PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kulturní a sociální antropologie 1 - KDKU247
Anglický název: Cultural and Social Anthropology 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.
K//Je korekvizitou pro: KDKU248
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. (27.09.2019)
Půjde o základní představení sociokulturní antropologie jako specifické vědní disciplíny. Zvláštní pozornost bude věnována otázce vědeckého založení tohoto oboru, vypracování pojmu kultury a přístupu ke zkoumání kultury. Výklad se bude soustředit na základní "paradigmata", která byla v sociokulturní antropologii (především anglo-americké provenience) postupně a ve vzájemné závislosti na sebe vypracována. Příslušné paradigma pak bude představeno na vybraném textu nejvýraznějšího zástupce.

Předběžný sylabus na zimní semestr 2019:

1. Úvod.

2. Paradigmatické myšlení vědy podle Struktury vědeckých revolucí Thomase S. Kuhna.

3. Max Weber: Jeho pojetí společnosti, v jejímž základu leží individuální lidské jednání, a pojetí vědy (racionalizace, odkouzlení).

4. Počátky antropologického myšlení, "prehistorie" (lesní děti, orangutani, Rousseau, Montesqieu); pojmy kultura, civilizace (a příčina rozdělení na kulturní a sociální antropologii). Evolucionismus (Lamarc, Darwin; Tylor, Morgan, Frazer). Ilustrace "lesku a bídy" evolucionismu na teorii matriarchátu (Maine, McLennan, Bachofem).

5. Difusionismus. Počátky difusionismu (Ritter, Ratzel a Frobenius + Graebner, Schmidt). Bizarní příklad difusionismu - britská heliotická škola. Boaz a několik jeho žáků (Lowie, Wissler).

6. Výzkum v sociokulturní antropologii (terénní výzkum), jeho metody a úskalí.

7. Britský funkcionalismus. Malinowski. Radcliffe-Brown.

8. Konfiguracionismus. Whorf+Sapir, Mead, Benedict.

9. Britští "action-centred" antropologové jakožto kritická reakce na funkcionalismus. Gluckman, Leach, Turner.

10. Francouzský strukturalismus. Claude Lévi-Strauss.

11. Interpretativní antropologie. Evans-Pritchard, Mary Douglas, Clifford Geertz a vyústění do postmoderny.

12. Shrnutí. Přehled o kultuře a tvorbě kultury v antropologii.

13. Závěr.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. (29.09.2016)

Seznam textů k zápočtu:

1. Paradigmatické pojetí vědy. Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, Praha 2008; kapitoly I, II, III.

2. Konstruktivistické pojetí vědy u Maxe Webera a role racionality: Max Weber: Věda jako povolání in Metodologie, sociologie a politika, OIKOYMENH, Praha 1998.

3. Počátky antropologického myšlení, tj. evolucionismus a jeho snaha o "všezahrnující" pojetí lidské evoluce: James George Frazer, Zlatá ratolest, Československý spisovatel, Praha 2012: Kapitoly 3, 4 (tj. Sympatetická magie, Magie a náboženství).

4. Difusionismus, kulturní relativismus a Franz Boaz: Franz Boaz: Lingvistika a etnologie (převzato z Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology. (Dell Hymes, ed.). New York:Harper & Row, 1964, s. 15-26.)

5. Funkcionalismus v antropologii: Malinowski, B. - Sex a represe v divošských společnostech, SLON, Praha 2007 (kap. 2 z první části a pak poslední část: kapitoly 1, 5, 7-11).

6. Konfiguracionismus: Ruth Benedictová - Kulturní vzorce, Argo, Praha 1999: kapitola 3: Integrace kultur a ilustrace tohoto teoretického východiska na libovolných pasážích z následujících třech kapitol (ale vždy musí být vybrány úryvky ze všech třech kapitol, tj. z Pueblanů, Dobu i Kwakiutl): u Pueblanů bych doporučil např. základní pasáž o jejich konfiguraci na s. 56n, případně jejich pojetí sňatku na s. 66nn, či příklady řešení konfliktů na s. 89n; u Dobu bych opět doporučil základní popis jejich konfigurace na s. 106 a jejich pojetí sňatku na s. 108nn, nebo jejich praktikování náboženství/magie na s. 114n, či jejich přetvoření systému kula na s. 122nn; u Kwakiutl bych doporučil jejich extatické obřady na s. 137nn, zacházení s majetkem od s. 146nn, či opět pojetí sňatku (tentokrát jako války) na s. 157nn.

7. "Action-centred" antropologie: Victor Turner, Průběh rituálu; Computer Press, Brno 2004 (Kap. 3.: Liminarita a communitas).

8. Francouzský strukturalismus: Claude Lévi-Strauss: Myšlení přírodních národů, Dauphin, Praha 1996 (kap II. - Logika totemických klasifikací).

9. Interpretativní antropologie: Clifford Geertz. Interpretace kultur, SLON, Praha 2000 (kap. 1 a kap. 15 jakožto aplikace teoretických východisek z první kapitoly).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. (03.10.2015)

Student si vybere dva texty ze seznamu povinné literatury, které si řádně připraví k přezkoušení. Základ samotného přezkoušení bude pak tvořit jeden z těchto textů (který bude vybrán zkoušejícím). Následně bude položena ještě jedna otázka, která bude vycházet z probrané látky na přednáškách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK