PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pentateuch a dějepisné knihy 1 - KBIB024
Anglický název: Pentateuch and the Historical Books 1
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Prerekvizity : KBIB023
K//Je korekvizitou pro: KBIB013
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)
Kurs seznamuje s problematikou Tóry neboli Pentateuchu (pěti knih Mojžíšových).
Ve všeobecné části se probírají základní otázky literární historie tohoto souboru, tj. jeho postupné formace a tomu odpovídajících posunů ve stylu i v teologickém myšlení od stadia ústních tradic až po závěrečnou redakci.
Pak následuje uvedení do literárních druhů (vyprávění, legislativa) podle jednotlivých knih (Gn, Ex, Lv, Nm, Dt) doprovozené stručnou exegezí charakteristických textů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Cílem kursu je získání základní znalosti Pentateuchu, jak v introdukčních otázkách, tak i v exegezi významných pasáží.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

Prameny:

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří 2006. (s užitkem lze doporučit i porovnání s dalšími překlady i s hebrejským originálem textu).

Papežská biblická komise, Bible a morálka, Kostelní Vydří 2010.

Studijní texty (stěžejní texty pro možné prohloubení odpřednášené látky):

Hřebík, J., Studijní materiály, http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

Ska, J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco, Bologna: EDB 2002.

Větrovec, P, Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

Pomůcky:

další pomůcky nejsou předepsány, ale pohled do historických a archeologických map a atlasů a publikací může dobře ilustrovat dobové a kulturní pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura:

Alexandr, T.D., From Paradise to the Promised Land, Grand Rapids, MI 2002.
Blenkinsopp, J., The Pentateuch, New York, NY 1992.
Campbell, A.F. - O'Brien, M.A., Sources of the Pentateuch, Minneapolis, MN 1993.
Cazelles, H. (ed.), Introduction critique á l'Ancien Testament, Paris 1973.
Dillard, R.B. - Longman III, T., Úvod do Starého zákona, Praha 2003.
Heller, J. - Prudký, M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Kostelní Vydří 2006.
Mc Kenzie, S.L. - Graham, M.P., The Hebrew Bible Today, Louisville, KY 1998.
Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.
Schmidt, W.H., Einführung in das Alte Testament, Berlin 1995.
Zenger, E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 1998.
Komentáře, např.: Bič, M., a kol., Výklady ke Starému zákonu, I.-V., Praha - Kostelní Vydří 1991-1998; Anchor Bible, Garden City, NY; Word Biblical Commentary, Waco, TX; Biblischer Kommentar. Altes Testament, Neukirchen - Vluyn; Das Alte Testament Deutsch, Göttingen.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Přednáška kombinovaná s cvičením - četbou a interpretací textů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (27.09.2019)

V průběhu kurzu může být jednou až třikrát zařazen dílčí test nebo malá samostatná práce (v rozsahu cca 3000 - 5000 znaků, tedy zhruba 2-3 normostrany), jejich odevzdání je podmínkou pro možnost vykonat zkoušku, k jejich kvalitě se přihlíží zejména v případě, že výsledek závěrečného testu není jednoznačný.

Závěr kursu: zkouška na základě písemného testu z látky probrané či indikované na přednáškách v časovém rozsahu 90 minut. Kandidát má odpovědět na 10 otázek, každá z nich je hodnocena max. 10 body. Pro postup je nutné získat alespoň 60 bodů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

1. Název a obsah Pentateuchu (dva hlavní typy textů, tři hlavní fáze struktury).

2. Nesourodosti v textu Pentateuchu a hypotézy k jejich vysvětlení.

3. Stručné dějiny bádání o formaci Pentateuchu.

4. Pokus o rekonstrukci formace Pentateuchu.

5. Historické pozadí Pentateuchu (vyprávění o praotcích, exodus a putování pouští).

6. Teologické poselství Pentateuchu (hlavní body teologické zvěsti, aktuální podněty pro duchovní život).

7. Dějiny počátků v Gn 1-11: dva příběhy stvoření a příběh rozšíření zla.

8. Exegeze Gn 1-3 (Gn 1,1-2,4a; 2,4b-25; 3,1-24)

9. Dějiny patriarchů: Abrahámův cyklus a jeho teologie a exegeze stěžejních míst: Gn 12,1-9; 18,1-15; 22,1-19;

10. Dějiny patriarchů: Jákobův cyklus jeho průběh a exegeze stěžejních míst: Gn 25,19-34; 26,34-28,9; 32,23-33;

11. Dějiny patriarchů: příběh o Josefovi, struktura, analýza Gn 37 a 44,18-34.

12. Exodus (centrální postavení a význam knihy, narativní obsah, literární vrstvy, nový redakční rámec, vliv knihy).

13. Exegeze Ex 14 (přejití Rákosového moře): příklad diachronní exegeze.

14. Další narativní texty v knihách Ex, Nm, Dt a jejich charakteristika doplněná o exegezi míst: zlaté "tele": Ex 32-34; průzkum zaslíbené země Nm 13-14; prorok Bileám Nm 22-24 a další texty, exegeze Nm 24,15-17; závěr Mojžíšova života v Dt 31-34.

15. Legislativní texty - Hospodinův zákon v knihách  Mojžíšových: úvod, charakteristika knih u Dt doplněné o ukázky textů;

16. Kodex smlouvy v Ex 20-23.

17. Desatero v Ex 20 ve srovnání s Dt 5;

18. Zákoník svatosti v Lv 17-26.

19. Stručná exegeze Dt 8,7-18 (Mojžíšova vize zaslíbené země a života v ní).

20. Deuteronomický kodex v Dt 12-26: souborný pohled.

21. Nástin vztahu Nového zákona k Mojžíšovu zákonu. Tóra v židovské a křesťanské tradici.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Žádné specifické.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK