PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociální etika 1 - KSTE017
Anglický název: Social Ethics 1
Zajišťuje: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.
Prerekvizity : KSTE026
Je korekvizitou pro: KSTE028
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. (19.01.2018)

Předmět je systematickým úvodem do studia sociálního učení katolické církve, jeho biblicko-teologických předpokladů, základních zásad/hodnot a argumentačních východisek, která jsou vodítkem pro posuzování složitých mravních dilemat současného společenského a občanského života v křesťanské perspektivě. Snaží se sociální učení představit jako živý způsob tázání a orientace lidského svědomí v současném světě, který vychází (současně) ze zdrojů katolické sociální nauky, myšlení a hnutí, a je otevřený rozumově-kritickému hledání dobrého života s druhými a pro druhé v dialogu se všemi lidmi dobré vůle. Předmět je povinným kurzem pro studenty oboru katolická teologie, kteří si ho zapisují dle studijního plánu ve čtvrtém/pátém ročníku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. (19.01.2018)

K závěrečnému testu:

 Kompendium sociální nauky církve. Papežská rada pro spravedlnost a mír. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008 (Kapitoly 3-11).

 Benedikt XVI. Caritas in veritate: Láska v pravdě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

Papež František. Laudato si´: O péči o společný domov. Praha: Paulínky 2015.

Prezentace v systému Moodle (kurz Teologická etika II, Sociální nauka církve), zejména prezentace č. 1 - Východisko a metoda katolické sociální etiky, č. 2 a 3 (Zdroje a tradice katolické sociální etiky: zjevení-myšlení - hnutí), č. 4b - Vývojové linie sociální nauky církve, č. 5 Zásady a hodnoty sociálního učení církve a č. 8 - Katolické pojetí občanské společnosti (včetně stručných shrnutí a přehledů).

 

Ke státní zkoušce (kromě výše jmenovaných)

Kompendium sociální nauky církve. Papežská rada pro spravedlnost a mír. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008 (zbývající kapitoly 1, 2, 12 - o laicích a Závěr).

Arno Anzenbacher, Arno, Křesťanská sociální etika. Úvod a principy. Brno, CDK 2015.

Pastorální konstituce Gaudium et Spes (1965). In. Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Praha, Zvon 1995.

Sociální encyklika Jana Pavla II. Sollicitudo rei socialis nebo Centesimus annus. In. Sociální encykliky (1891-1991), Zvon, Praha 1996.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

CÍRKEVNÍ DOKUMENTY:

Ostatní sociální encykliky z výboru Sociální encykliky (1891-1991), Zvon, Praha 1996.

Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. S úvodními studiemi Ctirada V. Pospíšila. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2010.

Papežská biblická komise. Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2010.

Sociální pastýřské listy biskupů (vybrané dokumenty stručně shrnuty v knize Cyril Martinek, Cesta k solidaritě. Svitavy, Trinitas 1998, s. 116-132).

(popularizační) Docat - Sociální nauka církve pro mladé. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2017.

 

ODBORNÁ LITERATURA:

Kenneth R. Himes (ed.), Modern Catholic Social Teaching. Commentaries and Interpretations. Washington D.C., Georgetown University Press 2005.

Markus Vogt (ed.), Theologie der Sozialethik. Questiones Disputatae, Verlag Herder 2013.

J. S. Boswell - F. P. McHugh - J. Verstraeten (eds.), Catholic Social Thought. Twilight or Renaissance?. Leuven, Leuven University Press 2000.

Johan Verstraeten (ed.), Scrutinizing the Signs of the Times in the Light of the Gospel. Leuven, Leuven University Press 2007.

Jörg Althammer (Hg.): Caritas in veritate. Katholische Soziallehre im Zeitalter der Globalisierung. Berlin 2013.

Michael Novak, Katolické sociální myšlení a liberální instituce. Praha, Křesťanská akademie 1999.  

Reinhard Marx - Helge Wulsdorf: Christliche Sozialethik: Konturen - Prinzipien - Handlungsfelder. Paderborn: Bonifatius 2002.

 

Marianne Heimbach-Steins (ed.), Christliche Sozialethik 1-2, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet 2004.

Marianne Heimbach-Steins: Sozialethik als kontextuelle theologische Ethik. Eine programmatische Skizze. In. Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften 2002, roč. 43, s. 46-64.

Giampetro Dal Toso - Peter Schallenberg (eds.), Nächstenliebe oder Gerechtigkeit? Zum Verhältnis von Caritastheologie und Christlichen Sozialethik. Paderborn, Ferdinand Schöningh 2014.

Ulrich Winkler a kol. (eds), Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structures in Contemporary Multireligious Societies. Leiden, Brill/Rodopi 2017.

 

ČESKÉ:

Petr Štica: Význam pastorální konstituce II. Vatikánského koncilu Gaudium et spes pro metodu v katolické sociální etice. Prokop Brož a kol., Mezi historií a evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2015, s. 169-192.

Petr Štica, Vztah Bible, biblické hermeneutiky a křesťanské sociální etiky: metodologické poznámky k utváření teologickoetické reflexe. In. AUC Theologica 1, 2001, č. 1, s. 37-51.

Jindřich Šrajer, Lucie Kolářová a kol., Gaudium et spes padesát let poté. Brno, CDK 2015.

Jindřich Šrajer a kol., Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Kritické výzvy Populorum progressio (1967) a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby. Praha, NLN s.r.o. 2017.

Roman Míčka, Kdo vlastní klíče k interpretaci sociální nauky církve? In. Studia theologica, roč. 2, 2010, s. 86-101.

Communio: Mezinárodní katolická revue 14, 2010, č. 2 (reflexe k otázce přirozeného zákona).

AUC THEOLOGICA, roč. 3, 2013, č. 2. (věnováno lidským právům).

Vojtěch Mašek, "Banalita" dobra a strukturální hřích. In. AUC Theologica, roč. 6, 2016, č. 1 (celé číslo věnováno tržnímu hospodářství z pohledu křesťanské etiky).

Karel Skalický: Po cestách angažované teologie. Teologie křesťanské praxe. Praha, Ježek 2001.  

Pavel Černuška - Ctirad V. Pospíšil - František Staněk (eds): Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. Brno, L. Marek 2009.

Pavel Ambros, Křesťan a život ve světě. Odkaz předkoncilní diskuse teologie "laikátu" a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 1998.

Karl-Heinz Peschke: Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad 1999.

 

SOCIÁLNĚ-FILOSOFICKÉ REFLEXE S KŘESŤANSKÝM PŘESAHEM:

Paul Ricoeur, O sobě samém jako o jiném. Praha, OIKOYMENH 2016.

Charles Taylor, Sekulární věk. Dilemata moderní společnosti. Praha, Filosofia 2013.

Maurice Blondel, Logika činu. Svitavy, Trinitas 2001.

Jiří Hanuš, Zbyněk Vybíral (eds.), Náboženství v globální občanské společnosti. Brno, CDK 2008.

PRAKTICKÁ SVĚDECTVÍ:

Paul Misner, Catholic Labor Movements in Europe. Social Thought and Action 1914-1965. Washington, The Catholic University of America Press 2015.

Gary Dorrien, Social Ethics in the Making. Interpreting American Tradition. Malden, Wiley-Blackwell 2011.

 

Adolf Kolping: Život naplněný solidaritou. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2013. 

 

Manfred Glombik: Biskup Ketteler - průkopník spravedlivé společnosti. In. Teologické texty, č. 2, 2013, roč. 24. 

Antonio Rosmini Serbati, Komunismus a socialismus. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2006.

 

Henri Perrin: Staveniště Evropy. Deník kněze - dělníka v Německu. Praha, Katolický literární klub 1948. 

Madelaine Delbrelová, Misionáři bez lodí, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2008.

Helen Alford - Francesco Compagnoni, Preaching Justice I, II. Contributions of Dominican Sisters to Social Ethics in the Twentieth Century. Kildare, The Authors and Dominican Publications 2016.

Victor Conzemius, Proroci a předchůdci, Praha, Zvon 1997.

Vojtěch Novotný (ed.), Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Praha, Karolinum 2007.

Danica Valenová, Nic nedává kdo nedává sebe. Deník 1945-1960. Praha, Katolický týdeník a Ústav pro studium totalitních režimů 2016.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. (19.01.2018)

Prezentace, diskuse, samostatná četba.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. (19.01.2018)

1. Aktivní účast v diskusi během přednášek + dobrovolná samostatná četba 

2. Souhrný test pokrývající východiska a metodu katolické sociální etiky, zdroje a tradice sociální nauky církve (včetně základního přehledu o vývoji katolického sociálního myšlení a hnutí), vývojové linie sociální nauky církve (dějiny sociálního magistéria, základní tématické spojnice, časové etapy), základní zásady a hodnoty sociální nauky církve a základní argumenty k dílčím tématům rodiny, práce, občanské společnosti, politiky, mezinárodních vztahů, míru a křesťanské ekologie (dle Kompendia, prezentací v systému Moodle - konkrétně viz. Seznam literatury + znalosti klíčových témat dvou novějších encyklik Caritas in veritate a Laudato si´). Hodnocena je primárně schopnost studenta propojit věcné znalosti hodnotových východisek sociální nauky církve s vlastní zdůvodněnou argumentací a reflexí sdílené společenské (občanské, hospodářské, politické aj.) zkušenosti. Test se skládá z 10 otázek  (celkem 60 bodů), za každou otázku lze získat maximálně 6 bodů, minimální limit pro splnění testu je 60%, tj. 36 bodů.

3. Zpracování krátké úvahy z vlastní společenské praxe v rozsahu 2 normostran. Studenti v něm mají pojmenovat konkrétní etické dilema (obtížně řešitelný problém z hlediska mravního posuzování a rozhodování), s nímž se opakovaně setkávají ve svém společenském (občanském, hospodářském, politickém) životě, konkrétně ho popsat, a navrhnout jeho zdůvodněné řešení s ohledem na východiska katolické sociální nauky. Při hodnocení bude brána v úvahu především schopnost konkrétní analýzy, kvalita zdůvodnění vlastního návrhu (návrhů) a tvořivé uplatnění křesťanské hodnotové perspektivy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK