PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kultura mluveného projevu I. - L0006
Anglický název: Culture of the Spoken Word I
Zajišťuje: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Počet nekontaktních hodin: 12 [hodiny/semestr]
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MgA. Alena Špačková
Anotace
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (18.09.2019)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí umět stručně a výstižně formulovat své myšlenky, posílit správné komunikační návyky, opravit nevýhodné komunikační stereotypy, naučit se vnímat prezentaci jako logický sled kroků, kde klíčovou roli hraje příprava, a přitom působit sympaticky, fundovaně a spolehlivě. Cílem předmětu trénink komunikačních dovedností pro výkon povolání. Vstupní požadavky nejsou stanoveny. Studijní plán předmětu se soustředí na monologické vystoupení (veřejný mluvený projev před dvěma a více posluchači). V seminářích studenti získají základní přehled o nejdůležitějších představitelích antické rétoriky, rozkryjí pojmy vnitřní a vnější technika projevu, proberou deset komunikačních zákonů a jejich konkrétní aplikaci v mluvní praxi, zorientují se v tématu zvládání emocí a redukce stresu spojeného s veřejným mluvním vystoupením, rozliší kategorie a oblasti image, seznámí se s principy vstřícné řeči těla mluvčího a dostanou přesný návod pro přípravu informativního a přesvědčovacího projevu. V tématu neverbální komunikace získají informace k práci s video a audiotechnikou během prezentace. Studenti si osvojí tyto praktické dovednosti: Vhodná volba formy češtiny, využití komunikačních zákonů, zvládání trémy i únavy před i během vystoupení, úprava vzhledu vlastní osoby i prostředí, vědomé ovládání řeči těla, práce s rekvizitou, srozumitelná výslovnost i dostatečná hlasitost projevu, aplikace pravidel společenského styku spojených s veřejným monologickým projevem. Student v závěru semestru umí vystavět a přednést informativní a přesvědčovací projev. Absolvent kurzu získá základní řemeslnou výbavu pro řečnická vystoupení na veřejnosti, což využije při vedení porad, seminářů a kurzů. S úspěchem se může ucházet např. i o pozici tiskového mluvčího u nejrůznějších institucí.
Sylabus
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (18.09.2019)

1) Rétorika a kultura projevu (aktuální poselství antických řečníků)

2) Sociální komunikace - projev společenské existence člověka ( aplikace komunikačních zákonů)

3) Komunikace mluvenou řečí - neurofyziologický proces (zvládání trémy a únavy).

4) Image - vnější charakteristika mluvčího (vzhled, řeč těla, artikulace, volba slov, zásady vystupování ve společnosti).

5) Příprava projevu - způsob a výstavba (informativní a přesvědčovací).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (18.09.2019)

Účastníci prezenčního studia:

1)

Aktivní účast v seminářích(maximálně dvě absence za semestr).

2)

Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)

Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

4)

Písemná zkouška - POKUD MÁ STUDENT MAXIMÁLNĚ JEDNU ABSENCI V SEMESTRU, JE OD PÍSEMKY OSVOBOZEN.

Účastníci kombinovaného studia

1)

Povinná aktivní účast v seminářích (maximálně 1 absence za semestr).

2)

Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)

Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

4)

Písemná zkouška (30 otázek/30 minut)

Studenti s individuálním studijním plánem:

1)

Povinná aktivní účast minimálně ve čtyřech seminářích za semestr.

2)

Připravená 3-5 minutová promluva na zadané téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou během jednoho semináře v průběhu semestru.

3)

Posluchač si vybere jednu ze dvou možností(v obou případech může použít technické a jiné pomůcky):

a)Připravená 3-5 minutová ucelená promluva na volné téma s jasnou výstavbou, pronesená ke konkrétním posluchačům vstoje, na volném prostoru zpaměti nebo skoro zpaměti, spisovnou hovorovou češtinou.

b)Přednes úvodu, části výkladu a závěru původně delší prezentace.

4)

Písemná zkouška ve zkouškovém období semestru.

Literatura
Poslední úprava: MgA. Alena Špačková (18.09.2019)

HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. 7., aktualiz. vydání. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 978-80-247-2423-2.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 132 s. ISBN 80-247-1704-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK