PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sociální výzkum II. - L0068
Anglický název: Social Research II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Předmět Sociální výzkum I., má sloužit k základnímu seznámení se strukturováním výzkumu, s procesem výzkumné práce, s kvalitativním a kvantitativním výzkumným rámcem a jejími základními charakteristikami. Cílem předmětu je naučit studentky a studenty strukturování výzkumného záměru i plánování, formulování HVO a DVOs, a strukturovat metodologii výzkumu. Způsob tvorby a analýzy dat je cílem výuky navazujícího předmětu Sociální výzkum II. Student disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti vědeckovýzkumné práce, je kompetentní aplikovat různé metody a techniky při sběru dat, získaná data umí zpracovat a odborně interpretovat. Student má po absolvování předmětu kompetenci samostatně realizovat výzkum.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Kvalitativní a kvantitativní výzkum. Výzkumný problém. Zdroje výzkumných problémů. Formulování výzkumné otázky. Postupy kódování, otevřené kódování, kategorizace, záznamy. Axiální kódování. Selektivní kódování, postup konceptualizace příběhu, kategorizace. Pomocné postupy: záznamy a diagramy. Zakotvená teorie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Bylo upuštěno od podmínky účasti na přednáškách. Nahrazeny byla instruktážními videi, která jsou dostupná na youtube a podklady pro zkoušení si. Zároveň byl přidán jeden úkol navíc, který by normálně probíhal přímo na přednáškách.

_______________________________________________________________________

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky. V průběhu výuky předmětu je vypracováván výzkumný záměr do podoby formulace hlavních a dílčích výzkumných otázek (případně hypotéz) a předběžného zvážení kontaktování cílové skupiny a potencionálních rizik, včetně etického rozměru práce. Způsob práce: pracuje se v týmech, při nízkém počtu studentů a studentek pak individuálně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Distanční kontrola bude probíhat pomocí testu, který je zaměřený na praktickou aplikaci znalostí a dovedností, nikoliv na poznatky samotné. Studentkám a studentům přihlášeným na termín zkoušky v SIS bude v uvedeném čase zasláno zadání. Budou mít 75 minut na jeho vypracování a nahrání do Turnitinu do kurzu Sociální výzkum II, kde také dostanou bodovou a písemnou zpětnou vazbu na test

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
BAUMOVÁ, D., GOJOVÁ, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OU v Ostravě, FSS, 2014.

PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2006.

Doporučená:
ALTSON, M., BOWELS, W. Research for Social Workers: An introduction to methods. Crows Nest: Allen and Unwin, 2003.

BABBIE, E. The Practice of Social Research. 2001.

BEM, D. J. Writing the Empirical Journal Artice. In DARLEY, J. M., ZANNA, M. P., ROEDIGER, H. L. The Compleat Academic: A Practical Guide for the Beginning Social Scientist. Washington: APA, 2003.

BRYMAN, A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004.

COHEN, L., MANION, L., MORRISON, K. Research Methods in Education. London: Routledge, 2007.

GOODWIN. Research in Psychology: Methods and Design. Hoboken: A John Wiley and Sons, 2010.

GROVES, R. M. et al. Survey Methodology. Hoboken: A John Wiley and Sons, 2004.

SUDMAN, S., BRADBURN, N. M., SCHWARZ, N. Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK