Úvod do Písma 2 - KBIB023
Anglický název: Introduction to the Scriptures 2
Zajišťuje: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Vyučující: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Korekvizity : KBIB022
Je prerekvizitou pro: KBIB025, KBIB024
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)
Tento kurs se v souladu s pojetím katolické církve (deklarovaným v hlavních dokumentech jejího magisteria) zaměřuje na
Bibli spíše jako na dílo, které vzniklo jedinečnou součinností božského autora s autory lidskými (pojednání o inspiraci) a
které je od počátku pevně zakotveno v posvátném podání čili tradici církve. Tradice má rozhodující slovo při určení
přesného rozsahu Písma (pojednání o kánonu) a pouze v jejím kontextu lze také Písmo správně interpretovat
(hermeneutika a základy exegetické metodologie).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Cílem kursu je získání základní znalosti o teologické a eklesiologické stránce Bible, jakož i o zásadách jejího správného výkladu.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Duka, D., Úvod do Písma sv., Praha 1990.

Egger, W., Methodenlehre zum Neuen Testament, Leipzig 1989.

Enchiridion biblicum, Bologna 1993.

Fabris, R. e coll. (ed.), Introduzione generale alla Bibbia, Leumann (TO) 1994.

Kaiser, W.C. - Silva, M., An Introduction to Biblical Hermeneutics, Grand Rapids, MI 1994.

Krejčí, J., Slovo Boží, Řím 1971.

Manucci, V., Bibbia come Parola di Dio, Brescia 1992.

Metzger, B.M., The Canon of the New Testament, Oxford 1987.

Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Praha 2001.

Papežská biblická komise, Výklad Bible v církvi, Kostelní Vydří 2007.

Steck, O.H., Exegese des Alten Testaments, Neukirchen - Vluyn 1993.

Vlková, I.G., Slovo Boží a slovo lidské, Olomouc 2007.

Zimmermann, H., Neutestamentliche Methodenlehre, Stuttgart 1982.

Hřebík, J., Studijní materiály,

Metody výuky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (19.02.2018)

Písemná zkouška, jejímž obsahem bude:

1) látka probraná na přednáškách (okruhy viz sylabus)

2) Dogmatická konstituce II. vat. koncilu "Dei verbum"

3) Dokumentu PBK "Výklad Bible v církvi", zejména oddíly I, II, a III.A (v českém překladu strany 33-78)

4) Každý student při zkoušce předloží písemně vypracované cvičení z textové kritiky: vyloží tři místa z Nového zákona podle své volby, kde se nacházají textově-kritické varianty.

Při zkoušce je možno užívat vydání Písma sv. v originálních jazycích, Septuagintu, Vulgátu, Neovulgátu a jakýkoli český překlad.

Sylabus
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

 

1. Biblické jazyky (hebrejština, aramejština, řečtina), písmo a psací materiál (kámen, hliněné tabulky, ostraka, papyrus, pergamen, forma svitku a kodexu)
2. Dějiny hebrejského textu Starého zákona (činnost sóferím a masoretů) a příslušné rukopisy (podrobněji Kumrán)
3. Starověké překlady Starého zákona (řecké, latinské, syrské, koptské, aramejské targumy) a nejvýznamnější rukopisy
4. Typy novozákonního textu a jeho rukopisy, hlavní zásady textové kritiky

5. Bůh, hlavní autor Písma sv. (svědectví samotné Bible, církevních otců, magisteria)
6. Bohem inspirovaní svatopisci - skuteční autoři posvátných textů (specifický charakter charismatu inspirace, její kolektivní dimenze)
7. Inspirace posvátných knih (prvek sakrální a profánní, formální a materiální, inspirace vnitřní a vnější)
8. Nadpřirozený obsah a zaměření Písma sv. ke spáse
9. Vlastnosti posvátných knih (jednota, pravdivost, svatost, neměnnost)
10. Kánon Písma sv. - základní pojmy (kánon, kanonicita, knihy proto- a deuterokanonické, apokryfy, agrafa)
11. Historie kánonu Starého zákona v prostředí židovském, křesťanském
12. Rozhodnutí církve ohledně kánonu, kánon v jiných křesťanských církvích
13. Historie novozákonního kánonu a jeho kritéria
14. Hermeneutika - základní pojmy (předporozumění, hermeneutický kruh, sounáležitost, slití horizontů, demytologizace)
15. Noematika (literní, duchovní a plnější smysl)
16. Heuristika - důsledky lidského způsobu Boží řeči: hlavní exegetické metody a přístupy, podrobněji historicko-kritická metoda, zvláště textová kritika (dějiny předávání textu, materiál a forma, způsob psaní, klasifikace svědků textu, pravidla pro vyhodnocování variantního čtení)

17. Heuristika - důsledky biblické inspirace (interpretace v Duchu sv., jednota Písma, Tradice, analogie víry)
18. Proforistika (odborné a populární formy výkladu)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Žádné specifické