PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář SZ - KBIB107
Anglický název: Old Testament Seminar
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (05.08.2019)
Seminář o knize Ozeáš a jejích zvláštnostech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (01.09.2016)

Cílem semináře je jednak procvičení literární analýzy konkrétních biblických textů, jednak prohloubení znalostí telogických linií příběhů lidu Izraele.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (05.08.2019)

Literatura zde má jinou funkci, než v přednáškových kurzech. Zde má především poskytnout studijní oporu pro samostatné práce studentů, výběr je jistě na nich a lze jej konzultovat v průběhu semináře s vyučujícím, a to i elektronickou poštou.

Prameny:

Bible, Český ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih, Praha: Česká biblická společnost Praha 1998. (S užitkem lze porovnat s dalšími překlady i s hebrejským, aramejským a řeckým originálem knih; jsou možné i další překlady). 

Biblia Hebraica Quinta, Fascicle 13: The Twelve Minor Prophets, ed. by Adrian Schenkner ed al., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2010. 

(Biblia Hebraica Stuttgartensia, K. ELLIGER - W. RUDOLPH, eds., Deutsche Biblegesellschaft 1990.  

Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interprete, Alfred RAHLPS, Robert HANHART, eds, Stuttgart: Württemberische Bibelanstalst, 2006.

Studijní texty:

BIČ, Miloš, Výklady ke Starému zákonu IV., knihy prorocké, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1998. 

DAVIES, G. I., Hosea, OTG, Sheffield: Academic Press, 1993.

MACKERLE, Adam, Etické aspekty u předexilních Malých proroků, Praha: Krystal, 2019.

WOLFF, H. H- , Hosea, BKAT 14.1; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 21965.

HŘEBÍK, J., Studijní materiály, http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

 

Samozřejmě se počítá s tím, že si účastníci semináře literaturu doplní i na základě vlastního studia, pro kontext je důležitá i celková orientace v "historických" biblických knihách.

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: VETROVEC (21.07.2015)

Na každé setkání si jeden z účastníků připraví jazykový rozbor, exegezi, historický kontext a prohloubení hlavních teologických témat jednoho z určených textů. Obsah této ústní prezentace zpracuje k zápočtu ve formě krátké písemné práce. V následné diskusi se předpokládá aktivní účast ostatních přítomných.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VETROVEC (21.07.2015)

1) Alespoň 80% aktivní účast na setkáních (tj. neúčast maximálně na dvou setkáních se omlouvá; při větší neúčasti student nemůže obdržet zápočet).

2) Ústní prezentace jednoho ze zvolených textů: jazykový rozbor, exegeze, historický kontext, biblicko-teologická témata.

3) Odevzdání krátké písemné práce na zvolené a prezentované téma (8 - 12 tis. znaků s mezerami) ve formě schválené vedoucím semináře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (05.08.2019)

1. Malí proroci a Ozeáš - charakteristika a struktura knihy. její tématika a styl.

2. Otázka modlářství ve starém Izraeli, smlouva Izraele s Hospodinem jako partnerství.

3. Problematika osoby Ozeáše, prorok jako živé znamení stavu lidu.

4. Prorokovo manženství podle Oz 1-3

5. Hospodin a země Izrael a její představitelé v Oz 4-5

6. Výzvy k návratu v Oz 6-7

7. "Kdo seje vítr, sklízí bouři" - Oz 8-10

8. Hospodinova láska a závěr knihy - Oz 11-14  

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (01.09.2016)

1. Alespoň minimální znalost hebrejštiny na úrovni čtení narativních textů se slovníkem: stačí i studium souběžné se seminářem nebo ochota se základy originální řeči Bible zabývat.

2. Základní znalost jazykového rozboru, literární a historické kritiky a teologické práce s biblickými texty: i zde stačí souběžné studium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK