PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sociální gerontologie a geriatrie II. - L0066
Anglický název: Social Gerontology and Geriatrics II
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Kurz navazuje na L0065. Cílem přednášek a seminářů je prohloubit poznatky získané v kurzu Sociální gerontologie a geriatrie I a seznámit posluchače s dalšími aktuálními tématy z oboru tak, aby byli teoreticky připraveni na specifika sociální práce se starými lidmi. U seniorů spolu velmi úzce souvisí sociální a zdravotní situace. Proto jsou do přednášek zařazena i základní témata geriatrická. Problematika onemocnění, která se nejčastěji vyskytují ve stáří, je prezentována nejen z medicínského hlediska (příčiny, projevy, prevence), ale zejména v širším kontextu prožívání, soběstačnosti a kvality života ve stáří.Studenti budou seznámeni se specifiky sociální práce se seniory v nepříznivé sociální situaci způsobené závažnou nemocí, což je ve stáří nejčastější příčina snížené soběstačnosti. Student získává znalosti v profesním rámci geriatrie a gerontologie, osvojuje si dovednosti při volbě a aplikaci metod sociální práce a poskytování vícero druhů nefarmakologické terapie, a rozvíjí své profesní kompetence při posuzování soběstačnosti seniorů.
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Témata přednášek a seminářů:

Geriatrie v kontextu sociální gerontologie; zdravotně sociální homeostáza; zdraví a nemoc ve stáří; základní terminologie

Sociální práce se seniory ve zdravotnických zařízeních; sociální a zdravotní služby pro nemocné a nesoběstačné seniory

Geriatrické syndromy - změna paradigmatu; frailty syndrom

Geriatrické syndromy somatické

Geriatrické syndromy psychické

Onemocnění pohybového ústrojí - nejčastější příčina disability seniorů

Onemocnění srdce a cév - nejčastější příčina nemocnosti a úmrtnosti ve stáří

Onkologická onemocnění u seniorů a možnosti primární a sekundární prevence

Psychosociální důsledky smyslových poruch ve stáří

Diabetes mellitus II. typu - somatické a psychosociální dopady onemocnění ve stáří; prevence

Závažná neurologická onemocnění ve stáří a jejich psychosociální důsledky

Význam ucelené rehabilitace u seniorů; sociální rozměr nemoci; gerontologická prevence

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Povinná účast na 1. nebo 2. přednášce + Ústní prezentace nebo písemná úvaha na dané téma + Klauzurní práce

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Požadavky pro zakončení předmětu:

1. Povinná účast na 1. nebo 2. přednášce.

(Zápis na prezenční arch; závazný zápis na prezentaci - téma prezentací; seznámení s obsahem a požadavky LS)

2. 75 % účast na přednáškách a seminářích

3. Ústní prezentace v délce cca 10 minut na semináři dle rozpisu - lze i ve skupinkách

(ve výjimečných případech po domluvě závěrečná práce odevzdaná písemně nejpozději do 5.5. - v tištěné formě, rozsah minimálně 3 normostrany

Studenti, kteří nesplní tyto podmínky (1-3), nemohou absolvovat závěrečný test ze Sociální gerontologie!

4. Kurz je zakončen písemným testem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (18.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Distanční forma

Kurz je zakončen písemným testem podle otázek uvedených v e-skriptech: ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf. a otázek ze speciální geriatrie.

V případě, že student v testu neuspěje, či se nedostaví v řádném termínu, následuje ústní zkouška podle uvedených otázek.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., a kol. Průvodce vyšším věkem. Praha: Mladá fronta 2014. ISBN 978-80-204-3119-6.

KALVACH Z., DRBAL C., ZAVÁZALOVÁ H., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J. Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří - změna paradigmatu? Časopis lékařů českých, 2006, 154: 909-915. ISSN 0008-7335.

ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf.

ONDRUŠOVÁ, J., DRAGOMIRECKÁ, E. Smysl života a depresivita u českých seniorů. Československá psychologie 2012; 3: s. 193-205. ISSN 1804-6436.

ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. a kol. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Karolinum 2019.ISBN 978-80-246-4383-0.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 3/2017 - Sociální práce, zdraví a životní styl. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017. ISSN 1213-6204.

SOCIÁLNÍ PRÁCE - časopis č. 4/2010 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010. ISSN 1213-6204.

WEBER, P., AMBROŠOVÁ, P., WEBEROVÁ, D., BIELÁKOVÁ, K. Geriatrické syndromy a syndrom frailty – zlatý grál geriatrické medicíny. [online] 2011. Dostupné z: http://www.vnitrnilekarstvi.eu/online/E2010_18?confirm_rules=1.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:
HOLMEROVÁ, I., VAŇKOVÁ, H., WIJA, P. a kol. Pohled na geriatrického pacienta, demence a některé další geriatrické syndromy. In Štěpánková, H., Höschl, C., Vidovičová, L. a kol.: Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Karolinum 2014, s. 77–92. ISBN 978-80-246-2628.

FRIED, L. P., TANGEN, C. M., WALSTON, J. et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J. Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001, 56 (3), M 146–156.

KALVACH, Z. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490.

KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R. a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing 2004. ISBN 80-247-0548-6.

LUŽNÝ, J. Gerontopsychiatrie. Praha, Triton 2012. ISBN 978-80-7387-573-2.

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, H.: Specifika diagnostiky a léčby ve stáří. Zdravotnictví a medicína. Postgraduální medicína. 2/2016. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/specifika-diagnostiky-a-lecby-ve-stari-481957.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky: Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. [online] Praha: MPSV 2013. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_starnuti_.pdf.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK