PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Etika sociální práce - L0055
Anglický název: Social Work Ethics
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Počet nekontaktních hodin: 16 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Barbora Racková
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (01.02.2018)
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky k vybraným společensko-vědním tématům, s nimiž se budou pracovníci pomáhajících profesí nutně setkávat. Jednotlivým tématům, především lidským právům, etice sociální práce a potenciálu krize v lidském životě budou věnovány rozsáhlejší bloky. Studenti získají, vedle základních terminologických a legislativních poznatků, také aktuální vědecká fakta zasahující do hloubky jednotlivých problematik. Dostatečný prostor bude věnován dilematickým situacím pomáhající praxe, prezentacím studentů, diskusím a výměně zkušeností napříč pomáhajícími obory. Součástí výuky budou krátké videoprojekce. Cílem předmětu je také analýza etické roviny vybraných sociálních témat, především otázek počátku a konce života. V rámci předmětu budou pojata také aktuální témata odborné praxe, k nimž patří identita dítěte v různých typech rodin a sexualita a rodičovství osob s postižením. Získané znalosti a dovednosti v oblasti sociální etiky představují základ pro profesní kompetence při realizaci moderní sociální práci, kde je etika obsažena ve všem.
Sylabus
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Úvod, cíle, tematický plán, pravidla setkávání, diskuse. Lidská práva. Sociální pracovník jako obhájce lidských práv. Dilemata. Etika. Sociální etika. Etika pomáhajících profesí. Etika sociální práce: smysl a cíle, teorie a modely, hodnoty, zásady při práci s klientem, empatie x splývání, hranice, psychohygiena. Etické kodexy. Krize a její smysl - filosofická východiska, zásady přístupu k člověku v krizi, komunikace v akutní psychické krizi. Krize jako výzva. Prezentace studentů, diskuse, případně host z praxe. Etické otázky počátku života - kdy začíná lidský život? Asistované reprodukce, interrupce. Sexualita a rodičovství osob s postižením - etické otázky a dilemata, praxe, sociální služby. Identita dítěte (se zaměřením na různé typy rodin, na biologicky nevlastní rodiny včetně rodin tzv. náhradních). Etické otázky konce života (terminální etika, role sociálního pracovníka, práce s nadějí, pastorační péče v nemocnicích, služby).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Literatura
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (28.12.2017)
Povinná:
CIMRMANNOVÁ, T. a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Praha: Karolinum, 2013.

DOLISTA, J., SAPÍK, M. Studie bioetiky I.-III. České Budějovice: JU ČB, 2008.

FIRTHOVÁ, P., LUFFOVÁ, G., OLIVIERE, D. (Eds). Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

FISCHER, O., MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008.

FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

OPATRNÝ, A. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Karmelitánské nakladatelství, 2006.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

Doporučená:
ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.

FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.

GEGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.

KOŘENEK, J. Lékařská etika. Praha: Triton, 2004.

MATĚJČEK, Z. (Ed.). Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Portál, 2011.

VYMĚTAL, J. Duševní krize a psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1995.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK