PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Novozákonní epištoly 1 - KBIB027
Anglický název: The New Testament Epistles 1
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Korekvizity : KJAZ006
K//Je korekvizitou pro: KBIB016
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)
Předmět uvádí do studia života a misijního působení apoštola Pavla na základě biblických pramenů s přihlédnutím k ostatním dostupným historickým zdrojům. Těžiště kurzu spočívá ve studiu tzv. "nesporných" Pavlových listů (tj. Řím, 1-2 Kor, Gal, Flp, 1-2 Sol, Flm), jejich literárních a rétorických aspektů a zejména teologických témat, která jsou pro studenty teologie východiskem pro systematickou reflexi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (23.10.2019)

Osvojit si porozumění teologickému slovníku a způsobu argumentace apoštola Pavla studiem jeho listů. Zvládnout znalost základních christologických, ekleziologických, eschatologických, antropologických a parenetických pojmů a témat pavlovské literatury.

Literatura -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (23.10.2019)

Základní

Brož J., Studijní materiály, viz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8420

Ryšková, M., Pavel z Tarsu a jeho svět, Praha: Karolinum, 2014


Rozšiřující

Carson D. A. - Moo - D. J., Úvod do Nového zákona, Praha 2008

Pokorný P. - Heckel, U.,Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha 2013

Tichý L., Úvod do Nového zákona, Svitavy 2003

Broer I., Einleitung in das Neue Testament, II, Würzburg 2001
Brown R.E., An Introduction to the New Testament, New York 1997
Fitzmyer J.A., Pauline Theology, in: NJBC, s. 1382-1416
Sacchi A. e coll., Lettere paoline a altre lettere, Leumann (TO) 1996
Sánchez Bosch J., Escritos paulinos Estella 1999
Schnelle, U., Paulus. Leben und Denken, Berlin - New York 2003

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (23.10.2019)

Přednášky kombinované s cvičením (čtení vybraných řeckých textů a jejich exegeze).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (23.10.2019)
1. The Apostle Paul: his life according to the New Testament sources (his letters and Acts of the Apostles), non-Biblical / archaeological sources, chronology of his life and work, overview of his apostolic ways.

2. New Testament letters in the light of Hellenistic epistolography: the form of letters and its Christian variation in Pauline and other New Testament letters, three types of rhetorical argumentation; the question of authenticity and pseudepigraphy with Paul.

3. Letters to the Thessalonians: circumstances and opportunity of origin, structure and content, main theological themes.

4. Corinthian correspondence: the same as above.

5. Letter to the Galatians: the same as in the previous points.

6. Letter to the Romans: the same as above.

7. Letter to the Philippians and Philemon: the same as in the preceding paragraphs

8. Reading and Exegesis 1 Cor 1: 18-31.

9. Reading and Exegesis 2 Cor 12: 1-10.

10. Reading and exegesis of Gal 2,14b-21.

11. Reading and exegesis of Rome 8: 31-39.

12. Reading and exegesis of Flp 2.5-11.


Texts to read in Greek:

Prescript 1 Sol, 2 Sol, 1 Kor, 2 Kor, Gal.
1 Cor 1: 18-31; 2 Cor 12: 1-10; Gal 2: 14b-21.
 
Sylabus -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (23.10.2019)

1) Prameny pavlovského bádání: literární a archeologické

2) Chronologie Pavlova života a působení

3) Přehled Pavlova života a jeho misionářské činnosti

4) Helénistická a novozákonní epistolární literatura: formální náležitosti a rétorické otázky

5) Otázka pseudoepigrafie v raném křesťanství

6) 1. a 2. list Soluňanům (Tesalonickým): introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

7) Korintská korenspondence: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

8) Četba řeckého textu a exegeze 1 Kor 1,18-31

9) Četba řeckého textu a exegeze 2 Kor 12,1-12

10) List Galaťanům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

11) Četba řeckého textu a exegeze Gal 2,14-21

12) List Římanům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

13) Četba řeckého textu a exegeze Řím 8,31-39

14) List Filipanům a Filemonovi: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

15) Čerba řeckého textu a exegeze Flp 2,5-11

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (23.10.2019)

Viz stanovené rekvizity; dobrá znalost biblické řečtiny pro čtení epistolárních textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK