PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Církevní a obecné dějiny raného novověku - KHIS027
Anglický název: Ecclesiastical History of the Early Modern Times
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
Anotace -
V přednáškovém cyklu se studenti seznámí s dějinami křesťanství v období novověku v letech 1492-1789. Klíčovým tématem jsou mnohostranné dopady reformace a protireformace na další vývoj křesťanství a celé západní civilizace. V rámci předmětu proniknou studenti do základních trendů historického vývoje západního křesťanství v období 16.-18. století, především pochopí dopady rozdělení latinského křesťanství na několik navzájem se vymezujících konfesí. Na základě přednášek, diskuzí a četby povinné odborné literatury budou studenti rozumět vztahům církve, společnosti a státu.
Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
Cíl předmětu

Přednáškový cyklus seznamuje studenty s hlavními tendencemi, idejemi a tradicemi církevních a obecných dějin v období od 16. do 18. století, přičemž akcentuje klíčová místa, osobnosti a problémy církevních dějin v proměnách od nástupu reformace do vypuknutí Velké francouzské revoluce v kontextu evropského dění. Cílem předmětu je poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů duchovních a náboženských proměn evropských, resp. světových církevních dějin v průběhu staletí.

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
Literatura -

povinná literatura

FRANZEN, August, Malé dějiny církve, 3. vydání, Kostelní Vydří 2006.

KADLEC, Jaroslav, Dějiny katolické církve, III., 3. vydání, Olomouc 1993.

SUCHÁNEK, Drahomír, DRŠKA, Václav, Církevní dějiny, II. Novověk, Praha 2018.

doporučená literatura

DOWLEY, Tim, Atlas evropské reformace, Praha 2017.

KAUFMANN, Thomas, Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace, Praha 2020.

LIVET, George, Náboženské války, Praha 1995.

MIKULEC, Jiří, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

PESCH, Otto Hermann, Cesty k Lutherovi, Brno 1999.

PETRÁČEK, Tomáš, Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformy, Praha 2017.

SCHATZ, Klaus, Dějiny papežského primátu, Brno 2002.

VLNAS, Vít, Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.

VOKOUN, Jaroslav, Luther. Finále středověké zbožnosti, Praha 2017.

ZOUHAR, Jakub, Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství, Červený Kostelec 2017.

WOLF, Hubert, Krypta. Kapitoly z dějin křesťanství od středověku po současnost, Praha 2018.

další literatura na vyžádání e-mailem

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
Metody výuky

přednáška/ frontální výuka

práce s textem 

rozhovor/ metody diskusní

 

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (16.03.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška probíhá ústní formou.

Je nezbytné k ní přinést seznam přečtené a prostudované literatury s minimálně 5 tituly.

Student si jako první otázku vylosuje jeden z okruhů/ témat jednotlivých okruhů přednášek.

Druhou otázku mu přidělí pedagog z jiného časového období kurzu.

Zkouška bude probíhat cca 10-15 min.

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
Sylabus -

1. Úvod. Specifika církevních dějin novověku.

2. Katolická církev na prahu novověku. Život a stav katolické církve v předreformačním období.

3. Předpoklady reformace. Rozpad křesťanské jednoty a konfesionalizovaná Evropa. Anglikánská církev.

4. Osobnosti Martina Luthera, Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho. Jejich kritika církevně-náboženských poměrů doby. Radikalizace protestantského tábora.

5. Hledání pravé podoby církve a Tridentský koncil. Protireformace. Řeholní život v době reformace.

6. Zámořské objevy a počátky novověkých misií. Katolická církev v Americe, Asii a Africe.

7. Fenomén náboženských válek 16.-17. století. Křesťanská každodennost a zbožnost.

8. Katolická církev mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové a papežství do konce 17. století. Zrod nových protestantských velmocí.

9. Církev a stát v 18. století. Řeholní život v době baroka.

10. Barokní zbožnost a osvícenská kritika.

11. Organizace a život církví. Liturgie v době pietismu a osvícenství.

12. Závěrečné shrnutí.

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
Vstupní požadavky

žádné 

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška probíhá ústní formou.

Je nezbytné k ní přinést seznam přečtené a prostudované literatury s minimálně 5 tituly.

Student si jako první otázku vylosuje jeden z okruhů/ témat jednotlivých přednáškových okruhů.

Druhou otázku mu přidělí pedagog z jiného časového období kurzu.

Zkouška bude probíhat cca 10-15 min.

povinná literatura

FRANZEN, August, Malé dějiny církve, 3. vydání, Kostelní Vydří 2006.

KADLEC, Jaroslav, Dějiny katolické církve, III., 3. vydání, Olomouc 1993.

SUCHÁNEK, Drahomír, DRŠKA, Václav, Církevní dějiny, II. Novověk, Praha 2018.

přednáškové okruhy

1. Úvod. Specifika církevních dějin novověku.

2. Katolická církev na prahu novověku. Život a stav katolické církve v předreformačním období.

3. Předpoklady reformace. Rozpad křesťanské jednoty a konfesionalizovaná Evropa. Anglikánská církev.

4. Osobnosti Martina Luthera, Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho. Jejich kritika církevně-náboženských poměrů doby. Radikalizace protestantského tábora.

5. Hledání pravé podoby církve a Tridentský koncil. Protireformace. Řeholní život v době reformace.

6. Zámořské objevy a počátky novověkých misií. Katolická církev v Americe, Asii a Africe.

7. Fenomén náboženských válek 16.-17. století. Křesťanská každodennost a zbožnost.

8. Katolická církev mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové a papežství do konce 17. století. Zrod nových protestantských velmocí.

9. Církev a stát v 18. století. Řeholní život v době baroka.

10. Barokní zbožnost a osvícenská kritika.

11. Organizace a život církví. Liturgie v době pietismu a osvícenství.

12. Závěrečné shrnutí.

Poslední úprava: Šmíd Marek, doc. PhDr. ThLic., Ph.D. et Ph.D. (13.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK