PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Středoevropské dějiny středověku - KHIS170
Anglický název: Medieval History of Central Europe
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Neslučitelnost : KHIS014
Je korekvizitou pro: KHIS171
Je neslučitelnost pro: KHIS014
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (28.09.2019)
České dějiny byly od počátku nedílnou součást evropského vývoje. Politické, náboženské, kulturní a společenské dění v Čechách a na Moravě bylo často ovlivňováno událostmi širšího středoevropského prostoru a někdy je i samo významně ovlivňovalo, jako např. husitské hnutí v pozdním středověku. Proto je velmi důležité vnímat české a evropské dějiny jako celek.
Výuka je věnována období od historického počátku středoevropského středověkého osídlení a formování státních útvarů až do sklonku pozdního středověku. Významnými faktory určujícími vývoj v tomto období byly zejména formování evropských státních celků, christianizace evropské společnosti a reformní hnutí, které pak na počátku novověku vyústilo v německou reformaci. Jednotlivé historické momenty budou v rámci výkladu pojednány interdisciplinárně a prezentovány na příkladech dobových textů.
Cílem přednášky je poskytnout celkový obraz českých středověkých dějin v kontextu evropského a zejména středoevropského vývoje, s důrazem na témata, která jsou pro politický, náboženský, kulturní a společenský vývoj v Čechách a na Moravě specifická.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)

Poskytnout celkový obraz českých středověkých dějin v kontextu evropského a zejména středoevropského vývoje, s důrazem na témata, která jsou pro politický, náboženský, kulturní a společenský vývoj v Čechách a na Moravě specifická.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (28.09.2019)

Christopher Brooke: Evropa středověku v letech 962–1154, Praha 2006.

Roger Collins: Evropa raného středověku 300–1000, Praha 2005.

Petr Čornej a kol.: Dějiny evropské civilizace I., Praha 2002.

Václav Drška – Dana Picková: Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Denis Hay: Evropa pozdního středověku 1300–1500, Praha 2010.

John Hine Mundy: Evropa vrcholného středověku 1150–1300, Praha 2008.

Hledíková, Zdeňka - Janák, Jan - Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005.

kol. autorů: Dějiny zemí Koruny české I., Praha (např.) 2007.

kol. autorů: České země v evropských dějinách I., Praha 2006.

Velké dějiny zemí Koruny české I-VI, Praha 1999-2007.

Bohumila Zástěrová a kol.: Dějiny Byzance, Praha 1992.

 

Rozšiřující literatura:

 

František Kavka: Karel IV.: historie života velkého vladaře, Praha 1998.

František Kavka: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce, Praha 2002.
Josef Macek: Jagellonský věk I-IV, Praha 2001, 2002
Jaroslav Mezník: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha1999.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 1., Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha, Praha 1912.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 2., Od Břetislava I. do Přemysla I., Praha 1913.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 3., Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253), Praha 1928.
Václav Novotný: České dějiny. Díl I. část 4., Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271), Praha 1937.
Václav Novotný: M. Jan Hus. Život a učení I-1, Praha 1919, I-2, Praha 1921.
Ferdinand Seibt: Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.
Jiří Spěváček: Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.
Jiří Spěváček: Karel IV., Praha 1980.
Jiří Spěváček: Václav IV., Praha 1986.
František Šmahel: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378), Praha 2006.
František Šmahel: Husitská revoluce 1-4, Praha 1993.
Josef Šusta: České dějiny. Díl II. část 1., Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1938.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců, Praha 1999.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2001.
Rudolf Urbánek: Věk poděbradský 1-4, Praha 1915-1962.

Josef Žemlička: Čechy v době knížecí 1034-1198, Praha 2002.
Josef Žemlička: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.

Josef Žemlička: Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků, Praha 2011.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)

Rozpis témat:

Cíle předmětu, literatura. Počátky českého státu v písemných pramenech

Zrození nové (středověké) Evropy

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti I

Počátky evropských států a christianizace evropské společnosti II

Spor o investituru a jeho odezva v českých zemích

Církevní reformy a reformní hnutí 12. a 13. století / Křížové výpravy -
pouti a války

Středověká vzdělanost a počátky evropských univerzit / Inkvizice -
nástroj k udržení kázně a původce pramenů k poznání kacířských sekt

Přemyslovští králové - jejich politické ambice a jejich protivníci

Konec starých dynastií a nástupnické hlavolamy

Lucemburské Čechy a Evropa

Evropská společnost vrcholného a pozdního středověku

Revoluce a reformace ? Husitské hnutí a německé reformace

Evropa na prahu novověku (evropské dějiny kolem poloviny 16. století)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.09.2019)

K získání atestace z předmětu (zápočtu) je potřeba úspěšně absolvovat závěrečný písemný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK