PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Knihy básnické a sapienciální - KBIB025
Anglický název: Poetical and Wisdom Books
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Prerekvizity : KBIB023
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)
Kromě dvou menších básnických knih (Pís a Pláč) je pozornost věnována zejména Žalmům jako stěžejní modlitební knize Izraele i církve, včetně elementárního výkladu jejich stylistických zvláštností, hlavních literárních druhů a symboliky. Následuje obecné uvedení do sapienciální problematiky (staroorientální moudrost), dokumentované pěticí navenek značně rozdílných, a přece v zásadě navzájem se doplňujících sapienciálních knih Starého zákona (Př, Job, Kaz, Sir, Mdr), jejichž stručná charakteristika v ohledu historickém, literárním i teologickém je doplněna analýzou vybraných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Cílem kursu je získání základní znalosti básnických a sapienciálních knih Starého zákona, jak v introdukčních otázkách, tak i v exegezi významných pasáží.

Literatura -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2008.

K úvodům do jednotlivých knih:

DILLARD, Raymond - LONGMAN III., Tremper. Úvod do Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2003.

KAISER, Otto. Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Praha: Vyšehrad, 2006.

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996.

HŘEBÍK, Josef. Studijní materiály. http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

K hlavním teologickým tématům:

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

K exegezi vybraných úryvků:

Výklady ke Starému zákonu III.: Knihy naučné: Jób až Píseň písní. Připravila Starozákonní překladatelská komise. Praha, 1998. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

Výklady ke Starému zákonu V.: Knihy deuterokanonické (nekanonické, apokryfní). Miloš Bič. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Přednáška kombinovaná s cvičením - četbou a interpretací textů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (24.09.2018)

Závěr kursu: zkouška na základě písemného testu z látky probrané na přednáškách + 1. části II. kapitoly dokumentu Papežské biblické komise "Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli", Kostelní Vydří 2004.

Zkouškový test obsahuje 6 otázek, píše se 60 minut. Hodnocení: úplně zodpovězená otázka - 2 body, částečně zodpovězená otázka - 1 bod; 12 a 11 bodů: výborně, 10 a 9 bodů: velmi dobře, 8 a 7 bodů: dobře.

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

1. Žalmy - základní charakteristika a struktura Žaltáře

2. Žalmy - literární výrazové prostředky a teologické poselství

3. Exegeze Žl 130

4. Píseň písní

5. Pláč

6. Fenomén moudrosti a sapienciální literatura

7. Přísloví

8. Stručná exegeze Př 1 - 9 se zaměřením na Př 8

9. Job. Exegeze Job 28

10. Kazatel

11. Sirachovec. Exegeze Sir 24

12. Kniha Moudrosti. Exegeze Mdr 9

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Žádné specifické.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK