PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do dějin umění - KDKU001
Anglický název: Introduction to the History of Art
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
Cyklus přednášek z úvodu do dějin umění seznámí studenty se základy historie oboru, jeho základními pojmy a
pracovními
postupy, institucemi souvisejícími s dějinami umění a nástroji ke studiu oboru. Pozornost bude též věnována
postavení
oboru v hierarchii historických věd, systému studia dějin umění u nás i v zahraničí, dále též formě odborných prací,
ale také
výtvarné kritice a otázkám galerijní a musejní instalace. V neposlední řadě se ovšem přednášky dotknou i vztahu
sakrálních památek k jejich původnímu kontextu. Tento cyklus přednášek tedy zprostředkuje posluchačům definici
dějin
umění jako oboru historických věd, s jeho nástroji v nejširším smyslu slova (pomocné vědy uměleckohistorické),
spolu s
naznačením významu specifické formy poznání, kterou dějiny umění obohacují humanitní disciplíny.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Cílem přednášek z úvodu do dějin umění je seznámit studenty se základy historie oboru, jeho základními pojmy a
pracovními
postupy, institucemi souvisejícími s dějinami umění a nástroji ke studiu oboru.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Povinná literatura:

KROUPA Jiří: Školy dějin umění, Metodologie dějin umění I, Brno 1996

-týž: Metody dějin umění. metodologie dějin umění 2, Brno 2010;

CHADRABA Rudolf (ed.): Kapitoly z českého dějepisu umění I, Praha 1986, II, Praha 1987

BLAŽÍČEK Oldřich J. / KROPÁČEK Jiří: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

Nová encyklopedie českého výtvarného umění I/II, Academia Praha 1995

KULTERMANN Udo: Geschichte der Kunstgeschichte, München 1990

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

přednáška s obrazovým doprovodem

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)
The credit test will check knowledge of basic terms, methods and procedures in the field of art history.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Osnova přednáškového cyklu:

- Charakteristika oboru, jeho předmět, náplň a členění, klasifikace, pojetí a funkce umění
- Základní terminologie dějin umění
- Metody dějin umění a pomocné vědy dějin umění
- Vznik a dějiny oboru
- Dějiny sběratelství, dějiny uměleckých sbírek
- Zásady a postupy umělecko-historického bádání

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

schopnost vidět, slyšet, číst a myslet

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (11.10.2022)

Zápočet se skládá z písemné a ústní části. Prověří schopnosti studentů prakticky aplikovat metodické postupy a terminologii a ověří základní znalosti historie oboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK