PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Česká desková malba 14.-15. století - KDKU106
Anglický název: Bohemian Wood Painting of 14-15th Centuries
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (19.10.2016)
The aim of lecture is to introduce the students to the method of Christian iconography. In the beginning it is
necesssery to explain the main terminology (iconography, iconology, work of art in context, etc.) The method is
shown at the representative works of art, both in Bohemia and in the world of all epochs. The summer term is
dedicated to individual themes of christian iconography (the origin of christian iconography in early christian
community, text and image, the Annunciation of Our Lady, the Crucifixion, etc.).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem deskového malířství v Čechách za vlády Lucemburské dynastie.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zdeňka Čekalová (31.01.2013)

Literatura:

 

BARTLOVÁ, Milena: Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha 2001

BRUCHER, Günter (Hrsg.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Gotik. München - London - New York 2000..

Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984.

FAJT, Jiří  (ed.):  Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997.

FAJT, Jiří / BOEHM, Barbara (edd.): Karel IV. císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006.

FRIEDL, Antonín: Mikuláš Wurmser, mistr královských portrétů na Karlštejně. Praha 1956.

FRYNTA, Mojmír: Punched Decoration. On Late Medieval panel and Miniature Painting. Part I. Catalogue. Prague 1998.

GIBBS, Robert: Tomaso da Modena. Painting in Emilia and the March of Treviso 1340-1380. Cambrige 1989.

HLAVÁČKOVÁ, Jana: Panel Painting in the Cycle of the Life of Christ from Vyšší  Brod (Hohenfurth), in: (ed.) Klára Benešovská,  King John of Luxembourg (1296 - 1346) and the Art of h is Era, Prague 1998, s. 244 -259.

HLAVÁČKOVÁ Jana /  SEIFERTOVÁ, Hana:  Mostecká Madona - Imitatio a symbol, Umění 34,  1986, s. 44 -57.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka:  Biskup Jan IV. z Dražic.Praha 1991

Vlasta Dvořáková - Josef Krása - Karel Stejskal, Gothic mural Painting in Bohemia and Moravia, London 1964

HOMOLKA, Jaromír: Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách, k problematice společenské funkce výtvarného umění v předhusitských  Čechách. Praha 1976, s. 72n

HOMOLKA, Jaromír: Středověké umění kolem roku 1400, in: Ján Bakoš (ed.), Kontexty českého a slovenského umenia (zborník referátov z konferencie. Bratislava 1988, s. 33 -44.

HOMOLKA, Jaromír: Prag und die mitteleuropäische Kunst um 1400 - Einige Bemerkungen, in: Götz Pochat - Brigitte Wagner (Hrsg.), Internationale Gotik in Mitteleuropa. Kunsthistorische Jahrbuch  Graz XXIV, 1990, s. 174 - 181.

HOMOLKA, Jaromír: Poznámky ke karlštejnským malbám, Umění 45, 1997, s 122-140.

HOMOLKA, Jaromír: Malíři a dílny pracující na výzdobě kaple sv. Kříže, in: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997, s. 364-367.

CHLUMSKÁ, Štěpánka (ed.): Čechy a střední Evropa 1200-1250. Dlouhodobá expozice Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České v Praze.  Praha 2006, s. 42-47.

CHYTIL, Karel: Mistr Osvald a jeho účastenství při výzdoběv chrámu Svatovítském, Památky archeologické, XV, 1891, s. 25 - 30.

KARLOWSKA - KAMZOWA, Alicija:  Malarstwo gotyckie Europy środkowowschodniej. Warszawa - Poznaň 1982

KOŘÁN, Ivo:  Gotické veraikony a svatolukášské obrazy v Pražské katedrále, Umění 39, 1991, s. 286-315.

KRÁSA, Josef: České iluminované rukopisy 13. - 16. století, Praha 1990.

KROPÁČEK, Pavel: Malířství doby husitské. Praha 1946.

KUBÍNOVÁ Kateřina: Emauzský cyklus. Praha 2012

KUTAL, Albert: České umění gotické. Praha 1972.

LEGNER, Anton (Hg.): Der Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgen. Resultatband zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln. Köln 1980

LEONELLI, Marie-Claude (ed.):  Exhibition Catalogue Avignon 1360-1410: Art et Histoire. Avignon, Musée du Petit-Palais, Avignon 1978.

LES ARTS PARIS 1400 SOUS CHARLES VI. Paris 2004.

MATĚJČEK, Antonín: :  Malířství, in: Dějepis výtvarného umění v Čechách , díl první, (red.) Zdeněk Wirth.  Praha 1931.

MATĚJČEK, Antonín / MYSLIVEC, Josef:  České Madony gotických byzantských typů, Památky archeologické XXXX, Nové řady IV.-V. Praha 1937, s. 14 -16.

MATĚJČEK, Antonín: Mistr Třeboňský. Praha 1937.

MATĚJČEK, Antonín: :  Malířství, in: Dějepis výtvarného umění v Čechách , díl první, (red.) Zdeněk Wirth.  Praha 1931.

MATĚJČEK, Antonín:  Strahovská Madona, Kniha o Praze IV, 1933, s. 22.

MATĚJČEK, Antonín / MYSLIVEC, Josef:  České Madony gotických byzantských typů, Památky archeologické XXXX, Nové řady IV.-V. Praha 1937, s. 14 -16.

MATĚJČEK, Antonín: Mistr Třeboňský. Praha 1937.

 NEUWIRTH, Josef: Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emausklosters in Prag. Prag 1898.

NEUWIRTH, Josef: Die Wandgemälde in der Wenzelskapelle des Prager Domes und Ihr Meister. Studien zur Geschichte der Gotik in Böhmen. Prag 1899.

NEUWIRTH, Josef: Die Wandgemälde in der Wenzelskapelle des Prager Domes und ihr Meister, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 38, 1900, s. 180n.

NORMAN, Diana:  Siena, Florence and Padua . Art, Society and Religion 1280 - 1400. Volume I.- II. Yalle - New Haven 1995.

PEŠINA, Jaroslav: Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450 - 1550. Praha 1950.

PEŠINA, Jaroslav: Desková malba, in: České umění gotické 1350-1420. Praha 1970, s. 206,  223-229.

PEŠINA Jaroslav / HOMOLKA, Jaromír: České země a Evropa, in: (ed.) Jaroslav Pešina, České umění gotické 1350-1420, Praha 1970, s. 19-55. PEŠINA, Jaroslav: Mistr Vyšebrodského cyklu, Praha 1982.

PEŠINA, Jaroslav: Desková malba, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1.Praha 1984, s.375-382.

PUJMANOVÁ, Olga:  Malířství doby Karlovy a Neapol,  Umění 27, 1979, s. 30n.

PUJMANOVÁ, Olga: Několik poznámek k dílům Tomasa da Modena na Karlštejně, Umění 28, 1980, s. 305-332. PUJMANOVÁ, Olga: Madona  Aracoeli a Veraicon v Praze, Umění 40, 1992, s. 240-265.

PUJMANOVÁ, Olga: Studi sul culto della Madonna di Aracoeli e della Veronica nella Boemia tardomedievale, Arte cristiana, 80/751, 1992, s. 243-264 .

PUJMANOVÁ, Olga: The Vyššší Brod Crucifixion  - Ukřižování z Vyššího Brodu, Bulletin Národní galerie v Praze 5-6, 1995-1996, s. 105-112 a 231-234.

ROSARIO, Iva: Art and Propaganda: Charles IV. of Bohemia , 1346-1378. Woodbridge 2000.

ROYT, Jan: Středověké malířství v Čechách. Praha 2002.

ROYT, Jan: Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel uměleckých děl. Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě - jednota sacerdotia a imperia, in: (ed.)Lenka Bobková / Milada Holá,  Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. K nedožitým 85 narozeninám. Praha 2005, s. 259-264.

 SCHMIDT, Gerhart: Malerei bis 1450. Tafelmalerei-Wandmalerei-Buchmalerei, in: (Hrsg.) Karl M. Swoboda, Gotik in Böhmen,. München 1969, s.  225.

SCHMIDT, Gerhart:  Karlstein, der Emauskreuzgang und das Wurmser - Problem, in:  (Hg.) Karl M. Svoboda,  Gotik in Böhmen. München 1969, s. 189-196. SCHMIDT, Gerhart: Prag und die höfische Wiener Malerei, in: (Hg.) von Günter Brucher, Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. München - London - New York 2000, s. 476-477.

SCHMIDT, Gerhart: Die Ausbildung des Internationalen Stils in der Wiener Malerei, in: (hg.)  von Günter Brucher, Geschichte der bildenden Kunst in Österreich,. München - London -New York 2000, s. 478 -481.

(Hg.) SCHULTES, Lothar / PROKISCH, Bernard, Gotik Schätze Oberösterreich. Linz 2002, s. 259-260.

SCHULTES, Lothar: Die Flügelaltere Oberösterreichs. Band I: Von den Anfängen bis  Michael Pacher. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 11. Linz 2002, s. 71, obr. 59a,b. 

SCHULZE-SENGER, Christa  / HANSMANN, Wilfried: Der Clarenaltar im Kölner Dom. Dokumentation der Untersuchung, Konservierung und Restaurierung,  Arbeirtsheft der rheinischen Denkmalpflege 64. Worms 2005.

SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. Kunst und Kultur zur zeit Sigismunds von Luxemburg 1387 - 1437. Augsburg 2006.

STANGE, Alfred: Deutsche Malerei der Gotik II. Berlin 1936. STEJSKAL, Karel: Spor o Mistra Theodorika, Umění 12, 1964, s. 575-596.

STEJSKAL, Karel:  Typological Cyckle in the Cloisters of Emaus. Iconographical Analysis, in: Vlasta Dvořáková / Josef Krása  / Anežka Merhautová / Karel Stejskal: Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia 1300-1378. London 1964, s. 71-79.

STEJSKAL, Karel: O malířích nástěnných maleb kláštera Na Slovanech, Umění 15, 1967, s. 1-65.

STEJSKAL, Karel: Nástěnné malířství, in: (ed.) Jaroslav Pešina, České umění  gotické 1350 - 1420. Praha 1970, s. 191-194.

STEJSKAL, Karel: Umění na dvoře Karla IV.  Praha 1978.

STEJSKAL, Karel: Počátky gotického malířství, in: Dějiny českého výtvarného umění  I/1, Praha  1984, s. 284-309.

STEJSKAL, Karel: Klášter Na Slovanech, Pražská katedrála a dvorská malba  doby Karlovy, in: Dějiny českého výtvarného umění  I/1. Praha 1984, s. 328-335.

STEJSKAL, Karel: Universalismus Karla IV a jeho výraz ve výtvarném umění, Umění 42, 1994, s. 224-231.

STERLING, Charles: La peinture médievale á  Paris 1300-1500 2 sv., Paris 1987, 1990. SUCKALE, Robert: Kunst in Deutschland. Von Karl der Grossen bis Heute. Köln 1998.

VŠETEČKOVÁ, Zuzana: Monumentální středověká malba, in: (ed.) Anežka Merhautová, Katedrála sv. Víta. Praha 1994, s. 96 - 132.

VŠETEČKOVÁ, Zuzana: Gotické nástěnné malby v křížové chodbě kláštera Na Slovanech, Umění  44, 1996, s. 131-148.

VŠETEČKOVÁ, Zuzana: Nástěnné malby ve středních Čechách v kontextu monumentálního malířství českých zemí. Praha 2011.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zdeňka Čekalová (31.01.2013)

Přednášené a zkoušené okruhy

 1. Základní literatura a prameny ke studiu deskové malby v Čechách. Metodologické přístupy ke studiu deskové malby v Čechách
 2. Zrození gotického stylu v deskové malbě v Itálii (Cimabue, Giotto) a ve Francii.
 3. Situace  malířství v Čechách na přelomu 13. a 14. století
 4. Jan IV. z Dražic jako donátor uměleckých děl. Čechy a Avignon.
 5. Deskové a nástěnné malířství za vlády krále  Jana Lucemburského. Otázky dvorského stylu
 6. Itálie a Čechy v první polovině 14.století (Siena, Florencie, Padova, Avignon)
 7. Kresebný styl a počátky české deskové malby (Fragment roudnického polyptychu)
 8. Mistr vyšebrodského oltáře a jeho zahraniční paralely
 9. Mistr Theodorik a dvorský okruh
 10. Malířská výzdoba hradu Karlštejna (Mikuláš Wurmser či Mistr Lucemburského rodokmene?. Výzdoba císařského paláce, výzdoba kapitulního kostela Panny Marie, schodištní cyklus svatováclavský a svatoludmilský  ve velké věži, výzdoba kaple sv. Kříže)
 11. Malířská tvorba 70-80. let 14. století v Čechách
 12. Deskové malířství ve Francii za vlády Karla V. a Karla VI
 13. Zrození Krásného slohu v Čechách jako české varianty Internacionálního slohu
 14. Mistr Třeboňského oltáře a Krásný sloh
 15. Krásný sloh v Čechách před husitskými válkami
 16. Zrození husitského obrazoborectví (Matěj z Janova, Mikuláš z Drážďan, Mistr Jan Hus) a katolická polemika proti němu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (11.11.2014)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probírané látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK