PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teodicea - KFIL019
Anglický název: Theodicy
Zajišťuje: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Prerekvizity : KFIL007
Je korekvizitou pro: KFIL004
Anotace
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)
Kurs volně navazující na výklady z obecné metafyziky, jejichž znalost předpokládá a jež dále rozvíjí ve směru filozofického
poznání Boha a jeho svobodné činnosti. Získané poznatky mají posloužit zejména k hlubšímu porozumění některým
teoreticky náročnějším námětům z oboru dogmatická teologie (nauka o Bohu, o milosti, o svobodné vůli aj.). Pozornost je
věnována problematice důkazů boží existence, a to - vedle důkazů a posteriori - také současné diskusi o tzv. důkazu
ontologickém. V souvislosti s výkladem o božích atributech kurs zahrnuje také informaci o filozofických problémech jazyka,
kterým se o Bohu vyjadřujeme. V závěru kursu se podává přehled různých řešení problematiky odpovědnosti boží za zlo ve
světě a poukazuje se na přednosti i některé nedostatky klasického způsobu řešení.
V navazujícím semináři bude četbou vybraných historických i současných textů prohloubena znalost námětů soustavně
probíraných v přednášce.
Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Povinná literatura

Studijní texty:

Sousedík, S., Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení, Praha 2014

Swinburne, R., Bůh jako vysvětlení, Triton 2009 (vybrané a doporučené pasáže)

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)
Přednáška uvádí do základů filosofické nauky o Bohu v rámci aristotelské myšlenkové tradice. Uvedená témata (jednotlivé přednášky) jsou zároveň otázkami ke zkoušce:

1. Boží existence a její poznatelnost. Názory na poznatelnost Boží existence, Anselmův důkaz a priori. Důkaz a posteriori Boží existence, jeho předpoklady a logická struktura, možné námitky.

2. Boží esence. Co je esence. Rozlišení fyzické a metafyzické esence. Vysvětlení a důkaz teze: Boží fyzická esence spočívá v souhrnu všech dokonalostí - v nekonečné míře a v nejvyšší jednoduchosti.

3. Reálná a pomyslná distinkce, virtuální distinkce - maior a minor. Odlišnost dokonalostí v Bohu a důvod této distinkce. Čiré a smíšené dokonalosti, způsob jejich přítomnosti v Bohu. Povaha výpovědí o Bohu - univocita, ekvivocita, typy analogie; afirmace, negace, eminence.

4. Boží entitativní atributy. Vyvození Božích entitativních atributů z Boží metafyzické esence. Důkaz teze: Bůh je svrchovaně (max.) jeden. Boží individualizace, argument proti dualismu - zlo jako subsistující princip?

5. Boží odlišnost od světa a Boží neměnnost. Důkaz reálné odlišnosti Boha a stvoření, panteismus. Důkaz naprosté neměnnosti Boží.

6. Boží věčnost. Souvislost neměnnosti a věčnosti. Povaha času - způsob trvání a míra pohybu. Definice věčnosti a její rozbor.

7. Boží operativní atributy. Boží vůle. Co je vůle, důkaz přítomnosti vůle v Bohu, primární předmět Boží vůle. Sekundární předmět Boží vůle. Co je svoboda, důkaz svobody Boží vůle. Diachronní a synchronní pojetí nutnosti a nahodilosti.

8. Boží všemohoucnost. Vymezení všemohoucnosti (spekulativní a praktické poznání, imperium, voluntarismus), její rozsah, důkaz Boží všemohoucnosti. Typy Božího působení navenek a jejich charakteristika.

9. Stvoření. Definice stvoření a její rozbor. Charakteristika způsobu Božího působení navenek - moc produkovat ex nihilo, totožnost Božího působení s jeho esencí, neomezený způsob produkce účinku.

10. Sdělitelnost stvořitelské moci. Hlavní a instrumentální příčina. Charakteristika instrumentální kauzality (vlastní a instrumentální moc, fyzická premoce a její povaha). Důkaz teze: Moc stvořit nemůže mít žádný tvor ani jako hlavní příčina, ani jako instrumentální příčina. Stvoření jako Boží sláva, pojem Boží slávy.

11. Boží konkurs. Okazionalistická a deistická koncepce Božího působení navenek versus teistické pojetí a jeho motivace. Pojem konkursu, důvod a argument pro jeho zavedení. Způsob participace stvořené činnosti na Bohu. Tomistické řešení - fyzická premoce (její charakteristika) a současný konkurs. Tomistická obhajoba stvořené svobody vzhledem k fyzické premoci.

12. Boží konzervace a prozřetelnost. Pojem konzervace, anihilace. Definice prozřetelnosti a její výklad (imperium, gubernatio, účelová kauzalita, pojem zákona a jeho typy). Způsob řízení věcí k cíli (univerzální a částečný cíl stvoření). Důkaz teze: V Bohu je prozřetelnost. Charakteristiky Boží prozřetelnosti.

13. Zlo. Zlo jako filosofický a teologický problém. Definice a rozlišení typů zla. Předběžná rozlišení v působení tvorů. Výklad teze: Bůh působí nepřímo (per accidens) zlo, jež spočívá v nedostatku náležitého bytí, zlo nedokonalé činnosti tvora Bůh působí pouze v materiálním ohledu (materialiter). Bůh a morální zlo. Leibnizovo pojetí zla, aktuální možný svět jako nejlepší z možných světů, morální a metafyzická nutnost.

14. Boží poznání. Důvody pro přítomnost poznání v Bohu. Subsistující poznání jako metafyzická esence Boží. Předmět Božího poznání. Způsob Božího poznání. Metafyzická a logická pravda, zdroj metafyzické pravdy. Povaha vědění prostého nahlédnutí a vědění viděním. Médium (medium in quo) Božího poznání budoucích nahodilých událostí (futura) a budoucích svobodných podmíněných událostí (futuribilia). Obtíže tomistické nauky.

15. Molinistická nauka o Božím poznání. Body molinistické kritiky tomistického modelu. Důvody pro zavedení středního vědění, povaha středního vědění (současný konkurs). Povaha vědění prostého nahlédnutí a vědění vidění. Médium (medium in quo) Božího poznání budoucích nahodilých událostí (futura) a budoucích svobodných podmíněných událostí (futuribilia). Obtíže molinistické nauky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK