PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropologická východiska křesťanské etiky - KSTE321
Anglický název: Anthropological Starting Points of Christian Ethics
Zajišťuje: Katedra filosofie a práva (26-KFP)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:9/0, --- [HS]
letní s.:9/0, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (28.11.2019)
Předmět uvádí do základních pojmů filosofické a křesťanské antropologie. Je pojat jako přípravné studium pro navazující etické předměty. Námětem předmětu jsou tři spřízněné tematické okruhy, totiž problematika osoby, poznávací a žádostivé mohutnosti lidské osoby a konečně duše a tělo jako konstitutivní principy lidské osoby. Cílem předmětu je vysvětlit teoretické základy filosofické antropologie, na nichž studenti mohou stavět v dalších předmětech zaměřených na etiku (např. důstojnost lidské osoby jako zdroj práv a povinností člověka, svoboda rozhodování jako předpoklad smysluplného mravního života, tělesně-duchová povaha člověka jako zdroj oprávněnosti občanských povinností a komutativní spravedlnosti aj.). Důraz je položen na objasnění souvislostí základních antropologických pojmů a principů s etickým myšlením, popř. jejich aplikací v etice.

Zkouška proběhne ústně a jejím námětem bude to, co bylo odpřednášeno, plus pohovor o povinné literatuře.

The course introduces the basic concepts of philosophical and Christian anthropology. It is conceived as a preparatory study for the following studies of ethics. The subject-matter of the course are three related thematic areas, namely the issue of the person, the cognitive and appetitive powers of a human person and finally the soul and body as constitutive principles of a human person. The aim of the course is to explain the theoretical foundations of philosophical anthropology on which students can build in other ethics courses (e.g. human dignity as a source of human rights and duties, freedom of decision as a prerequisite for meaningful moral life, duties and commutative justice, etc.). Emphasis is placed on clarifying the connection of basic anthropological concepts and principles with ethical thinking.

The exam will be oral and its theme will be what was given in lectures, plus an interview on compulsory literature.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (17.10.2022)

Cílem výuky předmětu je uvést studenty do základních pojmů filosofické a křesťanské antropologie tak, aby byli náležitě připraveni na navazující výuku filosofické i teologické etiky. Výklad je tedy zaměřen na teoretické základy filosofické antropologie, na nichž studenti mohou stavět v dalších předmětech zaměřených na etiku (např. důstojnost lidské osoby jako zdroj práv a povinností člověka, svoboda rozhodování jako předpoklad smysluplného mravního života, tělesně-duchová povaha člověka jako zdroj oprávněnosti občanských povinností a komutativní spravedlnosti aj.). Důraz je položen na objasnění souvislostí základních antropologických pojmů a principů s etickým myšlením, popř. jejich aplikací v etice.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (25.10.2019)

D. Peroutka, Tomistická filosofická antropologie, Praha 2012
R. Guardini, Svět a osoba, Trinitas 2005
J. R. Searle, Mysl, mozek a věda, Pha 1994 (úvod, kap. I.-III. a VI.)

R. Guardini, World and Person, Prague 2009

J. Searle, Mind, Brain and Science, Prague 1994 (chap. I.-II. and VI.)

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (17.10.2022)

Výuka je koncipována jako kombinace přednášky a (seminárního) společného čtení (plus výklad textu).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (25.10.2019)

Námětem zkoušky je vše, co bylo odpřednášeno.

The subject-matter of an exam is all, was is lectured.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (17.10.2022)

1. Vymezení filosofické antropologie.

2. Předběžná charakteristika pojmu osoby.

3. Antické pojetí osoby.

4. Středověké pojetí osoby.

5. Novověké pojetí osoby.

6. Současná pojetí  osoby.

7. Poznávací a žádostivé schopnosti lidské osoby.

8. Lidská osoba jako složená z duše a těla.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (17.10.2022)

Žádné vstupní požadavky nejsou třeba.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D. (17.10.2022)
Zkouška proběhne formou testu, popř. doplňujím pohovorem, a jejím námětem bude to, co bylo odpřednášeno, plus pohovor o povinné literatuře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK