PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Starozákonní teologie a exegeze II. - KBIB406
Anglický název: Old Testament theology and exegesis II.
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0 --- [hodiny/semestr]
letní s.:4/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Korekvizity : KBIB405
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (21.08.2014)
Předmět spojuje exegetický rozbor textů z básnických, sapienciálních a prorockých knih Starého zákona s ponorem do zásadních teologicko-antropologických témat, která jsou pro každou z těchto skupin typická. Básnické knihy jsou zde reprezentovány knihou Žalmů, sapienciální zejména knihou Job a prorocké mimo jiné knihou proroka Jeremiáše. Probírané texty jsou zvoleny tak, aby názorně ilustrovaly maximální šíři duchovních postojů starozákonního člověka v jeho intenzivním, často velmi dramatickém, niterným stavem i vnějšími okolnostmi silně poznamenaném vztahu k Bohu, ke světu i k sobě samému.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (22.08.2014)

Hlubší vhled do studovaných starozákonních textů s pochopením širších teologických souvislostí.

Literatura -
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (03.08.2015)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2008.

HŘEBÍK, Josef. Studijní materiály. http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

K teologickým úvodům do jednotlivých knih:

DILLARD, Raymond - LONGMAN III., Tremper. Úvod do Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2003.

K hlavním teologickým tématům:

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Praha: Academia, 2003.

K exegezi vybraných úryvků:

Výklady ke Starému zákonu III.: Knihy naučné: Jób až Píseň písní. Připravila Starozákonní překladatelská komise. Praha, 1998. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

Výklady ke Starému zákonu IV.: Knihy prorocké: Izajáš až Malachiáš. Připravila Starozákonní překladatelská komise. Praha, 1998. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (25.02.2015)

Jelikož jde o kombinovanou formu studia prezenčního s dálkovým, kontaktní hodiny slouží k doplnění, objasnění a upřesnění, příp. korekci toho, co frekventanti studují sami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (14.04.2020)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou formu a skládá se ze šesti otázek, jejichž obsahem je látka probíraná v kontaktních hodinách. Hodnocení: úplně zodpovězená otázka - 2 body, částečně zodpovězená otázka - 1 bod; 12 a 11 bodů: výborně, 10 a 9 bodů: velmi dobře, 8 a 7 bodů: dobře.

V roce 2020 probíhá zkouška mimořádně písemně, a to ve formě e-mailu zaslaného zkoušejícímu do 12. května. Jejím obsahem je exegeze některého z probraných biblických úryvků podle volby studenta či studentky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (20.02.2016)

1. Hlavní teologické a literární aspekty žalmů

2. Exegeze dvou vybraných žalmů ze skupiny tzv. Poutních písní (Žl 130; 131)

3. Hlavní teologické a literární aspekty sapienciálních knih

4. Exegeze jednoho textu s tématem moudrosti (Job 28) v porovnání se dvěma analogickými texty (Př 8; Sir 24)

5. Povolání proroka a sepětí jeho života s jeho poselstvím (Jer 1)

6. Izaiášovská pneumatologie (Iz 11,1-5; 42,1-7; 61,1-3)

7. Mesiášská očekávání v žalmových a prorockých textech

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (26.08.2014)

Kromě samozřejmého absolvování bakalářského studia Teologických nauk žádné zvláštní vstupní požadavky nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK