PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pohled na starší českou literaturu - KLIT017
Anglický název: Older Czech Literature
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU279
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (27.08.2019)
Přednášky seznamují s proměnami pohledu na starší českou literaturu v průběhu 19. a zejména 20. století. Akcent
je kladen na otázky spojené s rozdílnou periodizací českých literárních dějin a na nejvýznamnější, v mnohém
průkopnické studie a jejich autory (Jan Vilikovský, Josef Vašica, Zdeněk Kalista aj.). Zároveň společně rozebíráme
též studie nepříliš vydařené nebo dokonce podvodné.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, něemcky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (27.08.2019)

Základem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími osobnostmi dějin oboru literání historie, s různými názory a pohledy na starší českou literaturu, s nejrůznějšími možnostmi přístupů k pramenům a k jejich hodnocení. V neposlední řadě je zapotřebí umět se dívat na literáněhistorické a historické studie jako na svébytný literární žánr, který má svá pravidla, jež se ovšem v průběhu desetiletí pozoruhodně proměňovala.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

Základní literatura:
 
 
- J. Vašica, České literární baroko, Praha 1938.

-J. Vilikovský, Písemnictví českého středověku, Praha 1948.

- A. J. Gurevič, Kategorie středověké kultury, Praha 1978.  
- B. Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum-Nástin humanitních disciplín (ed. B. Ryba), Praha 1969.

Doplňující literatura bude upřesněna dle zájmu studentů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (27.08.2019)

 Základní orientace v dějinách oboru literární historie, znalost rozdílného přístupu k periodizaci literárních dějin, problematiky studia pramenů literární povahy atp. Předpokládá se aktivní účast na přednáškách, které mají výraznější interaktivní složku (společné hledání určitých řešení, metodických postupů ap.).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (25.11.2019)

1. - 2. Periodizace českých literárních dějin, 3. - 4. Dílo Josefa Vašici, 5. Společná četba vybraných raně novověkých rukopisů (snadnější texty), 6. Dílo Zdeňka Kalisty, 7. Společná četba vybraných raně novověkých rukpisů (nepřííliš náročné texty), 8. Dílo Václava Černého, 9. Společná četba vybraných raně novvoěkých textů (náročnější texty), 10. Dílo Alexandra Sticha a jejo lingvoliterární metoda, 11. - 13.  Ostudná díla oboru, studie opsané a necitované.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět předpokládá vělmi dobrou znalost češtiny, včetně znalosti historického vývoje jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK