PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář středověkého umění 2 - KDKU025
Anglický název: Seminar of Medieval Art 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (20.02.2007)
Seminář středověkého umění bude směřovat k řešení nejaktuálnějších problémů současného medievalistického výzkumu
jak z oblasti heuristické a znalecké, tak z hlediska konfrontace různých metodických přístupů (od problematiky zaměřené
na památkovou péči po teoretické otázky spojené se základním výzkumem či studiem hmotných i písemných pramenů).
Důležitou součástí činnosti semináře bude též kritické hodnocení a diskuse o současné i starší odborné literatuře, praktická
cvičení (včetně studijních odborných exkursí) a samostatná odborná práce, případně směřující k diplomové práci či přímé
účasti studentů v odborných výzkumných projektech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (09.01.2020)

Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.09.2004)

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr. New York 1992)

H.Belting: Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor den Zeitalter, Muenchen 1991

J.Homolka - J.Krása - V.Mencl - J.Pešina - J.Petráň: Pozdně gotické umění v Čechách 1471 - 1526, Praha 1978

R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984

A.Kutal: České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962

J.Kuthan: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely, Vimperk 1994

A.Legner ed: Die Parler und der Schoene Stil 1350-1400, Band I-IV, Koeln am Rhein 1978

Lexikon des Mittelalters, I.-X, Stuttgart - Weimar 1999

A.Martindalle: Gothic Art, New York 1994

O.Paecht: La miniatura medievale, una introduzione, Monaco in Baviera 1984

R.W.Scheller: Exemplum: Model - Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (cca 900 - cca 1470), Amsterodam 1995

G.Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, 1-5 Bd., Guetersloh 1971-1980

Ch.Sterling: La Peinture medievale a Paris 1300 - 1500, Paris 1987

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

referáty, exkurze, cvičení v aplikaci základních metod umělecko historické práce 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (09.01.2020)

Architektura, nástěnné malířství, knižní malba a umělecké řemeslo. Referáty studentů v letošním akademickém roce jsou zaměřeny na umění v době vlády krále Václava IV.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (12.02.2019)

Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK