskového (třetího) sektoru mohou studenti využít jako prostředku, jež doplňuje sociální, ekonomické i politické prostředí vyspělých tržních ekonomik z hlediska principu solidarity. Témata Téma č. 1 Makroekonomický koloběh, hospodářské organizace a neziskový sektor. Specifika řízení. Téma č. 2 Kategorizace a právní formy neziskových organizací. Vládní a nevládní neziskové organizace. Téma č. 3 Právní úprava v oblasti založení, vzniku a fungování neziskových organizací. Téma č. 4 Know-how managementu neziskové organizace, strategie, cíle, mise, vize. Téma č. 5 Strategie trvalé udržitelnosti, sociální model udržitelnosti, hodnoty, produkty a zdroje. Téma č. 6 Budování vztahů s veřejností, aktivity PR, organizační kultura a image, web, tiskoviny, eventy. Téma č. 7 Fundraising, vícezdrojový model financování, řízení procesů a komunikace fundraiserů. Téma č. 8 Marketingové řízení – základní pojmy, přístupy a parametry. Téma č. 9 Ekonomika a finanční řízení – efektivnost, likvidita a další indikátory finanční analýzy. Téma č. 10 Strategie rozvoje v oblasti řízení neziskových organizací, životní cyklus. Téma č. 11 Správní rada a exekutiva, náplň práce manažerů, osobnost manažera, manažerská rizika. Téma č. 12 Specifika managementu lidských zdrojů v neziskovém sektoru. Téma č. 13 Nové trendy, aktuální témata a problémy v managementu neziskových organizací.
Sylabus
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)

Téma č. 1 Makroekonomický koloběh, hospodářské organizace a neziskový sektor. Specifika řízení. Téma č. 2 Kategorizace a právní formy neziskových organizací. Vládní a nevládní neziskové organizace. Téma č. 3 Právní úprava v oblasti založení, vzniku a fungování neziskových organizací. Téma č. 4 Know-how managementu neziskové organizace, strategie, cíle, mise, vize. Téma č. 5 Strategie trvalé udržitelnosti, sociální model udržitelnosti, hodnoty, produkty a zdroje. Téma č. 6 Budování vztahů s veřejností, aktivity PR, organizační kultura a image, web, tiskoviny, eventy. Téma č. 7 Fundraising, vícezdrojový model financování, řízení procesů a komunikace fundraiserů. Téma č. 8 Marketingové řízení – základní pojmy, přístupy a parametry. Téma č. 9 Ekonomika a finanční řízení – efektivnost, likvidita a další indikátory finanční analýzy. Téma č. 10 Strategie rozvoje v oblasti řízení neziskových organizací, životní cyklus. Téma č. 11 Správní rada a exekutiva, náplň práce manažerů, osobnost manažera, manažerská rizika. Téma č. 12 Specifika managementu lidských zdrojů v neziskovém sektoru. Téma č. 13 Nové trendy, aktuální témata a problémy v managementu neziskových organizací.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)

Předmět je ukončený zkouškou, má formu písemného testu, zaměřeného na teoretické znalosti a dovednosti  z oblasti ekonomie, znalostní ekonomiky a personálního managementu, včetně aplikace.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D. (31.01.2024)

Základní literatura: [1] Šedivý, M., Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2017, 165 s., ISBN 978-80-271-0249-5. [2] Hejduková, P., Hommerová, D. Řízení neziskových organizací, Praha: Grada, 2018, 208 s., ISBN 978- 80-247-3075-2. [3] Mužík, J., Krpálek, P. Lidské zdroje a personální management. Praha: Academia, edice Společnost, sv. 23, 2017, 190 s., ISBN 978-80-200-2773-3. [4] Cejthamr, V., Dědina, J. Management a organizační chování. 2.aktual. a rozšíř. vydání, 2010, Praha: Grada Publ.

Doporučená literatura: [1] Šedivý, M., Medlíková, O. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2012, 144 s., ISBN 978-80-247-4040-9. [2] Boukal, M. Nestátní neziskové organizace, 3. vydání. Praha: Oeconomica, 2010, 304 s., ISBN 978-80-245-1650-9. [3] Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 3. vydání. Praha: Management Press, 2001, 367 s., ISBN 80-7261-033-3. [4] Častorál, Z. Strategický znalostní management a učící se organizace. Praha: Eupress, 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK