PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Četba arabských textů 2 - KJAZ184
Anglický název: Reading Arabic texts 2
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MLADA (11.08.2014)
Pokračování Četby arabských teologických textů 1 (není prerekvizitou). V mluvnici moderní spisovné arabštiny se probírají rozšířené kmeny sloves, třídy slabých sloves, číslovky, syntaktické zvláštnosti. Texty obsahují ukázky islámské i křesťanské literatury, podle zájmu též jiných historických a obecně kulturních témat, především aktuálních zpráv a komentářů událostí v arabském světě. Zvláštní pozornost je věnována orientaci v internetových médiích. Z této oblasti také vychází penzum slovní zásoby. Procvičuje se poslech a porozumění mluvenému slovu, vlastní předčítání a samostatné vyjadřování formou monologu i konverzace.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. (27.11.2018)

Povinná literatura

prameny

elektronicky, např. www.altafsir.com, quran.com, tanzil.net aj.

The Qur'an. Anglický překlad Muhammad Abdel Haleem. Oxford: University Press, 2008 (2004).

HRBEK,Ivan (překl.). Korán. Praha: Academia, 2000 (Praha: Odeon, 1972).

Bible v arabštině (online např. www.biblegateway.com, www.biblica.com, www.copticchurch.net )

studijní texty

MIKULICOVÁ, Mlada. Arabština pro teology. Verze pdf pro účastníky kurzu.

BADAWI, El-Said et al. al-Kitab al-asasi. 1. díl. Cairo: American University Press, 2008.

pomůcky

ONDRÁŠ, František (et al.). Arabsko-český slovník. Praha: Set Out 2006.

BAHBOUH, Charif. Česko arabský slovník. Praha: Dar ibn Rushd, 2011.

 

Doplňující literatura

BAHBOUH, Charif - FLEISSIG, Jiří. Základy moderní spisovné arabštiny. 1. a 2. díl. Praha: Dar Ibn Rushd, 1999.

THACKSTON, Wheeler M. An Introduction to Koranic and Classical Arabic. Bethesda, Md: Ibex Publishers, 1994 a 2000.

JONES, Alan. Arabic Through the Qur´an. Cambridge: Islamic Texts Society, 2005.

OLIVERIUS, Jaroslav - ONDRÁŠ, František. Moderní učebnice arabštiny 1. Praha: Set Out, 2007.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MLADA (20.08.2013)

Písemný test z mluvnice a slovní zásoby, krátká vlastní kompozice, ústní četba a překlad stanovených textů, krátký referát o předem připraveném tématu a rozhovor o něm.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK