PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 1 - KDKU287
Anglický název: European and Bohemian Literature as a Source of Inspiration of Works of Art 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Záměnnost : KVAR200
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (13.12.2019)
Přednáškový cyklus se bude věnovat společensko-kulturnímu pozadí děl evropské a české literatury, jež zásadním způsobem inspirovala umělecká díla v průběhu desetiletí od poslední třetiny 19. století do druhé poloviny 20. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (13.12.2019)

Cílem předmětu bude poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů evropské a české literatury v kontextu duchovních a náboženských proměn 19. a 20. století.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (13.12.2019)

Auerbach E., Mimesis, Praha 1968
Bloom H., Kánon západní literatury, Praha 2000
Heer F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000
Šalda F.X., Studie o umění a básnících, zde studie Umění a náboženství, Praha 1948
Černý V., Studie a eseje z moderní světové literatury, Praha 1969
Černý V., Studie ze starší světové literatury, Praha 1969
Černý V., Ideové kořeny současného umění, Praha 1929
Frye N., Velký kód Bible a literatury, Brno 2000
Unamuno de M., Tragický pocit života v lidech a národech, Praha 1927
Ortega y Gasset J., Vzpoura davů, Praha 1933
Kierkegaard S., Současnost, 1969
Guardini R., Konec novověku, Praha 1992
Chalupecký J., Úděl umělce - duchampovské meditace, Praha 1998
Pechar J., Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999
Welsch W., Naše postmoderní moderna, Praha 1994

 

Povinně Pechar J, Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (13.12.2019)

I. Úvod do přednáškového cyklu
II. Realizmus. Jeho předpoklady, zásady a osobnosti
III. Myšlenkové ovzduší konce 19. století: symbolizmus, impresionizmus a expresionizmus
IV. Dekadence a naturalizmus a jejich česká recepce (K. Hlaváček, V. Mrštík atd.)
V. (Katolická) moderna a její česká recepce
VI. Secese a její představitelé
VII. Protispolečenští buřiči (V. Dyk, K. Toman, F. Gellner, J. Hašek, F. Šrámek, P. Bezruč atd.)
VIII. První světová válka a její odraz v literatuře (S. Zweig, E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Medek, J. Kopta atd.)

I. Introduction to the lectures
II. Realism. Its assumptions, principles and personalities
III. The 19th-century thought atmosphere: symbolism, impressionism and expressionism
IV. Decadence and naturalism and their Czech reception (K. Hlaváček, V. Mrštík, etc.)
V. (Catholic) modernism and its Czech reception
VI. Art Nouveau/ New Style and its representatives
VII. Anti-social raiders (V. Dyk, K. Toman, F. Gellner, J. Hašek, F. Šrámek, P. Bezruč, etc.)
VIII. World War I and its reflection in literature (S. Zweig, E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Medek, J. Kopta, etc.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (29.10.2019)

Pro udělení zápočtu  je nutná orientace v prostoru české a světové literatury; ta je ověřována formou otázek během přednášek k daným tematickým okruhům. Základem je pochopení literárních dějin jako inspirace ve spojitosti umění a křesťanské víry.

To obtain the credit, orientation in the area of Czech and world literature is necessary. It is verified in the form of questions during lectures on the given topics. The basis is to understand literary history as an inspiration in the connection of art and Christian faith.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK