PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Světová náboženství a náboženská hnutí - KSTE417
Anglický název: World religions and religious movements
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0 --- [hodiny/semestr]
letní s.:5/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Vyučující: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (29.12.2014)
Kurz nabízí základní orientaci v katolické teologii náboženství. Tato teologická disciplína se zabývá pohledem na světová náboženství z perspektivy současné katolické teologie. Po každé kapitole následují odkazy na doporučenou literaturu k tématu a otázky k látce, které napomáhají osvojit si důležitá místa probírané látky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (29.12.2014)

Studiem světových náboženství se v rámci katolické teologie zabývá disciplína zvaná teologie náboženství. Náš kurz využije základních poznatků bádání tohoto teologického oboru, abychom mohli lépe porozumět místu nekřesťanských náboženských tradic v perspektivě křesťanské teologie zjevení.

Literatura
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (04.08.2016)

povinná:

Mezinárodní teologická komise: Křesťanství a ostatní náboženství. Praha, Krystal 1999.

D. Červenková: Náboženství jako teologický fenomén. P. Mervart, Červený Kostelec 2013.

D. Červenková: Katolický pohled na náboženskou pluralitu. Praha, Karolinum 2016.

 

doporučená:

V. BOUBLÍK, Teologie mimokřesťanských náboženství, Kostelní Vydří 2000.

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Ad gentes, Nostra Aetate, Lumen Gentium, Gaudium et spes.
Papežská rada pro mezináboženský dialog - Kongregace pro evangelizaci národů: Dialog a hlásání, Dialogo e annuncio (1991).
P. HOŠEK, Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Návrat domů, Praha 2005.
L. KROPÁČEK, Duchovní cesty islámu, Praha, Vyšehrad, 1998.
H. KUNG, VAN ESS J., Křesťanství a islám. Praha, Vyšehrad 1998.
F. HAERI, Základy islámu, Praha, Votobia 1997.
D. ZBAVITEL, Hinduismus, Praha, DharmaGaia, 1993
H. KUNG, VON STIETENCRON, Křesťanství a hinduismus. Praha, Vyšehrad 1997.
V. LESNÝ, Buddhismus, Votobia 1996.
V. MILTNER, Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, 2001..
H. KUNG, H. BECHERT, Křesťanství a buddhismus, Praha, Vyšehrad 1997.
PAPEŽSKÁ RADA PRO MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG, Spiritualitá del Dialogo.
PAPEŽSKÁ RADA PRO MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG, Dialogo e missione, l'atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni (Riflessioni e orientamenti su dialogo e missione).
K. FLOSS, O. ŠTAMPACH, Z. VOJTÍŠEK (eds.): Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. Praha, Dingir 2007.
D. LUŽNÝ, Nová náboženská hnutí. Brno, Masarykova univerzita 1997.
Z. VOJTÍŠEK, Encyklopedie náboženských směrů v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha, Portál 2004.
Z. VOJTÍŠEK, Netradiční náboženství u nás. Praha, Dingir 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (12.05.2020)

Student musí mít přečtenou a dobře prostudovanou povinnou literaturu k tomuto kurzu. Zkouška probíhá jak ústní, tak písemnou formou (volba formy je ponechána na studentovi).

 

Pokyny ke zkoušce v letním semestru 2020: 

Zkouška má písemnou, nebo ústní formu.

Písemná forma zkoušky předpokládá zpracování 8-10 stránkového textu na téma, které zadám individuálně každému studentovi, který si o to napíše.

Ústní forma zkoušky probíhá v letním semestru (červen/červenec) 2020 distančně a to v platformě Whereby. Je k ní zapotřebí krom internetového připojení mít nainstalovaný mikrofon a video. Whereby nevyžaduje instalaci žádného speciálního programu, stačí mít adresu virtuální místnosti, kde se připojíte v čase, na který jste se zapsali v níže uvedené tabulce. Adresa je toto: https://whereby.com/sestra-denisa.

Sylabus
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (29.12.2014)

Plán kurzu

Od kontextu, v němž se ptáme po vztahu křesťanství k ostatním náboženstvím, přejdeme k objasnění základních pojmů, se kterými se budeme setkávat v literatuře k tématu a které jsou proto nezbytné k hlubšímu porozumění celé problematice. Napomůže nám k tomu určení předmětu, cíle a metody oboru.

V další kapitole přejdeme k dějinám vztahu křesťanství a jiných náboženských tradic. Dále budeme věnovat pozornost současným paradigmatům vztahu, směru, jímž se vydaly hlavní proudy teologické bádání posledního desetiletí, problémům, které zůstávají otevřené, jejich navrhovaným řešením, limitům i neprozkoumaným možnostem …

V průběhu kurzu bychom měli také nahlédnout do obsahů víry a náboženské zkušenosti velkých náboženských tradic.

Zvláštní pozornost budeme věnovat otázkám mezináboženského dialogu - jeho teologickému ukotvení, předpokladům, překážkám, typům a možnostem. Na závěr bychom měli nahlédnout i do problematiky nových náboženských směrů a sekt.

 

1. Cíl, předmět a metoda teologického přístupu k náboženstvím

1.1 Cíl

1.2 Předmět

1.3 Metoda

1.3.1. Religionistika nebo teologie?

1.3.2. Teologie náboženství a fundamentální teologie

1.3.3. Teologie náboženství a dogmatická teologie

1.3.4 Třífázová metoda výzkumu v teologii náboženství

 

2. Dějiny vztahu k jiným náboženským tradicím

2.1  Starozákonní a novozákonní pohled na ostatní náboženství

2.2  Otázka po spáse ostatních v patristice

2.3  Další vývoj teologické reflexe k tématu (po Tridentský koncil a klasickou apologetiku)

2.4  Teologie náboženství v reflexi Druhého vatikánského koncilu a ostatních dokumentech magisteria


3. Teologický základ reflexe o vztahu křesťanství a ostatních náboženství

3.1. Antropologická struktura náboženské zkušenosti

3.2. Teologická struktura křesťanské zkušenosti. Základní náboženská zkušenost křesťanství, její christologicko-trinitární ukotvení s ohledem na otázku vztahu k ostatním náboženstvím.

 

4. Současná paradigmata vztahu křesťanství a ostatních náboženství

4. 1 Současná paradigmata

4.2 Otevřené problémy

 

5. Poslání křesťanů ve světě,teologie misie, mezináboženský dialog

5.1 Evangelizace, misie, mezináboženský dialog v dokumentech magisteria

5.2 Čtyři základní formy dialogu

5.3 Poznámky ke "spiritualitě mezináboženského dialogu"

 

6. Sekty a nová náboženská hnutí

7.1 Transformace soudobé religiozity a náboženské novotvary současnosti

7.2 Základní rysy nových náboženských hnutí

7.3 Typy náboženských skupin podle jejich vztahu ke společnosti (církev, denominace, nové náboženské hnutí, kult-sekta)

7.4 Fenomén New Age

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK