PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Církevní a obecné dějiny raného novověku - KHIS027
Anglický název: Ecclesiastical History of the Early Modern Times
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (28.10.2019)
V tomto kurzu se studenti seznámí s dějinami křesťanství v novověku 1500-1789. Klíčovým tématem jsou mnohostanné dopady reformace a protireformace na další vývoj křesťansví a celé západní civilizace.
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními trendy historického vývoje západního křesťanství v období 16.-18. století, především mnohostrannými dopady rozdělení latinského křesťanství na několik navzájem se vymezujících konfesí. Na základě přednášek, diskuzí a četby povinné odborné literatury se zabývají i vztahem církve, společnosti a státu.
Latinská církev na prahu nového věku
Knihtisk a další předpoklady vzniku novověku
Martin Luther a reformace
Další směry reformace: Jean Calvin, Zwingli a radikální proudy
Tridentský koncil a katolická reforma
Vznik a rozvoj jezuitského řádu
Zámořské objevy a misie
Fenomén náboženských válek 16.-17. století
Případ Galileo, vztah vědy a víry v 17.-18. století
Vznik osvícenství, jeho různé proudy
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (09.12.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty ze základními problémy novověkých církevních dějin, které jsou nezbytné pro porozumění vývoji západního křesťanství a katolické církve. 

Literatura -
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (28.10.2019)

FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992.

PETRÁČEK, Tomáš. Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformy. Praha: Vyšehrad, 2017.

PETRÁČEK, Tomáš. Adaptace, resistence, rezignace. Církev, společnost a změna v novověkých dějinách. Ostrava: MoravaPress, 2013.

GREGORY, Brad. Unintented Reformation. Cambridge-London: Belknap Press UP, 2012.

KAPLAN, Benjamin J.. Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe. Cambridge-London: Belknap Press, 2007.

LIVET, George. Náboženské války. Praha: ERM, 1995.

O’MALLEY, John W.. Trent. What happened at the Council. Cambridge-London: Belknap Press,  2013.

PESCH, Otto Hermann. Cesty k Lutherovi. Brno: CDK, 1999.

SCHATZ, Klaus. Dějiny papežského primátu. Brno: CDK, 2002

VLNAS, Vít. Novokřtěnci v Münsteru. Praha: NLN 2002.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (26.01.2019)

Zakončením je ústní zkouška, kde se ověří znalost v rozsahu přednášek a příslušné části učebnice August Franzen, Malé církevní dějiny, a skutečná četba tři publikací, jejichž seznam studenti dostanou na začátku semestru. 

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (09.12.2019)

- základní teologická a historická východiska studia novověkých a moderních církevních dějin

- latinské křesťanstvo na prahu novověku

- reformace Lutherova  a další rané reformační proudy

- dopady Lutherovy reformace a vytvoření nové situace rozděleného křesťanství

- vytváření identity katolické identity: Trident a další prvky

- třetí strana a další varianty reformace

- problematika antijudaismu a antisemitismu v dějinách Západu

- misie a její vývoj v novověku

- stát a církev v novověké Evropě

- problematika konfesijní konfrontace, náboženských válek a tolerance

- věda a náboženství v novověké Evropě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK