PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820 - KDKU066
Anglický název: "Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820
Zajišťuje: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (20.10.2016)
Přehledová přednáška se snaží formulováním otázek a podněcováním diskuse představit základní tendence a
rysy doby přibližně vymezené nástupem císařovny Marie Terezie na trůn (1740) a konečnou fází napoleonských
válek a jejich důsledků (1815/20). Šlo o překotné a dynamické období tzv. "osvícenství", "osvícenského
racionalismu", "tereziánských a josefinských reforem", "klasicismu", "rané fáze národního hnutí", "počátků
romantismu". Naším cílem bude analýza této etapy českých dějin nejen jako doby převratných změn sociálních,
ekonomických a politických, ale rovněž jako epochy proměn religiozity, umění, kultury a literatury. Pozornost bude
věnována zejména českým zemím, osvícenskou a obrozenskou literaturu a kulturu představíme v jistém
protikladu k dobové v mnohém konzervativní literatuře a kultuře lidových vrstev.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.

Cíl předmětu
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Představit počátky českého obrození v souvislostech s tradiční lidovou literaturou na straně jedné a v souvislosti s osvícenskou literaturou a myšlením na straně druhé. Představení nejvýznamnějších osobností, literárních děl, dobových názorů. Zdůraznit propojení otázek politických, náboženských a kulturních.

1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti

2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace

3. Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka

4. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, divadlo a literatura

5.  "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost 

6. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury, zejm. v "národních" jazycích podle zásady "imitatio bonorum")

7.  "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)

8. Význam osvícenství vůbec a v české společnosti a tradici. Tendence osvícenského klasicismu. "Druhý život českého osvícenství" v české kulturní paměti.

9. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Nové pojetí národnosti,   slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.

10. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.

11.-14.  Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".

Změna programu vyhrazena!

Literatura -
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Pramenné texty (závazná četba, tzv. kánon):

1.       František Josef Kinský: Připomenutí důležité věci od jednoho Čecha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 36-37.

2.       Josef Dobrovský, K současnému stavu české literatury, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 42-44.

3.       František Martin Pelcl, Z české kroniky za vlády římského císaře a českého krále Josefa II., in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 25-37.

4.       Jan Leopold Hay, Z cirkulačního spisu, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 37-44.

5.       Matěj Václav Kramerius, Z Knihy Josefovy, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 55-65.

6.       Kašpar Royko, Z předmluv k II. Dílu Historie velikého sněmu kostnického, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 65-69.

7.       Výbor z poezie Vojtěcha Nejedlého / Františka Vladislava Heka / Antonína Jaroslava Puchmajera / Šebestiána Hněvkovského / Josefa Jungmanna / Václava Stacha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 59-75.

8.       Myšlení náboženských blouznivců, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 69-71.

9.   Lidové zvěsti a proroctví v Čechách z doby Francouzské revoluce a napoleonských válek, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 81-86.

10.   Aleš Pařízek, O svobodě a rovnosti městské, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 94-100.

11.   Šedivý, Prokop: Pražští sládci, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 75-83.

13.   Manifest tajného národního konventu josefinských svobodných Čechů, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 100-101.

14.   Josef Jungmann, O jazyku českém, rozmlouvání druhé, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 108-127 (a další vydání).

 

Dostupná odborná literatura (ve výběru, další, příp. alternativní tituly budou upřesňovány na přednášce, nebráním se i vaši vlastní iniciativě, jen ji prosím se mnou konzultujte):

Cerman, Ivo: Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha 2011.

Cermanová, Iveta - Marek, Jindřich: Na rozhraní křesťanského a židovského světa: příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844), Praha 2007.

Hojda, Zdeněk - Prahl, Roman (vyd.):  Mezi časy: kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 1999.

Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.

Lorman, Jaroslav - Tinková Daniela (vyd.): Post tenebras spero lucem: duchovní tvář českého osvícenství, Praha 2007.

Malíř, Jiří (vyd.): Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008.

Medek, Zdeněk Jan: Na slunce a do mrazu: první čas josefinské náboženské tolerance v Čechách a na Moravě, Praha 1982.

Mendelová, Jaroslava - Státníková, Pavla: Pražské rokoko: kulturní a společenský život v Praze 1740-1791, Praha 2011.

Nešpor, Zdeněk (vyd.): Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Ústí n. Labem 2007.

Petrbok, Václav: Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Praha 2012.

Preiss, Pavel: Pod Minerviným štítem: kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu kte Království českému, Praha 2007.

Svatošová, Hana (vyd.): Praha Mozartova: kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. Praha 2006.

Táborský,  Josef: Reformní katolík Josef Dobrovský, Brno 2007.

Tinková, Daniela: Jakobíni v sutaně: neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě, Praha 2011.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (21.04.2020)

Ke zkoušce prosím prostudujte VŠECHNY povinné texty (tzv. kánon, položky 1-14), vybraný jeden titul z nabídky sekundární literatury a další tři tituly z dobové literatury lidové a obrozenské (dle nabídky a upozornění na přednáškách).

Zkouška se skládá ze dvou částí:

a) písemný test

b) souvislý výklad daného problému na základě četby

Přineste, prosím, s sebou seznam četby! Bez něj Vás nemohu vyzkoušet.

V LS 2019/2020 test z důvodů epidemie odpadá, studenti byli o požadavcích a formě zkoušky informováni přes SIS.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti

2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace.Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka

3. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, literání činnost šlechticů

4.  "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost, rušení klášterů 

5. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury). "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)

6. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.

7.-9.  Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".

10. - 12. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Klasicismus a preromantismus. Nové pojetí národnosti,   slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.

13. Počátky českého obrozenského divadla.

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět předpokládá velmi dobrou znalost češtiny, včetně historického vývoje jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK