PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Starozákonní teologie a exegeze I. - KBIB405
Anglický název: Old Testament theology and exegesis I.
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0 --- [hodiny/semestr]
letní s.:7/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
K//Je korekvizitou pro: KBIB406
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: VETROVEC (20.07.2013)
Kurz umožňuje rozsáhlejší exegetický a teologický pohled na základě výkladu jednotlivých perikop, než úvod v bakalářském studiu, zaměřuje se na výběr textů z Tóry a deuteronomických dějin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VETROVEC (20.07.2013)

Seznámení posluchačů s detailnější biblickou prací, bližší teologický vhled do otázek vybraných s ohledem na celek teologického studia a vyzkoušení metodologie práce s biblickým textem.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.11.2018)

Prameny:

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří 2006.

Bible, český ekumenický překlad, Praha 1998.

Papežská biblická komise, Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli, Kostelní Vydří 2004.

Studijní texty:

P. Větrovec, Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

P. Větrovec, "Historické" knihy Starého zákona, Biblioteca Theologica 9, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017.

Pomůcky:

další pomůcky nejsou předepsány, nicméně konzultace slovníků, map, dokumentů, archeologických publikací či výstav jistě obohatí posluchače v pochopení historického a kulturního pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura:

J. Blenkinsopp, Wisdom and Law in the Old Testament. The Ordering of Life in Israel and Early Judaism (Oxford Bible Series; Oxford: University Press, 1983, 21995).

P. Bovati, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti (AnBib 110; Roma: PIB Press, 1986) = Re-establishing Justice. Legal Terms, Concepts and Procedures in the Hebrew Bible (JSOTS 105; Sheffield: Academic Press, 1994).

W. Brueggemann, First and Second Samuel (Interpretation; Louisville, KY: John Knox, 1990) = I e II Samuele (Strumenti - Commentari 22; Torino: Claudiana, 2005).

A. Caquot - Ph. de Robert, Les livres de Samuel (CAT 6; Genève: Labor et Fides, 1994).

B. Costacurta, Con la cetra e con la fionda, L'ascesa di Davide verso il trono (Bologna: EDB, 1994).

F. Crüsemann, Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes (München - Güterloh: Kaiser - Gütersloher Verlagshaus, 1992, 21997, 32005) = The Torah. Theology and Social History of Old Testament Law (Edinburgh: T&T Clark, 1996) = La torà. Teologia e storia sociale della legge nell’Antico Testamento (Introduzione allo studio della Bibbia - Supplementi 36; Brescia: Paideia, 2008).

J. Ebach, Genesis 37‑50 (HTKAT; Freiburg im Breisgau: Herder, 2007).

F. Giuntoli, Genesi 1-11. Introduzione, traduzione, commento (Nuova versione della Bibbia dai testi originali 11; Cinisello Balsamo [MI]: San Paolo, 2013).

F. Giuntoli, Genesi 12-50. Introduzione, traduzione e commento (Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi 12; Cinisello Balsamo [MI]: San Paolo, 2013) .

H. Gunkel, Genesis (GHAT; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 31910, 1969) = Genesis. Translated by M.E. Biddle (Mercer Library of Biblical Studies; Macon, GA: Mercer University Press, 1997).

P.K. McCarter, I and II Samuel (AB 8-9; Garden City, NY: Doubleday, 1980-1984).

G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium (ATD 8; Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 21968) = Deuteronomy: A Commentary (OTL; London: SCM - Philadelphia, PA: Westminster, 1968) = Deuteronomio. Traduzione e commento (AT 8; Brescia: Paideia, 1979).

E. Otto, Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und Assyrien (BZAW 284; Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1999).

T. Veijola, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium. Kapitel 1,1 - 16,17 (ATD 8,1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004).

G.J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC 1; Waco, TX: Word Books, 1987).

G.J. Wenham, Genesis 16-50 (WBC 2; Dallas, TX: Word Books, 1994)**.

C. Westermann, Genesis 1-2-3 (BK I,1-2-3; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1974, 1981, 1982) = Genesis I-II-III (London: SPCK - Minneapolis, MN: Augsburg/Fortress Press, 1984, 1985, 1986).

Metody výuky
Poslední úprava: VETROVEC (20.07.2013)

Přednáška kombinovaná se cvičením - exegezí perikop.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (26.11.2019)

Zkouška se skládá formou písemného testu v časovém rozsahu 60 minut. Bude položeno cca sedm detailních otázek, jež prokáží hloubku jak exetického, tak teologického pohledu kandidáta. Šest otázek bude z odpřednášených exegezí, jedna otázka z témat z dokumentu Papežské biblické komise "Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli", část II., oddíl B.

Sylabus
Poslední úprava: VETROVEC (22.03.2014)

1. První příběh o stvoření v Gn 1,1-2,4a.

2. Druhý příběh o stvoření v Gn 2,4b-25.

3. Příběh o prvotním hříchu v Gn 3.

4. Konflikt Josefa, (otce) a bratří ve světle analýzy Gn 37.

5. Deuteronomický kodex (Dt 12-26) jako ukázka uspořádání legislativy, odraz teologie i společenských poměrů doby. 

6. David a Saul: předehra v 1Sam 16.

7. David a Saul: konfrontace dvou druhů vlády v zápasu s Goliášem v 1Sam 17.

8. David a Saul: střet dvou pomazaných v 1Sam 18-26.

9. David a Saul: závěr: David u Pelištějců a Saulův konec v 1Sam 27-31.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VETROVEC (20.07.2013)

Žádné specifické.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: VETROVEC (22.03.2014)

Žádné specifické, ovšem posluchačům se doporučuje mít uzavřeny požadavky biblických kurzů bakalářského studia, popř. státnice bakalářského cyklu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK