Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 1 - KDKU307
Anglický název: Selected Chapters from the Medieval History of Visual Culture 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU301
Je korekvizitou pro: KDKU308
Je neslučitelnost pro: KDKU301
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cyklus přednášek v zimním semestru se zaměří na obrazová témata primárně středoevropského sochařství ve 12. a 13. století. Pozornost bude věnována zejména studiu těch sochařských témat, která se stala součástí vnějších částí sakrálních prostorů daného regionu. Důraz bude kladen na interpretaci ikonografie portálů (např. bazilia sv. Prokopa v Třebíči, kostel Nanebevzatí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova, kostel sv. Jiří v Jáku, kostel sv. Jakuba v Lébényi, kostel sv. Jakuba str. v Řeznu), apsid (farní kostel v Schöngrabern, bazilika sv. Prokopa v Třebíči) daného regionu se zvláštním zaměřením na námět posledního soudu. Pro lepší pochopení hlavních ikonografických námětů budou první přednášky věnovány kulturněhistorickému a teologickému vymezení zvoleného období a teritoria.

(Výuku v zimním i letním semestru zajišťuje dr. Kornélia Kolářová Takácsová.)
Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (02.10.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je poznat ikonografii středoevropského sochařství střední Evropy se zvláštním zaměřením na kulturněhistorické souvislosti mezi zeměmi daného regionu.

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (11.09.2022)
Literatura

Základní literatura (bude průběžně doplňovaná):

Angenendt, Arnold: Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter. München: 2004

Bartlová, Milena – Charvát, Petr. Z počátků křesťanství v českých zemích: ikonografie románských tympanonů. In: Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2001, roč. 49, s. 384-397.

Bartlová, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu, 2003. 150 s. 

Benešovská, Klára. Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, nakl. ÚDU AV ČR, 2002, s. 51-65. ISBN 80- 903230-1-4

Benešovská Kláře, Předrománská a románská architektura v západních Čechách, 1978

Engelbrechtová, Jana: Ráj, oeklo a očistec ve středověkých viděních, Praha, 2011

Klaniczay, Gábor: Holy Rulers and Blessed Princesses: Dynastic Cults in Medieval Central Europe, Cambridge 2011

Lawrence, Hugh: Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001

Le Goff, Jacques: Kultura středověké Evropy. Praha : Vyšehrad, 1991. 

Le Goff, Jacques (ed.): Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999. 

Le Goff, Jacques, Schmitt, J. C.: Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-545-3

Le Goff, Jacques, Truong, N: Tělo ve středověké kultuře. Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-826-6

Gurevič, Aron Jakovlevič: Kultura a společnost středověké Evropy očima současníků, Exempla 13. století, 2022

Gurevič, Aron Jakovlevič: Kategorie středověké kultury. Praha : Mladá fronta, 1978

Kirschbaum Engelbert, (1-4_část) a Braunfels Wolfgang (5_8. část): Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau u. a. 1968–1976

Merhautová.Livorová, Anežka: Příspěvky k vlivu francouzské románské architektury na architekturu českou. In: Umění : Sborník pro českou výtvarnou práci. 17 (1945-1949) ,295-297

Mencl, Václav: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá, Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej / Václav Mencl, 1937

Mencl, Václav: Dějiny evroské architektury, Praha, 2019

Šmahel, František: Nahlédnutí do středověku: mluva písma a četba obrazů. Praha 2017

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (11.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet za zimní semestr bude udělen za úspěšné složení písemného testu.

Poslední úprava: Kotková Olga, PhDr., Ph.D. (04.10.2020)
Sylabus -

Vybrané kapitoly dějin vizuální kultury  středověku (zimní semestr):

-          Úvod do tématu. Historické souvislosti. Vztahy mezi regiony ve střední Evropě, zvláště k zemím Koruny České

-          Sakrální prostor a jeho výzdoba

-          Středověký protál a jeho ikonografický rozbor

-          Středověké protály a jejih teologický význam

-          Vesnické románské portály ve střední Evropě  (např: v Jakubu-Církvicích, v Hrusicích, v Csempeszkopácsi, v Sopronhorpácsi, v Őriszentpéteri, v Biňi, v Deutch Altenburgu. atd.) 

-          Další významné portály a sochařské výzdoby kostelů ve střední Evropě (např Obří brána Vídeň, Schongrabern, Hradní kaple v Ostřihomi)

-          Portály klášterních kostelů ve střední Evroplě  (např v Rwgwnsburgu, v Měříne, v Jáku, Lébényi, Třebíči, v Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, v Třebnici, atd) 

     

Poslední úprava: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (11.09.2022)