Pastorální teologie 2 - KPTE007
Anglický název: Pastoral Theology 2
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Vyučující: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Korekvizity : KPTE006
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tereza Fatková (23.03.2020)
Stručný přehled obsahu pastorální teologie a jejích stěžejních aplikací s důrazem na význam 2. vatikánského koncilu pro tuto teologickou disciplinu,
vyjádřený zejména v konstituci Gaudium et spes a v hlavních dokumentech magisteria papeže Františka. Vztah pastorální teologie k vybraným humanitním a společenským vědám a význam jejich poznatků v konkrétní pastoraci. Úvod do farní i kategoriální pastorace. Vymezení a charakteristika pastorační činnosti v úzkém slova smyslu (působení biskupů, kněží a jáhnů) a úloh laiků v pastorační činnosti církve. Seznámení se základními typy současných pastoračních modelů.Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

Poskytnout základní orientaci v pastorální teologii jakožto teologické disciplíně a ukázat teologické základy jednotlivých elementů pastoračních činností tak, aby praktickým otázkám bylo porozuměno z teologického hlediska. Přihlíží se při tom trvale k přínosu jiných humanitních věd pro hledání východisek i praktických řešení.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (22.03.2020)

Povinná literatura

a) Prameny

viz Literatura k předmětu Pastorální teologie 1 

b) Odborné texty

Kol., Služba trvalých jáhnů I a II. Praha: Pastorační středisko, 1999;

KAPLÁNEK, M. Znamení naděje. Brno: CDK, 2016;

OPATRNÝ, A. Sekty jako pastorační problém a úkol. Praha: Pastorační středisko, 2000;

OPATRNÝ, A. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016;

OPATRNÝ, A. Pastorace zvláštních skupin. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014;

OPATRNÝ, A. Spirituální péče o nemocné a umírající. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

Přednáška a osobní studium, diskuse k probírané látce a samostatné písemné zpracování zadaných témat.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Tereza Fatková (23.03.2020)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Jejím obsahem jsou jednak znalosti z Pastorální teologie I. (přednášeno v zimním semestru) jednak z látky tohoto kurzu. Podmínkou přihlášení se a vykonání zkoušky je odevzdání  písemnné práce (možno si zvolit jednu z nabízených variant) v daných termínech; v případě dohodnutého odloženého termínu nejméně týden před termínem zkoušky.

Písemná práce pro LS: Vyberte si jednu z variant: 
a) Vyberte některý z odborných komentářů k EG, nebo k LS, nebo k AL, prostudujte jej a vypracujte resumé.
b) Vyberte některou z hlavních částí EG, nebo LS, nebo AL a vypracujte nástin konkrétní aplikace vzhledem k situaci ve Vaší diecézi. 
U obou variant je třeba: 1. opírat se nejen o samotné dokumenty, ale také o aktuální významnou odbornou literaturu. 2. komunikovat se spolustudujícími kolegy a kolegyněmi ohledně volby zpracovávaného textu tak, že každý bude zpracovávat jiný. 
Rozsah práce pro obě varianty: 4-5 stran.
Odevzdejte prosím do 14. dubna 2020.

Práce se odevzdávají ve vytištěné podobě (ne pouze mailem zaslané), písmo Times New Roman 12, řádkování 1,5, citace pod čarou a formální úprava včetně titulního listu podle pokynů pro zpracování písemných prací na KTF UK.
Nedodržení těchto technických podmínek může být důvodem k vrácení práce k přepracování.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

1. Oblasti pastorace: místní církev, farnost, malé společenství, rodina.
2. Protagonisté pastorace: biskup, kněz, jáhen, laik, řehole, hnutí.

3. Pastorační působení v souvislosti se svátostmi.
4. Některé příklady řešení pastoračních situací (zejména ve farnosti)
5. Exhortace Amoris Laetitia se zaměřením na otázky pastorace manželů, rodin a osob, nežijících v platném manželství.
6. Křesťanská víra, její struktura, kořeny, zprostředkování, krize.
7. Pastorační rozhovor.
8. Boží slovo v pastoraci.
8. Pastorace specifických skupin.
9. Evangelii Gaudium a otázky evangelizace.
10. Fenomén sekty, psychické závislosti a (patologického) duchovního vůdcovství.
11. Katechumenátní inspirace pastorační práce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (31.01.2020)

Předmět je možné si zapsat až po absolvování předchozího úvodního kurzu Pastorální teologie 1 (korekvizita KPTE006).