PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pastorální teologie 1 - KPTE006
Anglický název: Pastoral Theology 1
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Prerekvizity : KSTE016
K//Je korekvizitou pro: KPTE007
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tereza Fatková (28.11.2019)
Předmět uvádí do studia pastorální teologie. Poskytuje základní poznatky a orientaci v oblasti pastoračního působení církve na základě její nauky a života. Uschopňuje budoucí aktéry pastorace (vysvěcené i laiky) ke zkoumání teologických, antropologických i společenských předpokladů praxe církve; k rozpozná(vá)ní a adekvátnímu posuzování výzev pro její jednání. Seznamuje s kritérii a modely pastoračního jednání jak v oblasti kněžské či jáhenské služby, tak i v oblasti působení věřících laiků (zvláště) ve farnostech.


Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (23.10.2019)

Uvést do pastorální teologie jako vědecké teologické discipliny, která využívá i výsledky jiných humanitních věd; zorientovat se v současných podmínkách, v nichž se pastorace děje, a připravit se tak k dalšímu studiu pastorální teologie i jednotlivých oblastí pastorace.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (22.03.2020)

Povinná literatura

a) Prameny

Konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes (In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: KNA, 2002.)

Christifideles laici. Apoštolský list sv. Jana Pavla II. Praha, 1996.

Evangelii gaudium. Apoštolská exhortace papeže Františka. Praha: Paulínky, 2014.

Laudato si'. Encyklika papeže Františka. Praha: Paulínky, 2015.

Amoris laetitia. Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. Praha: Paulínky, 2016.

KONGREGACE PRO KLÉRUS. Kněz, pastýř a vůdce farního společenství. Praha: ČBK, 2002.

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Závěrečný dokument PS katolické církve v ČR. Praha, 2007.
 
 b) Studijní texty 
 
KAPLÁNEK, M. Znamení naděje. Brno: CDK, 2016.

LEXMAULOVÁ, A. (ed.). Impulzy papeže Františka. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2018.
 
OPATRNÝ, A. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

 
2. Rozšiřující literatura

AKIN D. L. and SCOTT PACE, R. Pastoral Theology: Theological Foundations for Who a Pastor is and What He does. Nashville Tennessee: BH Academic, 2017.

BAUER, Ch. Konstellative Pastoraltheologie. Stuttgart: Kohlhammer, 2017.

Di NATALE, F. Guidasti come un gregge il tuo popolo. Elementi di teologia pastorale in prospettiva storica. Torino: Elledici, 2010.
 
FÖRST, J. a SCHÖTTLER, H.-G. (eds.) Einführung in die Theologie der Pastoral. Berlin: LIT Verlag, 2012.

LAUMER, A. Pastoraltheologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen. Regensburg: Pustet, 2015.

VILLATA, G. L'agire della Chiesa. Indicazioni di teologia pastorale. Bologna: EDB, 2014.


 3. Časopisy

Anzeiger für die Seelsorge, Lebendige Seelsorge, Pastoralblatt, Theologisch-Praktische Quartalschrift (něm.); Orientamenti pastorali, Rivista di Pastorale Liturgica, Vita pastorale (it.).

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Tereza Fatková (28.11.2019)

Přednášky, ujasnění přednesených i samostatně nastudovaných témat prostřednictvím diskuse. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Tereza Fatková (28.11.2019)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky k získání zápočtu:
Včasné odevzdání semestrálních prací na témata, uvedená v sylabu, a úspěšné absolvování závěrečného kolokvia. V případě domluveného posunutí termínu odevzdání písemných prací ze závažných důvodů je nutné je v každém případě odevzdat nejméně dva týdny před zapsáním zápočtu.

Upozornění: obsah výuky z tohoto semestru bude zahrnut do témat pro zkoušku z pastorální teologie na konci letního semestru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (22.03.2020)

1. Identita, předmět a metody pastorální teologie.
2. Biblická východiska pastorace.
3. Konstituce Lumen gentium a Gaudium et spes s ohledem na pastorální teologii.
4. Pastorální inspirace v textech i praxi sv. Jana Pavla II. a papeže Františka.
5. Farnost a společenství jako místo pastorace.
6. Člověk (osoba) jako adresát zájmu pastorální teologie.
7. Současná společnost jako prostor pastorační činnosti. 
8. Aktéři pastorace.
9. Pastorální teologie a pastorační praxe v ČR ve 20. století - stručný přehled.
11. Hlavní témata pastorální teologie v současné Evropě.
12. Vztah pastorální teologie k jiným humanitním oborům, možnosti spolupráce. 


Písemná práce pro ZS:
Vypracujte SWOT analýzu farnosti (společenství), z něhož přicházíte. Rozsah: 1-2 strany. 
(Je třeba zdůvodnit, proč považujete něco za pozitivní či problematickou stránku. Nepište historii farnosti ani výčet a popis činností ve farnosti bez hodnocení)
Odevzdejte prosím nejpozději do 30. dubna 2020. 

Písemná práce pro LS:

Vyberte si jednu z variant: 
a) Vyberte některý z odborných komentářů k EG, nebo k LS, nebo k AL, prostudujte jej a vypracujte resumé.
b) Vyberte některou z hlavních částí EG, nebo LS, nebo AL a vypracujte nástin konkrétní aplikace vzhledem k situaci ve Vaší diecézi. 
U obou variant je třeba: 1. opírat se nejen o samotné dokumenty, ale také o aktuální významnou odbornou literaturu. 2. komunikovat se spolustudujícími kolegy a kolegyněmi ohledně volby zpracovávaného textu tak, že každý bude zpracovávat jiný. 
Rozsah práce pro obě varianty: 4-5 stran.
Odevzdejte prosím do 17. května 2020.

Práce se odevzdávají ve vytištěné podobě (ne pouze mailem zaslané), písmo Times New Roman 12, řádkování 1,5, citace pod čarou a formální úprava včetně titulního listu podle pokynů pro zpracování písemných prací na KTF UK.
Nedodržení těchto technických podmínek může být důvodem k vrácení práce k přepracování.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (04.01.2019)

Viz prerekvizity a korekvizity ve studijním plánu pro obor Katolická teologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK