PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář středověkého umění 1 - KDKU024
Anglický název: Seminar of Medieval Art 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Petr Mikeš (20.02.2007)
Seminář středověkého umění bude směřovat k řešení nejaktuálnějších problémů současného medievalistického výzkumu
jak z oblasti heuristické a znalecké, tak z hlediska konfrontace různých metodických přístupů (od problematiky zaměřené
na památkovou péči po teoretické otázky spojené se základním výzkumem či studiem hmotných i písemných pramenů).
Důležitou součástí činnosti semináře bude též kritické hodnocení a diskuse o současné i starší odborné literatuře, praktická
cvičení (včetně studijních odborných exkursí) a samostatná odborná práce, případně směřující k diplomové práci či přímé
účasti studentů v odborných výzkumných projektech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Bodnárová (25.10.2017)

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr. New York 1992)

H.Belting: Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor den Zeitalter, Muenchen 1991

J.Homolka - J.Krása - V.Mencl - J.Pešina - J.Petráň: Pozdně gotické umění v Čechách 1471 - 1526, Praha 1978

R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984

A.Kutal: České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962

J.Kuthan: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely, Vimperk 1994

A.Legner ed: Die Parler und der Schoene Stil 1350-1400, Band I-IV, Koeln am Rhein 1978

Lexikon des Mittelalters, I.-X, Stuttgart - Weimar 1999

A.Martindalle: Gothic Art, New York 1994

O.Paecht: La miniatura medievale, una introduzione, Monaco in Baviera 1984

R.W.Scheller: Exemplum: Model - Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (cca 900 - cca 1470), Amsterodam 1995

G.Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, 1-5 Bd., Guetersloh 1971-1980

Ch.Sterling: La Peinture medievale a Paris 1300 - 1500, Paris 1987

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6), společně s Janem Roytem

Karel IV. Císař a český král - vizionář a zakladatel (ve spolupráci s Janem Roytem). Praha (Nakladatelství Lidové noviny spolu s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy) 2016 (ISBN 978-80-7422-460-7), 1062 stran.

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK