PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biblická teologie - KBIB029
Anglický název: Biblical theology
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Korekvizity : KBIB015, KBIB017
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (28.06.2019)
Tento semestrální kurz začíná zvěstí o Bohu ve Starém zákoně, tj. různou, a přece v zásadě jednotnou výpovědí, kterou podávají o Bohu v jeho vztahu k člověku a ke světu knihy starozákonního kánonu. Druhá část kurzu se věnuje starozákonní biblické antropologii, tedy pojetí člověka, které je ve Starém zákoně vždy nahlíženo ve vztahu s Bohem. Logicky vychází ze stvoření jako z konstitutivního aktu lidského bytí, popisuje lidský život v Boží přítomnosti a v pohledu na vyústění lidského života v Bohu. Cílem poslední části kurzu je seznámit studenty s christologií Nového zákona: na jedné straně se poukáže na akcenty „velkých teologických proudů Nového zákona“, na straně druhé se zdůrazní i shodné rysy těchto christologických proudů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (28.06.2019)

Povinná literatura:

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Bible a morálka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

BALABÁN, Milan. Hebrejské člověkosloví. Praha: Hermann & synové, 1996.

BROŽ, Jaroslav. Předloha biblické spirituality Božího povolání, in: In omnibus caritas. Sborník KTF UK, sv. IV, k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. J. Kadlece, P. Kubín (ed.), Praha: Karolinum, 2002, s. 74-100.

HŘEBÍK, Josef. Život darovaný, ztracený a znovu vrácený. Teologické texty 11, 2000, s. 108–111.

CHALUPA, Petr – VLKOVÁ, Gabriela Ivana. Svoboda ve vztahu ke službě a poslušnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.

CHALUPA, Petr. Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: Historické pozadí, projevy a další působení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

Porsch, Felix. Mnoho hlasů – jedna víra. Praha: Zvon, 1993.

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013.

VOUGA, François. Teologie Nového zákona. Jihlava: Mlýn, 2009.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (28.06.2019)

Přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (28.06.2019)

Zkouška na základě písemného testu z látky probírané při přednáškách.

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (28.06.2019)

1. ZVĚST O HOSPODINU V PRVNÍ KNIZE STARÉHO ZÁKONA

1.1. Svědectví tzv. „biblických pradějin“  

1.2. Svědectví příběhů praotců

2. ZVĚST O BOHU V MOJŽÍŠSKÝCH DĚJINÁCH

2.1. Svědectví knihy Exodus

2.2. Svědectví Deuteronomia a jeho teologie

3. ZVĚST O BOHU V PROROCKÝCH KNIHÁCH A KNĚŽSKÉ TRADICI

3.1. Svědectví proroků

3.2. Svědectví kněžského učení

4. ZVĚST O BOHU V SAPIENCIÁLNÍCH KNIHÁCH A TEXTECH ESCHATOLOGICKÉHO RÁZU

4.1. Svědectví sapienciální literatury

4.2. Očekávání spásy ve Starém zákoně

5. STAROZÁKONNÍ ANTROPOLOGIE – ÚVOD

5.1. Vztah Boha a člověka; lidské poznávání Boha i sebe sama

5.2.  Písmo svaté – „místo“ nalézání Boží přítomnosti pro lidi

6. STVOŘENÍ ČLOVĚKA A JEHO DŮSLEDKY

6.1. Biblické pradějiny (zejména Gn 1–3) – základní prvky vztahu člověka s Bohem

6.2. Vybrané starozákonní příběhy – doklad pokračování stvořitelské péče o lidi a svět

7. LIDSKÝ ŽIVOT NA TOMTO SVĚTĚ V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI

7.1. Vymezení času lidského života a jeho morálka ve světle smluv s Hospodinem: hřích a smíření (Ex 21; Oz 14)

7.2. Chrám – privilegované místo setkávání s Bohem (1 Král 8)

8. CÍL ČLOVĚKA PODLE STAROZÁKONNÍ ESCHATOLOGIE

8.1. Různá starozákonní pojetí budoucího života člověka před Bohem (zvl. Dan, Kaz, Sir)

8.2.  Syntéza sdělení ohledně budoucnosti člověka ve Starém zákoně a v Písmu sv. vůbec

 9. TYPICKÉ CHRISTOLOGICKÉ AKCENTY

9.1. Matoušova evangelia

9.2. Markova evangelia

9.3. Lukášova evangelia

9.4. Janovských spisů

9.5. Pavlovských spisů

10. SYNTÉZA

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK